kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalność:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Kiedy następuje wybór specjalności: przy aplikacji na studia

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Pedagogika jest dyscypliną naukową, która bada proces wychowania przebiegający w różnych środowiskach wychowawczych (rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, kulturowym) oraz dostarcza metod i narzędzi diagnozowania pozytywnych i negatywnych zjawisk w obszarze wychowania człowieka, a także projektowania działań optymalizujących rozwój człowieka na różnych etapach przebiegu jego życia. Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką pozwala na pogłębione studia w obszarze zaburzonej socjalizacji skutkującej niedostosowaniem społecznym jednostki oraz nad podejmowanymi wobec niej reakcjami (resocjalizacja w środowisku zamkniętym lub otwartym). Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogicznej pozwalają zaś na zdobycie wiedzy z problematyki prawidłowego bądź zakłóconego sprawowania pieczy rodzicielskiej lub instytucjonalnej, a także z problematyki trudności w rozwijaniu umiejętności szkolnych przez dzieci i młodzież.

Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna zapoznaje studentów m.in. z problematyką psychologii kształcenia dzieci i młodzieży, pedagogiką szkolną, pedagogiką mediów, wsparciem i pomocą dla rodziny zagrożonej, a także z podstawami pracy opiekuńczo-wychowawczej, animacją społeczno-kulturową, warsztatem pracy pedagoga i terapeuty oraz z pracą dydaktyczną i wychowawczą w oświacie. Ponadto program studiów zawiera blok zajęć metodologicznych przygotowujących studentów do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej (efektem jest powstanie pracy magisterskiej).      

Studia przygotowują do zawodu pedagog opiekuńczo-wychowawczy oraz są drugim etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie terapii pedagogicznej. Program kształcenia przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz. 1450).

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką zapoznaje studentów m.in. z problematyką psychologii kształcenia dzieci i młodzieży, pedagogiką szkolną, pedagogiką mediów, wsparciem i pomocą dla rodziny zagrożonej, a także ze współczesnymi tendencjami w resocjalizacji, budową programów profilaktycznych, teoretycznymi podstawami resocjalizacji,  resocjalizacją w krajach UE oraz państwach pozaeuropejskich, pedagogiką penitencjarną. Ponadto program studiów zawiera blok zajęć metodologicznych przygotowujących studentów do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej (efektem jest powstanie pracy magisterskiej).  

Studia są drugim etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz przygotowują do pracy z osadzonymi w zakładach karnych (program kształcenia przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz. 1450).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna:

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę:

- opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej,

- korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w placówkach oświatowych.

Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, tj.

- w placówkach wsparcia rodziny np. świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych, w pracy podwórkowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga oraz

- w placówkach pieczy zastępczej na stanowisku pedagoga, wychowawcy

-  w pieczy rodzinnej, tj. rodziny zastępcze zawodowe, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka oraz

- pieczy instytucjonalnej: opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (domy dziecka), interwencyjnego, rodzinnego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

- placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną (pedagogiką korekcyjną), studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty, takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w:

 - specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną oraz

- specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach specjalistycznych.

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką:

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę:

- w placówkach resortu sprawiedliwości, takich jak zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich (na stanowisku nauczyciel-wychowawca), zakład karny, areszt śledczy (na stanowisku wychowawcy), zespół kuratorskiej służby sądowej (kuratorzy sądowi dla dorosłych lub rodzinni), ośrodek kuratorski, policyjna izba dziecka, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. A ponadto studenci specjalności uzyskują w toku studiów kompetencje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, takich jak: świetlica środowiskowa i socjoterapeutyczna, ochotniczy hufiec pracy, organizacje pozarządowe (NGO) i ośrodki pomocy społecznej w roli asystenta rodziny lub pracownika ulicy (streetworking, partyworking);

- w placówkach resortu oświaty, takich jak: mło­dzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (na stanowisku pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe).

zinnego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, w placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu. Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką korekcyjną (terapią pedagogiczną), studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty, takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, terapeuty.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

O przyjęcie na kierunek pedagogika mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej lub w zakresie pedagogika resocjalizacyjna, które są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w poszczególnych zakresach.

Uwaga:
W przypadku ukończenia przez kandydata innej specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia lub ukończenia studiów z pedagogiki w innym niż któryś z wymienionych zakresów uzyskanie pełnych uprawień na studiach II stopnia na kierunku pedagogika wymaga realizacji odpłatnego bloku różnic programowych w zakresie terapii pedagogicznej lub odpowiednio pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 759,00 zł
  • 759,00 zł
  • 782,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 05
32 359 98 93

https://us.edu.pl/wydzial/wns

pedagogika.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl