kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, włoski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: język włoski z programem tłumaczeniowym

Oferowane lektoraty z języka obcego: Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności język włoski z programem tłumaczeniowym to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułu praktycznej nauki języka włoskiego, nabywa on także umiejętności porozumiewania się w drugim języku obcym. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze zorientowane na pogłębienie znajomości zjawisk językowych i literackich typowych dla Włoch. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych (m. in. na potrzeby UE) i tłumaczenia konferencyjnego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: włoska lub język włoski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia innych niż filologiczne studiów pierwszego stopnia oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci którzy posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunkach (specjalnościach) innych niż filologiczne – dodatkowo zobowiązani są przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej (w języku polskim), której przedmiotem będzie prezentacja zamierzeń badawczych związanych z przyszłą pracą magisterską kandydata z dyscypliny językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi: 30. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, czyli uzyskają minimum 15 punktów, będą kwalifikowani na studia na podstawie średniej: z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny z egzaminu z języka włoskiego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem ukończenia studiów na kierunkach (specjalnościach) innych niż filologiczne ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

a) ocena ostateczna na dyplomie,

b) pozytywna ocena z egzaminu z języka włoskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia romańska, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 41

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.romanska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl