kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Informatyka w obrazowaniu medycznym,
 • Inżynieria biomateriałów,
 • Projektant rozwiązań biomedycznych,
 • Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej.

Kiedy następuje wybór specjalności: Pod koniec drugiego roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk inżynieryjno-technicznych. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowanej na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według WHO (Word Heath Organization) inżynieria biomedyczna obok inżynierii genetycznej ma największy wpływ na postęp współczesnej medycyny. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: informatyka medyczna, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie obrazów, telemedycyna, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego.

Absolwentów tego kierunku studiów poszukuje się w firmach produkujących sprzęt i aparaturę medyczną, a także w szpitalach czy klinikach. Można podjąć pracę w jednostkach badawczych i naukowych, jak również w miejscach, gdzie sprzedaje się aparaturę medyczną.

W ramach czterech pierwszych semestrów studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii. Pod koniec drugiego roku studiów studenci precyzują kierunek dalszego kształcenia poprzez wybór jednej z czterech proponowanych specjalności:

 • Informatyka w obrazowaniu medycznym,
 • Inżynieria biomateriałów,
 • Projektant rozwiązań biomedycznych,
 • Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej.

Specjalność: informatyka w obrazowaniu medycznym

W ramach specjalności kształcimy specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która obejmuje między innymi: systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, dedykowane systemy diagnostyki medycznej, specjalistyczne oprogramowanie, komputerowe sieci szpitalne oraz telemedycynę.

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, zarówno do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych.

Specjalność: inżynieria biomateriałów

Realizowane w ramach specjalności treści kształcenia zorientowane są na specyfikę biomateriałów do zastosowań w medycynie. Wymusza to kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów.

Absolwent tej specjalności dzięki opanowaniu umiejętności przeprowadzania specjalistycznych prób wyznaczania różnych cech biomateriałów (wytrzymałościowych, termicznych, optycznych) stanowi łącznik pomiędzy producentami biomateriałów a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.

Specjalność: projektant rozwiązań biomedycznych

Podczas realizacji specjalności student nabędzie umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzeń, dobierze metodę obrazowania medycznego do obrazowania zarówno struktur, jak i funkcji, wykorzysta poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych, sporządzi specyfikację i określi wymagania techniczne dotyczące prostego systemu biomedycznego oraz zaprojektuje system biomedyczny.

Specjalność: systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej

W ramach specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną m.in. na: zagadnienia integracji nowoczesnych układów napędowych, układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania.

Absolwent tej specjalności ma ugruntowaną wiedzę inżynierską nie tylko z zakresu projektowania i konstrukcji urządzeń medycznych, ale również jest bardzo dobrze przygotowany do wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii i rehabilitacji. Umiejętnie korzysta z systemów i programów komputerowych w procesach projektowania. W celach projektowych potrafi łączyć ze sobą wiedzę z zakresu mechaniki, informatyki oraz systemów informatycznych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność: informatyka w obrazowaniu medycznym

 • analiza komputerowa i poprawa jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, USG itd.),
 • testy radiologiczne, kontrole okresowe aparatury do obrazowania medycznego,
 • tworzenie i administracja baz danych szpitali,
 • obsługa tomografów komputerowych (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) i innych urządzeń medycznych,
 • systemy teleinformatyczne, telemedycyna,
 • obsługa operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe),
 • praca w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp.

Specjalność: inżynieria biomateriałów

 • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących biomateriały,
 • praca w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu biomateriałami i aparaturą do ich badania,
 • praca w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej.

Specjalność: projektant rozwiązań biomedycznych

 • wytwarzanie i projektowanie aparatury medycznej,
 • szpitalne i laboratoryjne placówki medyczne,
 • przedstawicielstwo koncernów wytwarzających sprzęt medyczny,
 • kontrola urządzeń pomiarowych i obrazowania medycznego,
 • konserwacja aparatury medycznej,
 • projektowanie i wytwarzanie implantów,
 • obsługa infrastruktury medycznej.

Specjalność: systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej

 • realizacja zaopatrzenia ortopedycznego,
 • praca w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych,
 • możliwość ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe i certyfikaty,
 • doradztwo techniczne, obsługa techniczna,
 • projektowanie sprzętu do rehabilitacji,
 • praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Matematyka

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Fizyka i astronomia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Biologia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Chemia

Lepszy z wyników:

– poziom

podstawowy x 1

lub

– poziom

rozszerzony x 2

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

– poziom podstawowy x 1

lub

– poziom rozszerzony x 2

waga a = 45%

waga b = 15%

waga c = 15%

waga d = 15%

waga e = 10%

Sposób wyliczenia punktów (wynik kandydata):

WK = a x M + b x F+ c x B + d x Ch + e x N

gdzie:

WK – wynik kandydata,

M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

F – wynik z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (F=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z fizyki i astronomii), 

B – wynik z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (B=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z biologii),

Ch – wynik z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, (Ch=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z chemii).

N – wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Uwagi:

 • O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik kandydata (WK).
 • Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których wynik jest większy od 0.
 • Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiednią wagę i przelicznik będzie korzystniejszy dla kandydata.
 • Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100.
 • Jeśli kandydat nie zdawał na maturze danego przedmiotu, otrzymuje za ten przedmiot zero punktów, ale może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, o ile z co najmniej jednego przedmiotu (matematyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny) na świadectwie dojrzałości miał wynik większy niż 0%.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ (zdawana do 2004 roku włącznie):

Oceny (wyniki) uzyskane na egzaminie dojrzałości przez kandydatów, którzy zdawali maturę do 2004 roku (tzw. „stara matura”), przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę nowej matury w sposób następujący:

Matura do 1991 roku

(ocena - procenty)

Matura po 1991 roku

(ocena - procenty)

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 90 %

4 — 85 %

4 — 75 %

3 — 40 %  

3 — 50 %

2 — 30 %

Pod uwagę bierze się punkty z przedmiotów: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia, chemia, język obcy nowożytny zdawanych przez kandydata pisemnie (jeżeli był egzamin pisemny) lub ustnie (brak egzaminu pisemnego) zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE.

Po przeliczeniu ocen na punkty, wyliczanie wyniku kandydata (WK), tak jak opisano w punkcie dla nowej matury.

Uwaga:

 • Jeżeli na świadectwie dojrzałości dla wybranego przedmiotu nie określono poziomu egzaminu (podstawowy lub rozszerzony) przyjmuje się, że jest to poziom podstawowy.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

W przypadku kandydatów, którzy posiadają wydane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, bierze się pod uwagę oceny zawarte na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo, WKR może uwzględnić oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły w krajach, w których takie egzaminy są przeprowadzane, np.: wynik egzaminu CT w przypadku Białorusi, wynik egzaminu EGE w przypadku Rosji, wynik egzaminu ZNO w przypadku Ukrainy. Wyniki tych egzaminów należy potraktować jako równorzędne polskiej maturze na poziomie rozszerzonym.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 924,00 zł
 • 924,00 zł
 • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 46

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl