kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana
  • Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) - prowadzona w języku polskim i angielskim

Strona internetowa wydziału : https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka specjalności: Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana

Studia w języku angielskim.

Studia Fizyki II stopnia na specjalności Fundamental and Applied Physics oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących wszystkie główne zagadnienia współczesnej fizyki. Celem jest przygotowanie absolwentów do różnych form kariery zawodowej  w instytutach badawczych, badawczo-rozwojowych i nowoczesnym przemyśle, a także do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Program studiów obejmuje niewielką liczbę podstawowych przedmiotów obowiązkowych oraz dużą grupę modułów dyplomowych, których wybór należy do studenta i jego promotora. Oferta kursów, które mogą być wybierane w ramach modułów dyplomowych, jest corocznie zatwierdzana przez Radę Dydaktyczną. Moduły dyplomowe są zorganizowane w dwa główne bloki: Diploma courses I i Diploma courses II, a także obejmują laboratoria i seminaria magisterskie oraz wykład specjalistyczny. Każdy z bloków Diploma courses to zbiór modułów do wyboru, łącznie 120 h wykładów i 120 h dopełniających je zajęć typu konwersatoria lub laboratoria. Wybór modułów dyplomowych jest motywowany tematyką pracy magisterskiej. Zależnie od zainteresowań studenta możliwa jest silna specjalizacja lub dobór zagadnień z dosyć szerokiego zakresu tematycznego.  Proponowane tematy kursów są ściśle powiązane z działalnością naukową prowadzoną w Instytucie Fizyki w zakresie fizyki teoretycznej, fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii. Dotyczą również zagadnień na pograniczu tych gałęzi fizyki oraz zastosowań fizyki w różnych dziedzinach. Istnieje możliwość poszerzenia oferty o moduły zaproponowane przez partnera zagranicznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Studia Fizyki II stopnia na specjalności Fundamental and Applied Physics oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących wszystkie główne zagadnienia współczesnej fizyki. Celem jest przygotowanie absolwentów do różnych form kariery zawodowej  w instytutach badawczych, badawczo-rozwojowych i nowoczesnym przemyśle, a także do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Charakterystyka specjalności: Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka specjalność Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie  prowadzone od roku akademickiego 2007/2008 wspólnie z Uniwersytetem Le Mans (Francja) trwają 4 semestry. Cieszą się sporą popularnością zarówno wśród studentów francuskich jak i polskich. Studia polsko-francuskie realizowane są na podstawie Umowy o Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w oparciu o wspólnie uzgodniony pomiędzy uczelniami partnerskimi program studiów zakończony podwójnym dyplomem: Magister Fizyki i Nanomateriałów (PNANO) - Uniwersytet w Le Mans  oraz Magister Fizyki, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie - Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra dwóch partnerskich uczelni, która  prowadzi badania naukowe są na światowym poziomie nad otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości fizycznych układów niskowymiarowych m.in. nanocząstek i nanokompozytów magnetycznych, cienkich warstw, nanomateriałów węglowych oraz innych obiektów o rozmiarach nano. Studenci studiów magisterskich są intensywnie włączani w prowadzone prace eksperymentalne oraz symulacje numeryczne obiektów niskowymiarowych a wyniki ich prac są często publikowane jako efekt współpracy międzynarodowej Instytutu Fizyki UŚ z Uniwerstetem w Le Mans.

Warunkiem otrzymania podwójnego dyplomu jest realizacja w semestrze IV modułu Praktyka (Internship) na uczelni partnerskiej w języku angielskim. W trakcie pobytu we Francji student prowadzi badania naukowe w ramach pracy magisterskiej w zakresie wybranego tematu z nanofizki pod kierunkiem opiekuna naukowego z Francji (Uniwersytet Le Mans) i Polski (Uniwersytet Śląski).

Dodatkowo w semestrze II studenci mają możliwość zaliczenia modułu Pracownia fizyczna  (Lab internship) w języku angielskim na Uniwersytecie w Le Mans. W trakcie zajęć studenci poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach.

Praca magisterska przygotowywana jest przez studentów w języku angielskim. Podobnie jej obrona i egzamin magisterski przeprowadzane w tym samym języku przez wspólną komisję polsko-francuską.

Wyjazdy zagraniczne studentów są realizowane dzięki finansowemu wsparciu m.in. Ambasady Francji w Polsce oraz funduszy europejskich (program Erasmus +).

Absolwenci specjalności  Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie  mają możliwość kontynuacji badań naukowych na studiach doktoranckich we współpracy z uczelnią francuską, w tym także studiach w trybie co – tutelle. Dzięki realizacji podwójnego programu studiów absolwenci uzyskują nie tylko niezbędne umiejętności w dalszej karierze akademickiej, ale również są dobrze przygotowani do pracy w innowacyjnych firmach o profilu nanotechnologicznym.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 924,00 zł
  • 924,00 zł
  • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl