kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja ogólna

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wpia

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych : W weekendy (sobota, niedziela) raz na dwa tygodnie

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Podstawowy trzon programu stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Istotna część zajęć poświęcona jest także zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego, jak również wybranym problemom z pozostałych dziedzin prawa, mających znaczenie przy wykonywaniu zawodu administratywisty (w ramach specjalności administracja ogólna) lub zatrudnieniu w służbach mundurowych (specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne).

Studia umożliwiają nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ale także socjologii, psychologii czy ekonomii. Uzupełnieniem programu są natomiast obowiązkowe praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy teoretycznej.

Charakterystyka specjalności: administracja ogólna

W ramach specjalności „administracja ogólna” student/ka zapoznaje się z takimi zagadnieniami jak: etyka w administracji, podstawy socjologii i badań socjologicznych, podstawy organizacji i zarządzania, partnerstwo publiczno-prywatne, postępowanie egzekucyjne i szczególne w administracji oraz prawo zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalność „bezpieczeństwo wewnętrzne” daje natomiast możliwość uzyskania wiedzy z zakresu: etyki służb mundurowych, organizacji systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, psychologii zagrożeń, prawnokarnej ochrony bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych, podstaw kryminalistyki i postępowania karnego oraz postępowania kontrolnego i audytowego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

- specjalność: administracja ogólna

Absolwent/ka studiów na kierunku Administracja ze specjalnością administracja ogólna posiada predyspozycje, aby być zatrudnionym na rozmaitych stanowiskach wykonawczych we wszystkich działach administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, także w jednostkach tzw. administracji świadczącej. Jest przygotowany/a do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Absolwent/ka jest także przygotowany/a do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga znajomości finansów na poziomie podstawowym. Posiada odpowiednią wiedzę, aby kierować małymi zespołami.  

- specjalność: bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego jest przede wszystkim propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach wykonujących funkcje policyjne oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego lub osób zainteresowanych zawodem detektywa.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :

Program studiów daje możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów magisterskich uzupełniających m.in. na kierunkach takich jak:  administracja, przedsiębiorczość, administrowanie środowiskiem oraz International Business Law and Arbitraton.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata wnoszona w całości

2 300,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 808,50 zł
  • 808,50 zł
  • 833,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 15 95
32 359 20 67

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl
anna.peas@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl