kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ LUB DO WYBORU W PIĄTEK I SOBOTĘ ZASADNICZO CO DWA TYGODNIE

Strona internetowa wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wpia

Charakterystyka kierunku:

W ramach studiów można wyróżnić dwa typy przedmiotów. Pierwszy stanowią przedmioty ogólne obrazujące społeczeństwo i jego ewolucję (tu zaliczyć trzeba historię państwa i prawa, prawo rzymskie, historię doktryn polityczno-prawnych, socjologię, ekonomię, naukę o polityce), a na tym tle jednostkę (temu celowi służą zajęcia z psychologii, etyki). Celem nauczania powyższych przedmiotów jest nauczenie studenta, że normy prawne stanowią regulatory życia społecznego i muszą odpowiadać potrzebom społeczeństwa jako całości, jednostek i podmiotów zbiorowych - na określonym etapie rozwoju społecznego.

Podstawowy trzon przedmiotów stanowią przedmioty dogmatyczne, dzięki którym student uzyskuje umiejętność rozumienia tekstów prawnych i dokonywania ich wykładni, stosownie do osiągnięć nauki w tej materii i zgodnie z zasadą wykładni prounijnej (w takim zakresie, w jakim jest ona obowiązująca). Dzięki uwzględnieniu w programie studiów specyfiki norm przynależnych do poszczególnych dziedzin prawa absolwent kierunku jest przygotowany do posługiwania się różnorodnymi normami, należycie posługuje się językiem prawnym i prawniczym. W toku studiów student uzyskuje znajomość podstawowych dziedzin prawa polskiego, prawa stanowionego przez Unię Europejską oraz fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego.

Absolwent dysponuje nie tylko znajomością norm prawnych, ale – dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu procesu dydaktycznego - cechuje go zaawansowana umiejętność ich odnoszenia do stanów faktycznych, budowania argumentacji na rzecz uzasadnienia określonego stanowiska, formułowania ocen tyczących jakości stanu prawnego. Proces kształcenia tak jest skonstruowany by nauczyć studenta samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem przy konstruowaniu stanowiska w konkretnej sprawie, a także prowadzić polemikę stosownie do wymogów wynikających z kontradyktoryjności procesu.

Absolwent kończy studia ze świadomością złożoności materii normatywnej. Taki rezultat uzyskiwany jest poprzez wprowadzenie w szerokim zakresie zajęć o charakterze autorskim, pokazujących indywidualne podejście do zagadnienia i rezultaty badań jeszcze nie ujętych w treści podręcznikowe. W całokształcie umiejętności istotnych dla dalszego rozwoju zawodowego znaczenie ma także znajomość języków obcych, toteż absolwent kończy studia uzyskując biegłość na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie wybranego języka, czemu towarzyszy znajomość terminów prawniczych w tym języku.

Poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne, które student zyskuje podczas studiów mają pozwolić absolwentowi (w zależności od wyboru ścieżki kariery zawodowej) zarówno na kontynuowanie nauki w ramach studiów doktoranckich, jak i pozyskiwanie uprawnień w ramach aplikacji, a także rozpoczynanie samodzielnej pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych.   

Perspektywy zawodowe:

Studia prawnicze przygotowują studentów do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, w szczególności zaś w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, więziennictwie itp. Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, czy radcowskiej. Ukończenie tych aplikacji i złożenie egzaminu jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, czy radcy prawnego albo rozpoczęcia praktyki adwokackiej, czy notarialnej. Absolwenci Wydziału znajdują także zatrudnienie w bankowości, izbach skarbowych, część z nich otwiera swoje własne kancelarie prawnicze. Ukończenie studiów prawniczych otwiera też drogę do kariery naukowej (studia doktoranckie).

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Prawnicze studia niestacjonarne układem przedmiotów oraz odbywanych egzaminów, niewiele różnią się od studiów odbywanych systemem stacjonarnym. Z uwagi na fakt , iż studia niestacjonarne dedykowane są dla osób pozostających w stosunku zatrudnienia nauka na tych studiach prowadzona jest w soboty i niedziele lub do wyboru w piątki i soboty, a różnica dotyczy przede wszystkim wymiaru godzin dydaktycznych. Ponadto  dla studentów  studiów niestacjonarnych  umożliwiono prowadzenie zajęć z języka obcego w formie e-learningu.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Polska Komisja Akredytacyjna w wyniku przeprowadzonej w 2017 roku oceny jakości kształcenia przyznała WPiA UŚ najwyższą możliwą ocenę – wyróżniającą. Z kolei w  2019 roku w Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej nasz Wydział uplasował się na 3 pozycji. O skuteczności kształcenia świadczy także fakt, że  WPiA UŚ znajduje się w pierwszej  trójce w Polsce w zakresie zdawalności absolwentów na aplikacje prawnicze.

Świetne przygotowanie naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy jest efektem nie tylko wysokiego poziomu zajęć dydaktycznych, lecz także szerokich możliwości rozwoju, jakie dają im studia na WPiA UŚ.

  • Na wydziale prężnie działa kilkadziesiąt (!) studenckich kół naukowych umożliwiających poszerzanie wiedzy z niemal wszystkich gałęzi prawa.
  • Dzięki ożywionej współpracy międzynarodowej, wykłady dla naszych studentów prowadzą profesorowie wizytujący z najważniejszych europejskich ośrodków naukowych, a także m.in. z Chin, Meksyku i USA.
  • Z inicjatywy naszych pracowników naukowych na Uniwersytecie powstała „Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej" oraz „Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Praw Krajów Ameryki Łacińskiej".
  • W 2019 roku WPiA UŚ otrzymał nagrodę Global Leadership Award za zaangażowanie w działalność na rzecz klimatu oraz organizację konferencji CLIMATE LAW AND GOVERNANCE DAY 2018, która odbyła się w ramach szczytu COP24. Wręczenie nagrody przyznawanej przez międzynarodową organizację prawniczą odbyło się na konferencji towarzyszącej szczytowi klimatycznemu ONZ w Madrycie.
  • Nasi studenci są beneficjentami wielu krajowych i zagranicznych programów stypendialnych i grantowych (m.in. Ministra Nauki i Edukacji, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – stypendia na studia na chińskich uczelniach).
  • Wydziałowa drużyna „Vis Moot Team Silesia" regularnie startuje i odnosi sukcesy w międzynarodowym konkursie arbitrażowym (2019 i 2021 tytuł najlepszego mówcy dla reprezentanta WPiA UŚ).
  • Udział reprezentacji wydziału w 2021 roku w prestiżowym konkursie „All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court" zakończył się wielkim sukcesem – drużyna zajęła drugie miejsce, ustępując tylko studentom z University of Ljubljana.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata wnoszona w całości

2 500,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 874,50 zł
  • 874,50 zł
  • 901,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 21 01
32 359 20 06
32 359 11 64
https://us.edu.pl/wydzial/wpia

beata.kasprowicz-wziech@us.edu.pl
olga.trzaskowska@us.edu.pl
monika.swiatkiewicz-ozygala@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl