kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska - nauczanie matematyki

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego:  Brak (obowiązkowy wykład monograficzny w języku angielskim)

Częstotliwość zjazdów : Co tydzień (15 zjazdów w semestrze) piątek, sobota, niedziela (w zależności od liczby godzin w danym semestrze)

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia matematyczne drugiego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą mu kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne. W szczególności, absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych i testowania prawdziwości hipotez matematycznych;
 • potrafi przedstawiać zaawansowane treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać złożone modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych;
 • posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań;
 • jest przygotowany do kontynuacji nauki w szkołach doktorskich.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki posiada szerokie przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Posiada umiejętność tworzenia, optymalizacji i badania złożoności obliczeniowej algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne, umiejętność konstrukcji i implementacji oprogramowania, umiejętność obsługi pakietów wspomagania prac inżynierskich i statystycznego przetwarzania danych, wiedzę potrzebną do projektowania, obsługi i administrowania bazami danych. Dzięki pogłębionemu wykształceniu matematycznemu i szerokim umiejętnościom informatycznym jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują matematykę i informatykę oraz do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii takich, jak sterowanie i optymalizacja działalności ekonomicznej, przetwarzanie i statystyczne opracowywanie danych, matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, przygotowywanie prognoz i analiz działalności ekonomicznej, finansowej oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanie metod matematycznych na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności te pozwalają na podjęcie pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, w handlu lub też w przemyśle.

Absolwent specjalności nauczycielska - nauczanie matematyki posiada gruntowną wiedzę matematyczną potrzebną do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół. Jest on pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, który w procesie nauczania potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność korzystania z literatury i technologii informatycznych pozwoli mu dostosować swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania. Specjalność ta adresowana jest do absolwentów specjalności nauczycielskiej kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Specjalność „nauczycielska - nauczanie matematyki” stanowi drugi etap w edukacji przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu tej specjalności absolwent może nauczać przedmiotu matematyka we wszystkich typach szkół.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

O kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyniku kandydata (WK), obliczonego wg poniższego wzoru. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których WK jest większy od 0.

Sposób obliczenia punktów (wynik kandydata):

WK = 2 x M + S

gdzie:

WK — wynik kandydata,

M — ocena na dyplomie ukończenia studiów stopnia I na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny matematyka, (M = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów stopnia I na kierunku matematyka),

S — ocena na dyplomie ukończenia kierunku przyporządkowanego do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, innym niż matematyka lub na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (S = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych i nie ukończył studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych).

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem (WK) brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 20 kandydatów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

specjalność: matematyczne metody informatyki

Opłata wnoszona w całości

2 700,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 940,50 zł
 • 940,50 zł
 • 969,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

specjalność: matematyka w finansach i ekonomii

Opłata wnoszona w całości

2 700,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 940,50 zł
 • 940,50 zł
 • 969,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

specjalność: nauczycielska - III i IV etap edukacyjny

Opłata wnoszona w całości

3 900,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 336,50 zł
 • 1 336,50 zł
 • 1 377,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 22 76
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl