kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, niemiecki

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowana specjalność : europejskie studia leksykograficzne (EMLex)

Charakterystyka kierunku:

Europejskie studia leksykograficzne są studiami międzynarodowymi, prowadzonymi przez  konsorcjum  EMLex,  w  skład  którego  wchodzą  poza  Uniwersytetem  Śląskim:  Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen-Nürnberg,  Université  de  Lorraine, Universidade de Santiago de Compostela, Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Universidade   do  Minho  Braga,  Università  degli  Studi  Roma  Tre,  University  of Stellenbosch, Institut für Deutsche Sprache oraz Universität Hildesheim. Dzięki zajęciom wynikającym z programu nauczania absolwent zna zasady warsztatu leksykografa i potrafi zastosować najnowocześniejsze techniki komputerowe w swej pracy.  Jest  przygotowany  do  pracy  w  wydawnictwach  naukowych  i  komercyjnych  w zakresie przygotowywania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Absolwent kierunku filologia germańska, specjalność: Europejskie studia leksykograficzne (studia II stopnia) to osoba posługująca się w mowie i piśmie językiem angielskim, niemieckim i z reguły trzecim językiem obcym, np. hiszpańskim czy francuskim (wybór języka zależy od  tego,  na  którym  uniwersytecie  partnerskim  student  spędzi  jeden  semestr). Wykształcenie uzyskane w ramach tej specjalności  wyróżnia absolwenta w skali kraju jako filologa z przygotowaniem leksykograficznym.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych i na kierunku: lingwistyka stosowana, o znajomości języka niemieckiego i angielskiego (zalecany poziom – co najmniej B1).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z zakresem studiów.

W przypadku kandydatów o nieudokumentowanej znajomości ww. języków obcych, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany będzie również poziom językowy.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.germanska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl