kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, polski, serbski, słowacki, słoweński

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Specjalność tłumaczeniowa

Informacja o kierunku: https://us.edu.pl/wydzial/wh/kandydat-wh/kierunki-studiow/filologia-slowianska/

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. angielski

Charakterystyka specjalności:

Absolwent filologii słowiańskiej po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności tłumaczeniowej poza umiejętnościami zdobytymi już podczas studiów I stopnia – biegle posługuje się pierwszym i drugim językiem kierunkowym (na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, specjalistyczne i artystyczne. Studia slawistyczne przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Studenci otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) uczestnicząc w licznych projektach i wyjazdach: szkołach letnich, stażach i pobytach oferowanych w ramach programów stypendialnych, wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia praktyczne z języka i przekładu prowadzą tłumacze przysięgli oraz native speakerzy.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku filologia słowiańska dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom językowym oraz nabytym kompetencjom komunikacyjnym i translatorskim będzie mógł podejmować pracę:

 • w polskich firmach, podmiotach społeczno-gospodarczych, współpracujących z zagranicą lub w krajach południowej i zachodniej Słowiańszczyzny lub rozszerzających swoją działalność na Europę Zachodnią i Południową.,
 • w przedstawicielstwach firm i instytucji krajów południowej i zachodniej Słowiańszczyzny,
 • w firmach zagranicznych prowadzących działalność w Polsce,
 • w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i badawczych,
 • w turystyce i sektorze usług oraz centrach obsługi klientów,
 • w jednostkach dyplomatycznych,
 • w szeroko pojętym sektorze usług,
 • w biurach tłumaczeń,
 • w wydawnictwach,
 • w przemyśle kreatywnym/audiowizualnym,
 • w strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących z krajami południowej i zachodniej Słowiańszczyzny.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: W roku akademickim 2022/2023 mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, słowacki. Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.  O możliwości studiowania innych języków z oferty kierunku zapytaj Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na kierunek filologia słowiańska mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku humanistycznego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

 • umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka wskazanego w niniejszych warunkach kwalifikacji na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
 • umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania, syntetyzowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł oraz z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi w ramach dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo;
 • umiejętność samodzielnego opracowywania wybranych zagadnień z określonego obszaru (literatura, język, kultura, przekład) z zachowaniem zasad obiektywności i akademickiego stylu wywodu.

Kryterium kwalifikacji o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Planowane jest  otwarcie grup, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, serbski, słowacki.

Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych podczas dokonywania wpisu na studia (deklaracja).

Drugim językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków, które znajdują się
w ofercie dydaktycznej (bułgarski, macedoński, słoweński). Nauka drugiego języka kierunkowego rozpoczyna się od I roku.

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 43

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl