kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Oferowane specjalności: Chemia budowlana

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach zajęć specjalizacyjnych. Specjalność chemia budowlana trwa 3 semestry i jest skierowana do kandydatów z dyplomem inżyniera. Specjalność ta łączy wiedzę i praktykę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Student poznaje metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Nabywa znajomości podstawowych metod ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposobów recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania.

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia, specjalność chemia budowlana będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na specjalności,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych,
 • znał język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadał umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • potrafił korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunek chemia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Perspektywy zawodowe:

Znajomość technik badawczych i ugruntowana wiedza chemiczna pozwala absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w charakterze analityków, syntetyków organicznych i nieorganicznych oraz technologów w wielu branżach współczesnego przemysłu chemicznego, a zwłaszcza w zakładach przemysłowych produkujących materiały budowlane.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno–technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 924,00 zł
 • 924,00 zł
 • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl