kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Klimatologia
 • Hydrologia i gospodarka wodna 
 • Geograficzne Systemy Informacyjne GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji
 • Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego 
 • Eksploracja obszarów polarnych i górskich 
 • Nauczycielska
 • Monitoring zmian krajobrazu

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Absolwenci kierunku geografia posiadają umiejętności w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto studenci kierunku geografia poznają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych.

Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:

Specjalność Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna zapewnia studentowi wiedzę i umiejętności dotyczące ochrony określonych wartości przestrzeni, jak i takiego jej kształtowania, by powstający w ten sposób nowy układ był bardziej efektywny i funkcjonalny, a jednocześnie realizował określoną politykę: społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenną. Usytuowanie ośrodka w tak specyficznym obszarze jakim jest województwo śląskie i konurbacja katowicka, znajduje swój wyraz w ukierunkowaniu specjalności na problematykę regionalną, w tym w szczególności związaną z jego: urbanizacją i metropolizacją, restrukturyzacją i rewitalizacją oraz problematyką środowiskową.

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z procesami demograficznymi i ludnościowymi, kwestie rewitalizacji i gospodarki przestrzennej, zagadnienia rynku nieruchomości i pracy, funkcjonowanie i zarzadzanie jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w wymiarze przestrzennym i infrastrukturalnym. Kształcenie na specjalności obejmuje także nowoczesne metody badań z wykorzystaniem narzędzi GIS, skanerów 3D oraz dronów umożlwiających kartowanie powierzchni.

Celem specjalności Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego jest wykształcenie specjalistów z zakresu racjonalnego gospodarowania środowiskiem, kompetentnych w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni i czasie. Absolwent tej specjalności bada współzależności między elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka. Ocenia ich stan współczesny, analizuje uwarunkowania i tendencje zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Zna i rozumie relacje w systemie przyroda – człowiek oraz potrafi wykorzystać swoją wiedzę dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Jest przygotowany do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Kształcenie w ramach tej specjalności uczy samodzielnego rozwiązywania problemów, a także pracy w grupie i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Podczas studiów, w ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę z zakresu: prognozowania zmian zachodzących w środowisku pod wpływem gospodarczej działalności człowieka (umiejętność niezbędna przy wszelkiego rodzaju pracach urbanistycznych), geodezji i kartografii, w tym sporządzania map tematycznych, ekspertyz hydrologicznych, topoklimatycznych, geomorfologicznych, a także aneksów do map glebowo-rolniczych, map przekształceń środowiska, opracowań fizjograficznych i innych).

Studenci specjalności Klimatologia uzyskują wiedzę dotyczącą procesów, mechanizmów i prawidłowości występujących w atmosferze. Poznają relacje pomiędzy atmosferą i innymi komponentami środowiska geograficznego oraz pozyskują wiedzę na temat wpływu procesów atmosferycznych na funkcjonowanie społeczeństwa. Nabywają umiejętności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w części dotyczącej klimatu, przeprowadzania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, interpretacji mapy synoptycznej oraz metod opracowania danych klimatologicznych dla zróżnicowanych celów, zdjęć satelitarnych, obrazów radarowych oraz pracy z depeszami synoptycznymi. Ponadto, poznają zróżnicowanie przestrzenne i zmiany klimatu Polski, Europy i świata. Zdobywają wiadomości na temat globalnego ocieplenia i meteorologicznych zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, silne wiatry, gwałtowne burze, gradobicia itp.) występujących w przyrodzie i ich wpływie na życie i działalność gospodarczą człowieka. Pozyskują również informacje o klimacie miasta włączając przyczyny i skutki koncentracji zanieczyszczeń powietrza. Na specjalności zdobywa się również umiejętność obsługi aplikacji komputerowych (EXCEL, STATISTICA, SURFER, ArcGis, itp.) przydatnych nie tylko w klimatologii.

Studenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna uzyskują specjalistyczną wiedzę na temat procesów zachodzących w hydrosferze, a także mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki wodnej w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Uzyskują szczegółowe informacje na temat procesów hydrologicznych znamiennych dla: cieków (rzek, potoków, strumieni, rowów, kanałów), wód podziemnych, źródeł, jezior, mokradeł, lodowców, mórz  i oceanów. Ważnym aspektem kształcenia są aktualne wiadomości dotyczące struktury bilansu wodnego różnej rangi jednostek terytorialnych, w tym dorzeczy głównych rzek Polski, Europy i świata. Kształcenie jest ukierunkowane na możliwości użytkowania wód, a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wodnej (np. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ochronę przed powodziami i suszami, ilościowo-jakościowe zmiany stosunków wodnych, ochronę zasobów wodnych). Oprócz globalnego wymiaru problematyki hydrologicznej, część zajęć odnosi się do specyficznych problemów regionalnych województwa śląskiego i konurbacji katowickiej. Dotyczą one przede wszystkim zmian ilościowych i jakościowych wód na obszarach zurbanizowanych, a także sposobów przeciwdziałania degradacji ekosystemów wodnych np. renaturyzacji rzek, rekultywacji jezior i zbiorników wodnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, retencyjnego przysposobienia dorzecza.

Specjalność Geograficzne Systemy Informacyjne GISteledetekcja, zastosowania geodezji przeznaczona jest dla osób pragnących rozwijać wiedzę geograficzną w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Obecnie wszystkie dane, którymi posługujemy się na co dzień posiadają swoje odniesienie przestrzenne - zatem umiejętność analizy i pracy z danymi przestrzennymi stanowi niezbędny wachlarz umiejętności nowocześnie wykształconego geografa. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje podstawy pracy w typowym oprogramowaniu GIS, a także narzędziami darmowymi typu OpenSource, uczy posługiwania się bazami danych, mobilnymi systemami geoinformacyjnymi (GPS, GPRS, itd.) oraz pokazuje szerokie możliwości pracy w sieci (WebGIS), a także zastosowania geomorfometrii i cyfrowej teledetekcji w badaniach środowiska.

Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich tworzymy dla sympatyków geografii podatnych na „polarną gorączkę” i „uzależnienie od gór”. Oferujemy zajęcia, które umożliwiają zdobycie: a) wiedzy o komponentach i funkcjonowaniu środowiska regionów górskich i polarnych, ich wpływie na procesy społeczno-gospodarcze i oddziaływaniu na regiony sąsiednie, b) umiejętności stosowania nowoczesnych metod badań terenowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych (GIS), c) kompetencji w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym.

Wspieramy odkrywanie regionów górskich, także bardzo odległych - położonych w Arktyce i Antarktyce, zapraszając do udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz do współpracy z międzynarodowym Centrum Studiów Polarnych, które tworzymy wspólnie z Instytutem Geofizyki i Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Specjalność  Nauczycielska jest dedykowana studentom, którzy chcą nabyć uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela geografii we wszystkich typach szkół. Studentom oferowane są zajęcia, które nie tylko pozwalają na rozszerzenie wiedzy z geografii, ale także przygotowują do jej kreatywnego wykorzystania w szkolnictwie. Ważnym elementem programu specjalności nauczycielskiej jest przygotowanie do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej technologii i narzędzi geoinformacyjnych, aplikacji GIS oraz metod nauczania i form zajęć zalecanych w nowej podstawie programowej geografii (m.in. projektu edukacyjnego, strategii kształcenia wyprzedzającego, obserwacji i badań terenowych).

Warunkiem podjęcia studiów na specjalności nauczycielskiej jest ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach geograficznych I stopnia, na której student jest przygotowany merytorycznie i metodycznie do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: przyrody i geografii.

Specjalność  Monitoring zmian krajobrazu jest związana z wzrastającym zapotrzebowaniem na racjonalne gospodarowanie zasobami krajobrazowymi. W odpowiedzi na nową politykę krajobrazową powstała specjalność, która ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu kształtowania i monitoringu krajobrazu. Studia na tej specjalności wyposażają absolwentów studiów geograficznych zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, wymagane obecnie na rynku pracy. Absolwenci nabędą umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny krajobrazów aktualnych, rejestracji i kartowania ich zmian, analizy historycznej, fizjonomicznej oraz sporządzania krótko- i długofalowych prognoz krajobrazu w oparciu o nowoczesne narzędzia GIS-owe. Zaplecze dydaktyczne stanowi stacja czytania krajobrazu, która jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce oraz laboratorium krajobrazowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem metod GIS.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli, na stanowiskach urzędniczych związanych z planowanie i zagospodarowaniem przestrzennym, a także w innych pokrewnych dziedzinach gospodarki komunalnej. Zdobyta wiedza pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach wymagających kreatywności i poszukiwania indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to dziedzin związanych w programowaniem rozwoju, organizacją działań strategicznych oraz przygotowaniem szeregu dokumentów tj. gminny program rewitalizacji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, organizacja inwestycji miejskich i regionalnych. Absolwenci mogą znajdować zatrudnienie w prywatnych podmiotach gospodarczych współpracujących z sektorem publicznym. Dotyczy to biur planowania, firm consultingowych, pracowni badań społecznych itp. Osoby kończące specjalizację nabywają kompetencje umożliwiające także podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Klimatologia:

Zatrudnienie w: instytucjach badawczych związanych ze służbą meteorologiczną; instytucjach związanych z wykorzystaniem naturalnych zasobów energetycznych; służbach monitoringu atmosfery i środowiska przyrodniczego; administracji państwowej i samorządowej; laboratoriach i stacjach badania i ochrony środowiska przyrodniczego; instytucjach wytwarzających i analizujących dane monitoringowe; centrach kryzysowych, szkołach, uczelniach wyższych lub w ośrodkach badawczych.

Absolwenci specjalności Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego

Specjalność Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się planowaniem przedsięwzięć środowiskowych, głównie na terenach zagrożonych np. powodziami, osuwiskami. Przedmioty proponowane w ramach specjalności pozwalają zastosować absolwentom szeroki wachlarz metod rekonstrukcji środowiska i przygotowują ich do zarządzania projektami środowiskowymi. Studenci zapoznają się także z podstawami prawnymi planowania inwestycji środowiskowych. W ramach specjalności oferujemy uczestnictwo w realizowanych przez pracowników naukowych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych – istnieje możliwość otrzymania referencji dla przyszłych pracodawców. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym; w administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska), w zarządzaniu kryzysowym. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz. Mogą również prowadzić samodzielnie badania naukowe i prace projektowe.

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Hydrologia i gospodarka wodna: Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia w instytucjach różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji i realizacji zadań w: służbie hydrometeorologicznej (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), instytucjach zarządzających wodami i gospodarką wodną (np. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne), służbie ochrony środowiska (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska), administracji obszarów chronionych (np. parki narodowe i krajobrazowe), administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli (np. w wydziałach ochrony środowiska, wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej) m.in. w charakterze ekspertów przy budowie ważnych obiektów narażonych na działanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową jako doradców w zakresie warunków hydrologicznych poszczególnych państw świata. Absolwenci specjalności Hydrologia i gospodarka wodna są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie obejmującym przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej (np. operatów wodno-prawnych, opinii specjalistycznych, map i planów) oraz szeroko rozumianego użytkowania wód (np. uzdatnianie wody, hydroenergetyka, hodowla ryb i innych organizmów wodnych, oczyszczanie ścieków, pozyskiwanie surowców, transport wodny, turystyka i rekreacja).

Perspektywy zawodowe absolwentów po specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne teledetekcja, zastosowania geodezji. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w Urzędach Geodezyjnych i Kartograficznych, Urzędach Statystycznych, w wydziałach architektury i planowania przestrzennego, w centrach zarządzania kryzysowego oraz wydziałach kształtowania środowiska administracji wszystkich szczebli oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się informacje o charakterze przestrzennym. Absolwenci po tej specjalności są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności w zakresie sporządzania map, pomiarów geodezyjnych oraz świadczenia usług obejmujących przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

Perspektywy zawodowe Specjalność Eksploracja obszarów polarnych i górskich – instytucje zajmujące się ochroną, kształtowaniem, monitorowaniem i oceną stanu środowiska przyrodniczego, szczególnie obszarów górskich i polarnych; urzędy administracji rządowej i samorządowej – w jednostkach zajmujących się zarządzaniem przestrzenią geograficzną, szczególnie obszarów górskich i polarnych, biura i organizacje turystyczne, w jednostkach zajmujących się regionalnym rozwojem turystyki oraz w instytucjach zajmujących się organizacją i obsługą wypraw polarnych i górskich

Absolwent specjalności nauczycielskiej umie analizować zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne w różnych skalach przestrzennych – globalnej, regionalnej i lokalnej; posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Absolwent posiada przygotowanie do pracy w szkolnictwie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej zgodnie z aktualnym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  Perspektywy zawodowe: nauczyciel geografii we wszystkich typach szkół, nauczyciel przyrody w szkole podstawowej. Absolwenci geografii z przygotowaniem nauczycielskim są często liderami szkolnych zespołów przedmiotowych, pełnią funkcje kierownicze w szkołach; wiele osób jest również egzaminatorami  maturalnymi z geografii.

Interdyscyplinarne podejście i zróżnicowany program kształcenia zapewnia absolwentowi  specjalności Monitoring zmian krajobrazu przygotowanie specjalistów do pracy w biurach planowania przestrzennego, jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach zajmujących się zarządzaniem krajobrazem, planowaniem przestrzennym, czy edukacją krajobrazową, a także w prywatnych przedsiębiorstwach o podobnym profilu. Szczególna uwaga będzie poświęcona kwestii sporządzania audytu krajobrazowego oraz opracowań przygotowywanych na potrzeby planów ochrony w parkach krajobrazowych czy narodowych. Absolwenci będą także wykształceni w kierunku przygotowania i realizowania projektów na rzecz ochrony krajobrazu i jego zasobów.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 056,00 zł
 • 1 056,00 zł
 • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78
32 368 96 79
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl