kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • doradztwo kulturowe
  • publicystyka kulturowa
  • translatoryka

Charakterystyka kierunku

Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie) poświęcone są szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Program studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym.

  • Doradztwo kulturowe - W ramach tej specjalności student poznaje zasady doradztwa i promocji w tej sferze międzynarodowej współpracy i wymiany, w której kultura jest przedmiotem transferu oraz tam, gdzie w ramach współpracy międzynarodowej jej znajomość jest elementem niezbędnym do tego, aby komunikowanie (spotkania, narady, negocjacje) było skuteczne i fortunne.
  • Publicystyka kulturowa - W ramach tej specjalności student poznaje tajniki pracy dziennikarskiej i możliwości wykorzystania nabytej wiedzy do transmisji informacji dotyczącej kultury polskiej w przestrzeni międzynarodowej. Uczy się również o sposobach transferów w sytuacjach, w których kultura polska jest segmentem docelowym.
  • Translatoryka - Student zdobywa wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka. Poznaje strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian języka aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

KIM MOŻESZ BYĆ?

dziennikarz podróżniczy, reportażysta (prasa, książki), bloger podróżniczy, korespondent zagraniczny, doradca ds. kultury, lider projektów i zespołów, dyplomata, organizator wydarzeń, PR-owiec, specjalista ds. reklamy i promocji, organizator wycieczek

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Kandydatcudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 95 12

https://us.edu.pl/wydzial/wh

miedzynarodowe.studia.polskie.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl