kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Edytorstwo i nowoczesne wydawnictwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauczycielska,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Kiedy następuje wybór specjalności: Deklarację wyboru specjalności składa kandydat składając dokumenty na studia.

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim i jego historii, literaturze polskiej i jej historii, a także współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, pogłębionego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Język i literatura omawiane są w kontekście ich funkcjonowania w związku z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego z uwzględnieniem głębokich przemian, którym one podlegają i z poszanowaniem tradycji, z których wyrastają. Studia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian cywilizacyjnych. Studia na kierunku filologia polska prowadzone są na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • edytorstwo i nowoczesne wydawnictwo: Propozycja specjalności kierowana jest do studentów filologii polskiej szczególnie zainteresowanych rozwijającym się z niezwykłą dynamiką rynkiem wydawniczym i księgarskim. W czasie studiów słuchacze poznają zasady działania wydawnictwa tradycyjnego i internetowego oraz sposoby jego funkcjonowania na rynku książki, zgłębiają też tajniki prawa autorskiego. Specjalność rozwija ponadto kompetencje edytorskie, kształcąc umiejętności związane z opracowaniem merytorycznym i krytycznym tekstu przygotowywanego do druku. Absolwent specjalności ma odpowiednie kwalifikacje, by pracować w takich pionach organizacyjnych wydawnictwa jak marketing, dystrybucja, promocja, pomoc prawnoautorska (w tym sporządzanie umów wydawniczych). Jako polonista posiadający wiedzę o kolejnych etapach pracy nad publikacją, może podejmować zadania edytora.
 • literaturoznawstwo: W ramach specjalności literaturoznawczej student pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych orientacji badawczych. Ujmuje literaturę jako istotny element kultury (dawnej i współczesnej), dostrzega związki z innymi sferami życia społecznego. Postrzega nowe idee artystyczne w kontekście przemian świadomości estetycznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do roli znawcy literatury, dobrze orientuje się w dyskursach współczesnej humanistyki posiada wiedzę ekspercką w dziedzinie procesów społeczno-kulturowych oraz przygotowanie do kolejnego etapu edukacji akademickiej, potrafi także twórczo uczestniczyć w życiu literackim przez kształtowanie postaw i animowanie wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym i literackim.
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: Specjalność „nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" przeznaczona jest dla osób, które chciałyby pełnić funkcję lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, animatorów polskiej kultury za granicą, asystenta językowo-kulturowego w polskich szkołach, do których uczęszczają coraz częściej cudzoziemcy i reemigranci. Specjalność przygotowuje do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego). Daje też uprawnienia do bycia egzaminatorem – członkiem komisji certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Umożliwia podjęcie starań o oddelegowanie przez NAWA do pracy za granicą na lektoratach w zagranicznych uczelniach oraz – po uzyskaniu wymaganego doświadczenia – o przyjęcie na szkolenie, by zostać uprawnionym przewodniczącym komisji certyfikacyjnych. W ramach specjalności odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prowadzone są przez specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od co najmniej kilkunastu lat prowadzą mają zajęcia z cudzoziemcami, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorami oraz pracowali na zagranicznych uniwersytetach, ucząc języka polskiego jako obcego. Gościnnymi wykładowcami są także pracownicy polonistyk zagranicznych (współpracujemy z polonistykami i studiami polskimi na wszystkich kontynentach). Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej: hospitacje lekcji prowadzonych przez lektorów – pracowników Szkoły, zajęcia prowadzone samodzielnie oraz udział w organizowaniu egzaminów dla cudzoziemców. Podczas zajęć studenci poznają najnowocześniejsze metody i pomoce dydaktyczne (podręczniki, programy multimedialne), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce. Wybór tej specjalności daje możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych.
 • nauczycielska: Student uzupełnia przygotowanie z I poziomu studiów i zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z 2019, poz. 1450, uzyskuje uprawnienia psychologiczno-pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i we wszystkich rodzajach placówek oświatowych oraz uzyskuje przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do pracy w charakterze nauczyciela polonisty na wszystkich etapach edukacji. Program specjalności obejmuje zajęcia określone w standardzie: psychologię i pedagogikę, dydaktykę przedmiotową (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej), praktykę zawodową oraz przedmioty uzupełniające: konteksty literatury w szkole, wiedzę o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, neurodydaktykę, polonistyczną dydaktykę cyfrową, prawny i etyczny wymiar działań edukacyjnych, edukację językową i literacką cudzoziemców. Podczas zawodowych praktyk ciągłych student kształci umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :

Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach. Budynek jest przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunkiem koniecznym przy wyborze specjalności nauczycielskiej na drugim stopniu studiów jest ukończenie I stopnia studiów na kierunku filologia polska. Wybór pozostałych specjalności na drugim stopniu studiów nie jest uzależniony od ukończonej specjalności lub kierunku na studiach pierwszego stopnia. W ramach studiów II stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową w ramach specjalności dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczycielskiej. W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagować gazety i czasopisma, uczestniczyć w pracach kół naukowych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza na kierunkach wchodzących w skład następujących dziedzin: nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 95 04

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.polska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl