kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski realizowany jest w ramach przedmiotów specjalistycznych

Charakterystyka kierunku:

Studiując na geologii II stopnia  zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu podstawowych nauk o Ziemi. Studia te trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra. Dają podstawy do kontynuacji nauki na czteroletnich studiach doktoranckich w jednej z dwóch Szkół Doktorskich: Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych.

Co nas wyróżnia:

 • ciekawe studia, dające możliwość unikalnych specjalizacji poprzez indywidualny dobór przedmiotów fakultatywnych,
 • małe grupy ćwiczeniowe, ułatwiony dostęp do zaawansowanej aparatury laboratoryjnej, indywidualna opieka nauczyciela akademickiego sprzyjająca nawiązywaniu relacji „mistrz – uczeń”,
 • włączanie studentów do prac w ramach programów badawczych, możliwość prowadzenia własnych badań naukowych i tworzenia na tej podstawie publikacji naukowych,
 • możliwość pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszej i jedynej w Polsce aparatury do badań zanieczyszczeń atmosfery zamontowanej w  balonie na ogrzane powietrze,
 • unikatowe Międzynarodowe Centrum Badań Polarnych umożliwiające badania obszarów podbiegunowych,
 • Śląskie Centrum Wody, które wodą zajmuje się kompleksowo od strony hydrobiologicznej, hydrologicznej, hydrogeologicznej i innych,
 • możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów: Erasmus, Most, CEEPUS,
 • uznana marka „absolwent geologii UŚ”.

Czego się dowiesz:

 • jakie są podstawy geologii poszukiwawczej i jakimi metodami się posługuje,
 • dlaczego warto poświęcić się stratygrafii i paleontologii i jak fascynujące może być odkrywanie faktów z przeszłości Ziemi,
 • że pogłębiona wiedza z zakresu  mineralogii, petrologii i geochemii może być przydatna w rozwiązywaniu współczesnych problemów srodowiskowych,
 • jakie są zaawansowane zastosowania techniki komputerowej w naukach o Ziemi,
 • jakie podstawy z zakresu geologii stosowanej niezbędne są dzisiejszemu geologowi.

Co będziesz umiał/a:

 • rozwiązywać teoretyczne problemy i praktyczne zadania geologiczne z zakresu geologii poszukiwawczej i złożowej oraz ochrony i waloryzacji powierzchni na potrzeby gmin, instytucji i inwestorów prywatnych; zaprojektować prace geologiczne w celu poszukiwań geologicznych i kartografii geologicznej, wykorzystywać i wizualizować dane geologiczne, interpretować zdjęcia satelitarne i lotnicze,
 • wykorzystywać w praktyce poznane metody produkcji szkieł, monokryształów, półprzewodników, materiałów ceramicznych i ogniotrwałych; stosować nowoczesne instrumentalne metody badań minerałów, skał i innych produktów,
 • analizować zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery, wykorzystywać metody monitoringu właściwe dla każdej ze sfer do projektowania działań naprawczych i remediacji środowiska,
 • odtwarzać chronologię zdarzeń geologicznych na Ziemi, badać wiek skał; praktycznie stosować metody analizy zespołów organizmów kopalnych; rekonstruować paleośrodowiska i warunki paleoekologiczne; rozpoznawać taksonomię wybranych grup fauny kopalnej,
 • pracować z wykorzystaniem najnowszej aparatury, programów interpretacyjnych, baz danych stosowanych w geologii,
 • podejmować decyzje w kwestii gospodarowania zasobami wody, kopalin, energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • dzięki znajomości języka obcego oraz posiadaniu kompetencji społecznych – pracować w miedzynarodowych zespołach badawczych.

A co dalej...?

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania, Belgia),
 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,

i chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami/koleżankami, bo wspólnota studiowania na „Żylecie” – łączy (nie tylko zawodowo).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geologii lub dyscyplin pokrewnych i którzy  legitymują się osiągniętymi efektami uczenia przyjętymi dla kierunku geologia – studia I stopnia.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 056,00 zł
 • 1 056,00 zł
 • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 92 61
32 368 96 79
32 368 96 76
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl