kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Studia II stopnia, dla kandydatów, który ukończyli studia licencjackie, trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Oferowane specjalności:

  • nauka o materiałach
  • biomateriały
  • materiały funkcyjne
  • recykling materiałów

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w różnych  technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów.

Studia na II stopniu studiów kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są na czterech specjalnościach: nauka o materiałach, biomateriały, materiały funkcjonalne oraz  recykling materiałów inżynierskich. Student otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich w różnych produktach.

Ponadto blok przedmiotów specjalistycznych łączący wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki oraz biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami poszerza umiejętności praktycznego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.

Cechą wspólną specjalności jest interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania oraz przetwarzania materiałów. Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.

Specjalność: Nauka o materiałach

W ramach specjalności „Nauka o materiałach” zaproponowano studentom, cztery bloki specjalizacyjne obejmujących różne rodzaje materiałów lub zagadnienia z nimi związane: „Materiały dla medycyny”  „Nanomateriały”, 'Komputerowe modelowanie materiałów”, „Metody badań materiałów".

Absolwent drugiego stopnia studiów tej specjalności posiada umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania materiałów inżynierskich, przeróbki i przetwórstwa oraz kształtowania ich właściwości, jak również informatyki w zastosowaniu do nauki o materiałach.

Realizowane treści kształcenia w zakresie specjalności „nauka o materiałach” umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie).

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność wszechstronnej oceny funkcjonalnej różnorodnych grup materiałów, bieżącej analizy ich parametrów użytkowych ważnych dla procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów dla określonych zastosowań. Nabędą oni w trakcie studiów umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz posiądą wiedzę pozwalająca na sprawną komunikację z zespołami ludzkimi. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, zostaną przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających zastosowań i pozyskiwania nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, będą mieli możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.

Specjalność: Biomateriały

Na specjalności „Biomateriały” poszerzenie indywidualizacji ścieżki kształcenia o nachyleniu medycznym realizuje się poprzez wprowadzenie dwóch specjalizacji: „Biomateriały inteligentne” oraz „Metody badań biomateriałów”. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą w zakresie biomateriałów stosowanych na implanty oraz sztuczne organy. Zna budowę, funkcjonowanie implantów, sztucznych organów i tkanek oraz oddziaływanie środowisk fizjologiczno-biologicznych na stopień degradacji biomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów toksykologicznych i alergogennych. Posiada znajomość zaawansowanych metod badawczych pozwalających na wnikliwą analizę struktury oraz właściwości biomateriałów. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu inżynierii i technologii materiałowych do wykonywania ekspertyz materiałowych oraz projektowania procesów technologicznych i opracowań poszerzających stosowanie i pozyskiwanie nowych materiałów do zastosowań medycznych. Uzyskana kompleksowa wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, a w szczególności z dziedziny biomateriałów, predestynują absolwenta do podjęcia działalności w charakterze konsultanta działającego w sferze medycyny.  Specjalność „Biomateriały” rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę studiów „Inżynierii Materiałowej”. Pozwoli na ukierunkowanie studenta w stronę specyfiki materiałów do zastosowań w medycynie, stomatologii i weterynarii. Postęp dokonujący się w medycynie stawia coraz większe wymagania co do właściwości biomateriałów, w tym ich biozgodności. Główne problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, podstawowe założenia przyswajalności biologicznej, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, korozja i ścieralność oraz degradacja różnorodnych biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne implantów. Wszystko to wymusza kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, naukowej i technicznej, zajmującej się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury a także wprowadzaniem na rynek biomateriałów. Absolwent tej specjalności wypełnia istniejącą od dawna na rynku lukę pomiędzy inżynierami zajmującymi się biomateriałami a lekarzami stosującymi te materiały w praktyce.

Specjalność: Materiały funkcyjne

Absolwent specjalności "Materiały funkcyjne" posiada rozszerzona i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i chemii materiałów niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych mających istotny wpływ na kształtowanie oraz modelowanie struktury i właściwości nowych materiałów inżynierskich. Posiada też wiedzę i umiejętności z zakresu planowania eksperymentu naukowego i opracowania danych doświadczalnych dla potrzeb rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich a dotyczących szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Potrafi interpretować uzyskane wyniki, dokonywać ich krytycznej oceny pomocnej w wyciąganiu poprawnych wniosków. Bardzo ważną cechą absolwenta jest umiejętność gromadzenia informacji z literatury, baz danych norm i innych dostępnych źródeł a także umiejętność integrowania uzyskanych informacji, ich interpretacji i krytycznej oceny przydatnej w formułowaniu i wyczerpującym uzasadnianiu swoich opinii. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności wynika wprost z definicji materiału funkcyjnego rozumianego jako "materiał spełniający funkcje inne niż bierne znoszenie i przenoszenie obciążeń mechanicznych". Tak rozumiane pojęcie materiału funkcyjnego odnosi się zatem do wszystkich, bez wyjątku, gałęzi nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, absolwent ma możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.

Specjalność „Recykling materiałów” 

Umożliwia studentowi zdobycie wiedzy  z zakresu gospodarki odpadami i przetwórstwa materiałów w celu ich ponownego użycia.  Absolwent  zna zagrożenia dla środowiska wynikające z faktu powstawania odpadów, rozumie konieczność stosowania technologii mało- lub bezodpadowych oraz zna sposoby wykorzystania odpadów w procesach recyklingu surowcowego , materiałowego i energetycznego. Potrafi wskazać odpowiednie techniki i metody przetwarzania odpadów dla takich grup materiałów jak metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier, materiały budowlane i inne. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, absolwent ma możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci posiadają umiejętność korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie. Posiadają także znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice; biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów i technologii wytwarzania absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.

Kryteria kwalifikacji

ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno- technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 924,00 zł
  • 924,00 zł
  • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
32 349 76 08

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl