kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Rekrutacja jest prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Faculty website: https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

The Faculty of Science and Technology offers Master’s degree studies in Computer Science, which duration is 3 semesters. The graduate, exhibiting special proficiency in IT knowledge, used both in theoretical and practical aspects, is prepared to undertake a profession in the field of IT in various industries.

The Faculty of Science and Technology offers an MSc in Computer Science programme which aims at educating a graduate especially proficient in IT knowledge, both theoretically and practically. The Faculty enhances relations between education, research and economy within the frame of a knowledge triangle. A wide range of subjects to choose from gives students possibilities of creating such an educational path, which corresponds to the students’ scientific interests and professional plans. It fulfills the strategy assumptions, which put a special emphasis on improving the programs flexibility. Special attention in creating this educational program was also paid to the co-operation with various IT companies and their needs, which goal is to build a system of innovative education. Thanks to such practices, the graduate is competitive at the labour market.

A graduate from MSc in Computer Science:

  • Possesses grounded knowledge and skills in advanced IT fields.
  • Possesses skills of analytic and synthetic thinking that allow to apply non-standard approaches to various practical problems requiring analysis, developing or adapting advanced IT technologies.
  • Possesses the skill of developing IT solutions on the basis of mathematical models and is able to evaluate these solutions, test them and ensure their security.
  • Is aware of the importance and results of IT engineer professional activities and understands the meaning of intellectual honesty.
  • Can present advanced IT content in verbal and written forms and rationally discuss them.
  • Possesses the skill of individual knowledge widening and deepening within the frames of current IT trends.
  • Possesses high qualifications and skills in the field of IT that makes him competitive on the labour market.

The Computer Science programme is accredited by the Polish Accreditation Committee which guarantees studies at a respectable level and access to the skills of a qualified academic staff. Thanks to the cooperation established with companies from the IT industry, studies at the Faculty of Science and Technology mean also additional opportunities in the form of workshops, trainings, conferences, thanks to which students gain practical knowledge indispensable on the labor market. We have a long-lasting relationship with Microsoft, Oracle and Cisco.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.

Kwalifikacja kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

O kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyniku kandydata (WK), obliczonego wg poniższego wzoru. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których WK jest większy od 0.

Sposób obliczenia punktów (wynik kandydata): 

WK = I

gdzie:

WK — wynik kandydata,

I — ocena na dyplomie ukończenia studiów stopnia I na kierunku informatyka z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata (ang. Bachelor of Computer Science , Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Applied Science in Computer Science, Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Mathematics in Computer Science, Bachelor of Engineering in Computer Science, Bachelor of Computing in Computer Science, Bachelor of Computer Security in Computer Science, Bachelor of Software Engineering, Bachelor of Computer Information Systems, Bachelor in Computer Design), (I = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów stopnia I na kierunku informatyka).

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem WK, do ustalenia miejsca na liście rankingowej brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 924,00 zł
  • 924,00 zł
  • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
32 368 97 09

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

natasza.augustyn-drzaszcz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl