kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Języki: czeski, słowacki

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Projektowana jako adresowana do wąskiej, kilkuosobowej grupy zainteresowanych studentów, propozycja studiów stanowi efekt współpracy historyków z Czech (Ostrawy), Polski (Katowic) i Słowacji (Bańskiej Bystrzycy). Czterosemestralne studia, spośród których pierwszy i czwarty semestr studenci spędzają w Instytucie Historii UŚ, a drugi i trzeci w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie (pod okiem tamtejszych wykładowców).

Uczestnik studiów otrzyma w ich trakcie zestaw wiedzy merytorycznej (m.in. z zakresu podstaw historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin - historii gospodarczej, historii kultury i nauki oraz historii wojskowości, elementy historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka, zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostanie wyposażony w niezbędne umiejętności - m.in. interpretacji źródeł i zabytków, zapozna się z wybranymi przykładami dorobku kulturowego południowych sąsiadów Polski. Poza edukacją historyczną student będzie miał okazję poznać podstawy języków czeskiego i słowackiego (w trakcie pierwszego semestru studiów), a następnie będzie mógł doskonalić ich znajomość podczas pobytów w obu krajach.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako historyk-specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany (także językowo) do prac w zakresie upowszechniania historii.

Inne, dodatkowe informacje : Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska Univerzita v Ostrave.

Kryteria kwalifikacji

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska univerzita v Ostrave.

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Kwalifikacja obejmuje konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich — brana jest pod uwagę ocena znajdująca się w dyplomie.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik ukończenia studiów, wg zasad:

  • ukończenie studiów na kierunku historia — wynik mnożony x 3;
  • ukończenie studiów na innym kierunku z dziedziny nauk humanistycznych — wynik mnożony x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — wynik mnożony x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 17 24

https://us.edu.pl/wydzial/wh

srodkowoeuropejskie.studia.historyczne.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl