kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • specjalność: filozoficzno-kulturowa
 • specjalność: studia filozoficzne (międzynarodowa)

Kiedy następuje wybór specjalności: po 2 semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Charakterystyka kierunku:

Filozofia jest kierunkiem, który z jednej strony umożliwia rozwój osobisty, z drugiej zaś pozwala na wypracowanie szeregu umiejętności szczególnie pożądanych na zmiennym rynku pracy. Rozumiana źródłowo jako „ćwiczenie duchowe”, sprzyjające przede wszystkim postawie refleksyjnej i samopoznaniu, uczy jednocześnie analitycznego i krytycznego myślenia oraz nieszablonowego spojrzenia na rzeczywistość – zarówno w aspekcie fizyczno-przyrodniczym, jak i społeczno-kulturowym. Dzięki elastyczności perspektywy zdobywanej podczas studiów uzyskuje się kluczową dla rynku pracy zdolność identyfikowania nawet najbardziej zawiłych problemów, ich wielostronnej analizy oraz wypracowywania rozwiązań, które nie opierają się na utartych schematach. Zaznajomienie się z intelektualnym dziedzictwem Europy oraz jego przemianami na przestrzeni wieków, od czasów starożytnych aż po współczesność, pozwala z kolei na przygotowanie szerokiego humanistycznego zaplecza intelektualnego, niezbędnego do orientacji w różnych sytuacjach współczesnego świata. Studia filozoficzne kształtują jednocześnie kulturę logicznego myślenia i formalne warunki poprawnego komunikowania się oraz argumentacji. Pozwala to na prowadzenie merytorycznych dyskusji, w których zminimalizowane jest ryzyko różnych zakłóceń komunikacyjnych i błędów rozumowania, a wyrażane opinie pozostają spójne i uzasadnione. Daje to dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, twórczego reagowania na zmiany.

Absolwent/ka filozofii II stopnia przedstawia wysoką kulturę intelektualną i komunikacyjną popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Program studiów umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy filozoficznej dotyczącej szczegółowych i specjalistycznych zagadnień. Absolwent/ka zna dyscypliny i kierunki filozofii, stosowane w ich ramach metody badawcze oraz sposoby argumentacji. Potrafi zanalizować i zinterpretować teksty o specjalistycznej tematyce oraz dokonać ich przekładu z języków obcych. Dzięki umiejętnościom obserwacji i krytycznej analizy, jest w stanie opisywać szczegółowe zagadnienia problemowe, dostrzegając złożone i trudne do zidentyfikowania dla innych powiązania i związki przyczynowo-skutkowe. Kompetencje te wykorzystuje także przy pisaniu tekstów i artykułów o zróżnicowanej tematyce. Zna ponadto zasady redagowania publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów naukowych.

Zdobycie wykształcenia ogólnego oraz umiejętności samodzielnego myślenia, poszerzania wiedzy i trafnego formułowania pytań umożliwia elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy, oferując uniwersalne podstawy do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do życia. Wymiana poglądów, jakie towarzyszą dyskusjom na zajęciach i w kontaktach towarzyskich, wyrabiają postawę tolerancji i otwarcia, dzięki którym absolwent/ka łatwo nawiązuje i podtrzymuje kontakty z innymi osobami. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności pozwalają na krytyczny stosunek do współczesnego świata. Dystans i otwartość wobec spraw życia codziennego daje pole do wykazywania kreatywności wobec jego problemów.

Absolwent/ka filozofii po studiach II stopnia prócz ogólnego wykształcenia filozoficznego posiada dodatkowy atut w postaci przygotowania w zakresie specjalności „filozoficzno-kulturowej” lub w zakresie specjalności o nazwie „studia filozoficzne”. Ta ostatnia jest realizowana we współpracy z Uniwersytetem w Ostrawie (Republika Czeska) oraz Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), w których student ma możliwość spędzenia po jednym semestrze studiów. Daje mu to szansę na zajęcie pozycji eksperta w różnorodnych sferach życia społecznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • Praca w wydawnictwach, redakcjach, copywriter, dziennikarz, publicysta, reporter, reportażysta.
 • Praca w firmach działających na rynku medialnym; specjalista ds. public relation, specjalista ds. marketingu internetowego, product owner, project manager.
 • Praca w branży nowych technologii, IT, UX designer.
 • Praca w edukacji (filozofia, etyka, logika).
 • Praca w działach HR, doradztwo zawodowe, trener lub szkoleniowiec.
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem kreatywności, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wykształconych w toku studiów.
 • Praca w samorządach regionalnych i administracji rządowej.
 • Pomocnicze stanowiska w firmach badawczych lub konsultingowych, praca w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.
 • Praca w instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych zajmujących się organizacją życia społecznego i kulturalnego
 • Praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje.
 • Praca naukowca na uniwersytecie lub innych ośrodkach badawczych (po ukończeniu szkoły doktorskiej).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Kwalifikacja obejmuje konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich — brana jest pod uwagę ocena znajdująca się w dyplomie.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik ukończenia studiów, wg zasad:

 • ukończenie studiów na kierunku filozofia — wynik mnożony x 3;
 • ukończenie studiów na innym kierunku z dziedziny nauk humanistycznych — wynik mnożony x 2;
 • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — wynik mnożony x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 12 17

https://us.edu.pl/wydzial/wh

mateusz.gebka@us.edu.pl
magdalena.wolek@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl