contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

1,5 year

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Oferowane specjalności: Chemia budowlana

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach zajęć specjalizacyjnych. Specjalność chemia budowlana trwa 3 semestry i jest skierowana do kandydatów z dyplomem inżyniera. Specjalność ta łączy wiedzę i praktykę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Student poznaje metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Nabywa znajomości podstawowych metod ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposobów recyklingu wyrobów gotowych. Potrafi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania.

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia, specjalność chemia budowlana będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na specjalności,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych,
 • znał język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadał umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • potrafił korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunek chemia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Perspektywy zawodowe:

Znajomość technik badawczych i ugruntowana wiedza chemiczna pozwala absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w charakterze analityków, syntetyków organicznych i nieorganicznych oraz technologów w wielu branżach współczesnego przemysłu chemicznego, a zwłaszcza w zakładach przemysłowych produkujących materiały budowlane.

Admissions criteria

The candidates with an Engineer’s or Master’s degree diploma in natural sciences or engineering and technology may apply for admission.

Admission is based on the analysis of documents, i.e. diploma supplement, or extract from the student record book or other documents, to confirm the candidate’s qualifications to take up these studies.

In the case when the number of candidates exceeds the limit of places, admission is decided by means of the ranking list, created on the basis of the degree diploma grade.

In the case of candidates with the same final diploma grade, the following admission criteria are further applied respectively: average study grade, and then diploma thesis grade.

A study candidate is obliged to submit a relevant medical certificate confirming the lack of medical contraindications to take up studies in this degree programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2022/2023

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 924,00 PLN
 • 924,00 PLN
 • 952,00 PLN

Contact

Faculty's contact details

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl