kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

  • Biofizyka molekularna
  • Biofizyka leków
  • Optometria

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Stacjonarne studia  II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Rekrutacja odbywa się na specjalność, ale pod koniec pierwszego semestru studenci mają możliwość zmiany specjalności, na jedną z trzech prowadzonych na kierunku (o ile będzie ona uruchomiona).  Pierwsze semestr studiów jest bowiem wspólny dla wszystkich specjalności. 

Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas  studiów studenci pogłębiają  wiedzę i umiejętności najpierw w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: biofizyki molekularnej, matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego i pracowni modelowania komputerowej, prowadzonej przez cały okres studiów. Uzyskuje wiedzę z anatomii człowieka, a także o wpływie zjawisk elektrycznych i magnetycznych, w tym naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, na organizmy żywe. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych materiałach stosowanych w biologii i medycynie, w tym o nanomateriałach. 

Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykładu i 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), co odzwierciedla eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjalistycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze pomiarowej, w pracowniach badawczych. Od drugiego semestru, obok tzw. wspólnych modułów, studenci realizują zajęcia związane z wybraną specjalnością. W programie studiów przewidziano ponadto lektorat specjalistycznego języka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, okulistycznych, optometrycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Specjalność:  Biofizyka molekularna

Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu  biofizyki i fizyki, a także matematyki i modelowania komputerowego, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Osiągnięte to zostanie poprzez pogłębione i merytoryczne kształcenie w zakresach wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Specjalność:  Biofizyka leków

Zasadniczym celem nauczania na specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i biofizyki oraz matematyki i modelowania komputerowego, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, studenci zdobędą wiedzę  z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków i substancji biologicznie aktywnych, ich działania na organizmy żywe, a także z fizycznych metod ich charakteryzacji. W pracowniach biologicznych będą mogli prowadzić badania oddziaływania leków (badania in vitro) na komórki, w tym patologiczne. Ważnym elementem kształcenia  jest wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Specjalność: Optometria

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest szerokie wykształcenie optometrystów przygotowanych do wykonywania zawodu, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii, optyki okularowej, a także fizyki i biofizyki,  W czasie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Pozyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej, a także nabędą umiejętności badania refrakcji prowadzonej przy pomocy foroptera i dedykowanych testów. Studenci nauczą się korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych. 

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, pracownia widzenia obuocznego i VT, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Dodatkowo, w celu zapoznania z nowoczesną aparaturą okulistyczną stworzona będzie możliwość udziału w zajęciach na oddziale okulistycznym szpitala.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Sylwetka absolwenta specjalności Biofizyka molekularna

Absolwent będzie  posiadał   pogłębioną  wiedzę  z   zakresu   biofizyki, fizyki, chemii i matematyki oraz metod komputerowych stosowanych w tych dziedzinach wiedzy. Specjalistyczne wykłady i laboratoria  sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych zachodzących na poziomie molekularnym, w komórkach i układach biologicznych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska  zachodzące w żywych organizmach. Dzięki zdobytej, specjalistycznej wiedzy posiądzie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w biologii, naukach medycznych i pokrewnych. Będzie potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz pozna techniki modelowania procesów fizycznych i biologicznych. W trakcie studiów pozna fachowy język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wszystkie nabyte umiejętności, zdobyta wiedza i doświadczenie sprawią, że absolwent będzie atrakcyjnym i poszukiwanym pracownikiem. 

Sylwetka absolwenta specjalności Biofizyka leków

Absolwent będzie  posiadał   pogłębioną wiedzę  z   zakresu  biofizyki, chemii, w tym chemii leków oraz matematyki i fizyki molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria  sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biologicznych zachodzących w układach biologicznych, a wywoływanych działaniem substancji aktywnych. Dowie się również o roli jaką niektóre substancje pełnią  w diagnostyce  i terapiach.W trakcie studiów absolwent pozna specjalistyczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy

Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania leków i ich oczekiwanych własności, a także charakteryzowania ich działania na biomolekuły. Nabyta wiedza, umiejętności praktyczne w obsłudze nowoczesnej aparatury badawczej i  przygotowanie do samokształcenia sprawią, że absolwent specjalności będzie szczególnie poszukiwanym pracownikiem w firmach farmaceutycznych.

Sylwetka absolwenta specjalności Optometria

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu okulistyki, optometrii i optyki okularowej oraz fizyki i biofizyki,  Specjalistyczne wykłady i laboratoria dedykowane dla kierunku biofizyka i dla specjalności optometria sprawią, że absolwent uzyska wszechstronną wiedzę specjalistyczną niezbędną optometryście do wykonywania zawodu. Zapozna się także z fizyką i chemią molekularnych procesów biologicznych zachodzących na w komórkach i tkankach. Będzie posiadał niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu programowania, pozwalające na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych.  Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, szczególnie w obszarze zastosowań w naukach medycznych pokrewnych, a także będzie potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej, w szczególności mającej zastosowanie w  badaniach wzroku.

Perspektywy zawodowe: 

Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, niewielka konkurencja, bo tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, a w przypadku absolwentów specjalności optometria w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych. 

Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce zawodowej, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Inne, dodatkowe informacje : Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. (15 minut jazdy autobusem z centrum Katowic), wyposażonym w ponad 20 pracowni biofizycznych, 10 pracowni fizycznych, trzy pracownie chemiczne i biochemiczne oraz pracownie komputerowe. Część zajęć z biologii odbywa się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, co wiąże się z faktem, że  studia mają charakter międzyobszarowy.

Zajęcia z optometrii odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych dedykowanych dla specjalności (pracownie: optyki geometrycznej i fizycznej, badania wzroku, kontaktologii, obróbki soczewek okularowych). 

Studenci będą mieć możliwość odbycia staży w szpitalach i instytucjach naukowych o profilu biofizycznym.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: biologia, biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz inżynieria biomedyczna.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 924,00 zł
  • 924,00 zł
  • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 04
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl