kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • zielona chemia i czyste technologie
 • technologia nieorganiczna i organiczna

Kiedy następuje wybór specjalności:  po 2 roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3,5 roku i są zwieńczone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia na kierunku technologia chemiczna umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności inżynierskie pozwalające m.in. na efektywnie projektować i wytwarzać użyteczne związki chemiczne na skale przemysłową. W ramach kierunku technologia chemiczna będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania wybierając na drugim roku studiów jedną z dwóch specjalności:

ZIELONA CHEMIA I CZYSTE TECHNOLOGIE
Specjalność zielona chemia i czyste technologie to bardzo ważna gałąź technologii chemicznej, która jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku związane ze zrównoważonym rozwojem, a w szczególności na potrzebę projektowania i prowadzenia procesów chemicznych w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć użycie i powstawanie szkodliwych produktów. Łączy ona ze sobą wymagania szeroko pojętej ochrony środowiska z koniecznością unowocześniania przemysłu chemicznego oraz zaspokajaniem potrzeb społeczno-ekonomicznych człowieka.

TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA I ORGANICZNA
Specjalność technologia nieorganiczna i organiczna da Ci wykształcenie ważne dla inżynierów specjalizujących się w nowoczesnych technologiach i nanotechnologiach chemicznych oraz technologiach wytwarzania kryształów i materiałów specjalnego przeznaczenia (m.in. dla optoelektroniki i medycyny).

Jako student kierunku technologia chemiczna przede wszystkim będziesz zdobywał kompetencje inżynierskie

ale też będziesz się uczył:

 • matematyki, fizyki – bez podstaw tych dyscyplin nie zrozumiesz dokładnie praw rządzących w świecie chemii i technologii chemicznej
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego
 • będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz nauczysz się specyficznej pracy w laboratorium chemicznym podczas zajęć praktycznych w laboratoriach chemicznych
 • na drugim roku studiów sam wybierzesz specjalność która Cię interesuje
 • po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 180 godzin praktyk w firmach o profilu chemicznym. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.
 • pod koniec studiów sam wybierzesz zespół naukowy w którym zrealizujesz swoją – prawdopodobnie – pierwszą pracę naukową, czyli projekt inżynierski

a po godzinach

 • będziesz mógł rozwijać swoje pasje naukowe w kole naukowym „Aqua Regia”,
 • uczestniczyć w zawodach i konkursach (np. wyróżnienie specjalne DuPont),
 • spędzać miło czas ze znajomymi w centrum Katowic lub w zaciszu akademików.

ATUTY KIERUNKU

 • Modernizując program kształcenia współpracowaliśmy z przedstawicielami firm chemicznych, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach.
 • Zajęcia laboratoryjne są prowadzone przede wszystkim metodą eksperymentu (learn-by-doing).
 • Zakres oferowanego kształcenia jest ściśle powiązany z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Chemii.
 • Poza sztampowym repertuarem zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria), oferujemy również zajęcia warsztatowe czy tak zwany tutoring, pozwalający na wykształcenie relacji Mistrz-Uczeń.
 • Najzdolniejsi studenci już od pierwszego roku realizują indywidualne projekty badawcze pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, niejednokrotnie działając również w międzynarodowych zespołach naukowych.
 • Działalność w uniwersyteckim kole naukowym daje możliwość realizacji własnych badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach krajowych (i międzynarodowych!).
 • Aspekty praktycznego kształcenia zostały poszerzone o możliwość realizacji czterotygodniowych praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu chemicznym, współpracujących z katowickim Instytutem Chemii.
 • Proponujemy uczestnictwo w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne, tj.: warsztaty, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia specjalistyczne u pracodawców.
 •  Oferujemy bogaty wybór projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów wymiany studenckiej MOST (wyjazdy krajowe) i Erasmus+ (staże zagraniczne na uczelniach partnerskich w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, Rumunii, Belgii, Włoszech, Francji… i nie tylko!).

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.

CO ROBIĄ NASI ABSOLWENCI?

 • Zdecydowana większość absolwentów kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Pracują w przemyśle chemicznym na stanowisku technologa  zajmując się projektowaniem i kontrolą procesów produkcyjnych.
 • Jako inżynier technolog realizują projekty badawczo-rozwojowe w zakresie np. nowych technologii oraz optymalizują procesy produkcyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Po uzupełnieniu kwalifikacji podejmują pracę w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego.
 • Zakładają własne firmy.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Chemia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Matematyka

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Biologia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Fizyka i astronomia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

 rozszerzony x 2

waga a = 40%

waga b = 20%

waga c = 20%

waga d = 20%

Sposób wyliczenia punktów (wynik kandydata):

WK = a x Ch + b x M+ c x B + d x F

gdzie:

WK – wynik kandydata,

Ch- wynik z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, (Ch=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z chemii),

M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

B – wynik z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (B=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z biologii),

F – wynik z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (F=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z fizyki i astronomii), 

Uwagi:

 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik kandydata (WK).
 • Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiednią wagę i przelicznik będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, o ile z co najmniej jednego przedmiotu (chemii, matematyki, biologii, fizyki i astronomii) na świadectwie dojrzałości miał wynik większy niż 0%.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ (zdawana do 2004 roku włącznie):

Oceny (wyniki) uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, którzy zdawali maturę do 2004 roku (tzw. „stara matura”), przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena - procenty)

Matura po 1991 roku

(ocena - procenty)

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 90 %

4 — 85 %

4 — 75 %

3 — 40 %  

3 — 50 %

2 — 30 %

Pod uwagę bierze się punkty z przedmiotów: chemia, matematyka, biologia i fizyka lub fizyka i astronomia zdawanych przez kandydata pisemnie (jeżeli był egzamin pisemny) lub ustnie (brak egzaminu pisemnego) zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.

Po przeliczeniu ocen na punkty, wyliczanie wyniku kandydata (WK), tak jak opisano w punkcie dla nowej matury.

Uwaga:

 • Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

W przypadku kandydatów, którzy posiadają wydane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, bierze się pod uwagę oceny zawarte na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo, WKR może uwzględnić oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły w krajach, w których takie egzaminy są przeprowadzane, np.: wynik egzaminu CT w przypadku Białorusi, wynik egzaminu EGE w przypadku Rosji, wynik egzaminu ZNO w przypadku Ukrainy. Wyniki tych egzaminów należy potraktować jako równorzędne polskiej maturze na poziomie rozszerzonym.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 3
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 924,00 zł
 • 924,00 zł
 • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl