kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, rosyjski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: język biznesu

Oferowane lektoraty z języka obcego : angielski, czeski

Charakterystyka kierunku:

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku filologia rosyjska jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej praktycznymi zastosowaniami. W czasie studiów student nabywa nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego, wybranego języka zachodniego nowożytnego oraz literatury i kultury rosyjskiej, ale wykształca również kompetencje sprawnego tłumacza oraz autora efektywnych rozwiązań w sytuacjach niestandardowych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia na opracowywane zagadnienia. Podstawę planu studiów na kierunku Filologia rosyjska stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka (język pisany, konwersacja, gramatyka opisowa i praktyczna, rozumienie tekstu), przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także całe spektrum modułów, w ramach których student poznaje realia kulturowe i społeczno-polityczno-gospodarcze Rosji. Obok tych przedmiotów plan studiów obejmuje przedmioty z prawa autorskiego, komunikacji kulturowej oraz technologii informacyjnej i cały blok przedmiotów specjalnościowych, odpowiadających profilowi wybranej specjalności.

Specjalność język biznesu na kierunku Filologia rosyjska stanowi nowoczesną próbę pogodzenia potrzeb praktycznych — kształcenia osób biegle posługujących się językiem rosyjskim i dobrze zorientowanych w mechanizmach funkcjonowania gospodarki — i wykształcenia akademickiego. Podstawą studiów jest intensywna nauka języka rosyjskiego ukierunkowana na sferę biznesu. Student ma możliwość nauki drugiego języka: angielskiego lub czeskiego. Wśród proponowanych modułów znajdują się korespondencja handlowa, rosyjski język biznesu, tłumaczenie specjalistyczne, język reklamy i mediów, w ramach których student nabywa praktycznych umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym oraz wiedzę dotyczącą bieżącej problematyki ekonomiczno-społecznopolitycznej Rosji. Ponadto intensywnie rozszerza swoje kompetencje translatorskie. Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim i dobrze angielskim/czeskim. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej (przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Filologia rosyjska posiadający kwalifikacje pełne (dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i/lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra) ma zaawansowaną/pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych dotyczącą języka, literatury, historii oraz kultury, a także wiedzę szczegółową związaną ze studiowanym obszarem językowym. W połączeniu z elementami nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu prawa autorskiego daje to kompetencje zawodowe, osobowe i społeczne, stanowiące o wszechstronnym przygotowaniu do samodzielnej pracy wymagającej znajomości języka rosyjskiego, a także angielskiego/niemieckiego (na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), kultury i przestrzeni publicznej oraz stosunków polsko-rosyjskich. Kompetencje te są rozwijane w ramach specjalności translatorskiej, języków specjalistycznych, realioznawczej. Absolwent potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do:

 • samodzielnego redagowania tekstów w języku obcym i ojczystym, ich tłumaczenia i klasyfikowania oraz przygotowywania do publikacji;
 • posługiwania się językiem rosyjskim specjalistycznym: biznesu, prawnym i prawniczym, z zakresu turystyki, tłumaczenia audiowizualnego i przekładu artystycznego;
 • dostrzegania i rozumienia odmienności kulturowej, przejawiającej się w języku, historii, tradycjach, wzorcach zachowań, co sprzyja dobrej komunikacji interkulturowej;
 • umiejętności samodzielnego tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi wspomagających proces tłumaczenia i zarządzanie terminologią;
 • organizacji i kierowania pracą indywidualną i w zespole;
 • komunikowania się z otoczeniem na tematy specjalistyczne z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi.

Absolwent specjalności język biznesu biegle posługuje się językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Dysponuje w stopniu zaawansowanym wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z tekstami w języku rosyjskim. Posiada znajomość rodzajów i technik przekładu. Potrafi właściwie korzystać ze środków technicznych oraz nowych technologii w procesie tłumaczenia. Nabyte w czasie studiów kompetencje może wykorzystać w placówkach oświatowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych) oraz w pracy w charakterze tłumacza w:

 • w biurach tłumaczeń;
 • w instytucjach kultural­nych i badawczych;
 • w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji;
 • w przedstawicielstwach firm i instytucji z Rosji i krajów rosyjskojęzycznych;
 • w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych;
 • w strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie B2 i wyższym według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa;
 • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania, syntetyzowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł oraz z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi w ramach dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo;
 • umiejętność samodzielnego opracowywania wybranych zagadnień z określonego obszaru (literatura, język, kultura, przekład) z zachowaniem zasad obiektywności i akademickiego stylu wywodu.

Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności: język rosyjski — program tłumaczeniowy, język rosyjski — program język biznesu, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, rosjoznawstwo, filologia rosyjska, język rosyjski oraz na kierunku filologia rosyjska w specjalności: tłumaczeniowa, język biznesu, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach humanistycznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu średniozaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia w Uniwersytecie Śląskim na kierunku: filologia w specjalności: język rosyjski — program tłumaczeniowy, język rosyjski — program język biznesu, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, rosjozawstwo, filologia rosyjska, język rosyjski oraz na kierunku filologia rosyjska w specjalności: tłumaczeniowa, język biznesu, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim.

Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia humanistyczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z: oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu średniozaawansowanym lub oceny z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia rosyjska, zależy od określonej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 43

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl