kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Rekrutacja prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Specjalności:

  • Symulacja i modelowanie systemów biomedycznych
  • Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Kiedy następuje wybór specjalności: Pod koniec pierwszego semestru studiów

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek studiów inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk inżynieryjno-technicznych. Skupia się m.in. na bioinformatyce, informatyce medycznej, obrazowaniu i przetwarzaniu obrazów medycznych, telemedycynie, procesowaniu sygnałów fizjologicznych, biomechanice, biomateriałach, analizie systemowej, modelowaniu 3D i optyce biomedycznej.

Studia II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna stanowią znaczący wkład do osiągnięcia celu strategicznego nr 2 (Innowacyjne kształcenie i nowoczesna oferta dydaktyczna i naukowa na światowym poziomie) oraz nr 3 (Aktywne współdziałanie Uczelni z otoczeniem), które zawarto w dokumencie „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012-2020”. Zgodnie z niniejszym dokumentem priorytetowym zadaniem Uczelni w obszarze nowoczesnego kształcenia jest powoływanie nowych, interdyscyplinarnych programów studiów międzywydziałowych i międzyuczelnianych oraz prowadzonych wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu. Zadaniem Uczelni jest zapewnienie studentom wszechstronnego wykształcenia i niezaniedbywanie przy tym wiedzy oraz umiejętności specjalistycznych właściwych poszczególnym kierunkom studiów. Zgodność ze strategią nadrzędną w automatyczny sposób wypełnia strategię Wydziału, a w szczególności cel doskonalenia prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. Utworzenie studiów II stopnia mieści się w ramach tego działania jako kontynuacja kształcenia ze studiów I stopnia.

Specjalność: Modelowanie i symulacja systemów biomedycznych

Wykonywanie modeli wirtualnych w ramach ogólnie rozumianej inżynierii biomedycznej jest obecnie jednym z podstawowych działań służących otrzymaniu np. dopasowanych implantów, protez czy innych obiektów współpracujących z ludzkim ciałem. Absolwenci potrafią wskazać biomedyczne problemy inżynierskie oraz rozwiązywać je (drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji) poprzez wykorzystanie m.in. technik komputerowych.

Specjalność: Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Obrazowanie i modelowanie biomateriałów pozwalają na rozwiązywanie wielu dotyczących ich problemów w sposób nieinwazyjny. Absolwent m.in. potrafi dokonać dobru materiałów na implanty; zna ich zastosowania oraz wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu i przyswajalność biologiczną; zna mechanizmy reakcji tkanki na implant; zna biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom; zna mechanizmy degradacji biomateriałów oraz technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty; rozwiązuje problemy konstrukcyjne dotyczące implantów.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność: Modelowanie i symulacja systemów biomedycznych

  • praca w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów biomedycznych,
  • praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych działających w branży medycznej i okołomedycznej,
  • praca przy rozwiązywaniu problemów badawczych, tworzeniu innowacji oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

Specjalność: Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

  • praca w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych,
  • praca w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej, technologii biomateriałów oraz komputerowego wspomagania w technice.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym co najmniej inżyniera/licencjata.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra z dziedziny nauk ścisłych
i przyrodniczych lub inżynieryjno- technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów,
a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
32 269 18 46

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl