kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: Zjazdy odbywają się w weekendy (piątek, sobota, niedziela) poza świętami okolicznościowymi.

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek Informatyka oferuje studia 3 semestralne II stopnia, których zadaniem jest wykształcenie absolwenta wykazującego szczególną biegłość w posługiwaniu się wiedzą informatyczną na podłożu teoretycznym jak i praktycznym. Oprócz strony praktycznej absolwent powinien mieć dogłębną wiedzę teoretyczną, aby móc w przyszłości prowadzić badania naukowe, wnosząc wkład w rozwój Informatyki. Oferowany kierunek wzmacnia relacje między kształceniem, badaniami naukowymi stosowanymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szeroka gama przedmiotów do wyboru oferowanych studentom kierunku Informatyka daje możliwość stworzenia takiej ścieżki kształcenia, która odpowiada studentom, ich zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym. Wypełnia to założenie strategii, która kładzie szczególny nacisk na optymalizację kierunków i programów studiów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych kandydatów i studentów, rynku pracy oraz nowoczesnego kształcenia. Na szczególną uwagę zasługuje współuczestniczenie pracodawców w tworzeniu programów kształcenia dla kierunku Informatyka, przyczyniając się do budowania innowacyjnego kształcenia. Dzięki tym praktykom absolwent staje się konkurencyjny na rynku pracy. Realizowane studia nawiązują również do misji uczelni, a w szczególności do podstawowych zadań uniwersytetu jakimi są kształtowanie moralnych postaw społecznych na podłożu naukowym jak również w życiu codziennym.

Kierunek Informatyka posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancje studiowania na najwyższym poziomie oraz pełną możliwość korzystania z wiedzy wykwalifikowanej kadry akademickiej.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenta jest przygotowany do podjęcia zawodu w branży IT w rożnych gałęziach gospodarki czy w kraju, czy też za granicą.

Absolwent drugiego stopnia na kierunku Informatyka:

1. Posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zaawansowanych dziedzin informatyki;

2. Posiada umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania rożnych praktycznych problemów, wymagających analizy, stworzenia lub zaadaptowania zaawansowanych technologii informatycznych;

3. Posiada umiejętność konstruowania rozwiązań́ informatycznych w oparciu o modele matematyczne, potrafi te rozwiązania ocenić, przetestować oraz zadbać o ich bezpieczeństwo;

4. Ma świadomość ważności i skutków działalności zawodowej informatyka oraz rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej;

5. Potrafi przedstawiać zaawansowane treści informatyczne w mowie i piśmie oraz racjonalnie dyskutować na ich temat;

6. Posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy w zakresie aktualnych trendów informatycznych;

7. Posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności praktyczne w dziedzinie informatyki, które powodują̨, że jest on konkurencyjny na rynku pracy.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub kierunku informatyka przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

O kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyniku kandydata (WK), obliczonego wg poniższego wzoru. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których WK jest większy od 0.

Sposób obliczenia punktów (wynik kandydata): 

WK = 2 x II + T

gdzie:

WK — wynik kandydata,

II — ocena na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja (II = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów inżynierskich I stopnia na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja),

T — ocena na dyplomie ukończenia kierunku informatyka przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, innym niż kierunek przyporządkowany do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja (T=0 gdy kandydat nie ukończył studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nie ukończył informatyki przyporządkowanej do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych).

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem WK, do ustalenia miejsca na liście rankingowej, brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata wnoszona w całości

2 600,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 907,50 zł
  • 907,50 zł
  • 935,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
32 368 97 09

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl
natasza.augustyn-drzaszcz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl