kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia trwają 2 lata i są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach zajęć specjalizacyjnych.

Proponowany program kształcenia umożliwia studentom zdobywanie poszerzonej wiedzy i umiejętności poprzez świadomy wybór ścieżek dydaktycznych, pod kątem ich indywidualnych zainteresowań. Studenci mają  możliwość wyboru modułu specjalizacyjnego – jednego z siedmiu proponowanych, ściśle związanych z tematyką badawczą realizowaną w Instytucie chemii:

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biomedyczna,
 • Chemia sądowa,
 • Fizykochemia faz skondensowanych
 • Nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii
 • Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych,
 • Teoretyczne metody w chemii.

Dodatkowe informacje nt. modułów specjalizacyjnych znajdziesz na stronie:  https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/student/kierunki/specjalizacje/

Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziony jest duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku chemia jest innowacyjność modelu kształcenia, która polega na przygotowaniu studentów do świadomego kreowania własnej przyszłości, poprzez:

 • działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (m.in.: realizację indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, wspieranie działań koła naukowego),
 • działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór opiekunów naukowych, wykładów monograficznych i specjalizacyjnych, itp.),
 • organizację zajęć w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zajęć tych należą m.in.: zagraniczne wizyty studyjne, staże u pracodawców, szkolenia certyfikowane, laboratoria problemowe z różnych dziedzin chemii; szkolenia kształtujące uniwersalne kompetencje zawodowo-społeczne,
 • uczestnictwo w programach ERASMUS+ i MOST umożliwiających zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.

W ramach seminarium magisterskiego i innych zajęć zwracana jest uwaga na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, rolą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczy uzyskana akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Jako absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia będziesz:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • miał szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyskasz dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na specjalizacji,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych,
 • znał język angielski na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadał umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • umiał korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • świadom wyzwań XXI wieku związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Nasi ABSOLWENCI pracują w:

 • wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych,
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych,
 • laboratoriach zajmujących się prowadzeniem badań kryminalistycznych i środowiskowych,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
 • kontynuują kształcenie na studiach doktoranckich
 • zakładają własne firmy.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 924,00 zł
 • 924,00 zł
 • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl