kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Rekrutacja będzie prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: materiały i technologie materiałowe, wytrzymałość materiałów, układy elektroniczne, automatyzacja procesów technologicznych, podstawy konstrukcji maszyn, budowa i programowanie robotów, metody numeryczne, zarządzanie produkcją, usługami i personelem. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Projektowanie mechatroniczne

Specjalność projektowanie mechatroniczne to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, powierzchni elementów układów maszyn i urządzeń, automatyki i robotyki. Absolwenci specjalności projektowanie mechatroniczne posiadają twórczą zdolność projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych, a także umiejętności diagnozowania, wymiany i regulacji konkretnego elementu mechanicznego lub elektrycznego. Absolwenci specjalności mają szanse znalezienia zatrudnienia w instytucjach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, diagnostyką, wymianą i regulacją układów mechatronicznych, m.in. w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, samochodowym oraz sprzętu gospodarstwa domowego.

Układy mikromechatroniczne

W zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonalnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki, projektowania w mikromechatronice, modelowania układów mikromechatronicznych oraz zastosowania mikrokontrolerów i sterowników. Przedmioty i treści kształcenia realizowane w ramach specjalności są zorientowane na współczesne potrzeby rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z otrzymywaniem, projektowaniem i modelowaniem materiałów stosowanych w układach mechatronicznych. Absolwenci kierunku Mechatronika o specjalności układy mikromechatroniczne posiadają twórczą zdolność projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Potrafią wykorzystać informację techniczną do diagnozowania, wymiany i regulacji elementów mechanicznych, elektrycznych lub zespołów automatyki i robotyki przemysłowej. Znajomość powyższych zagadnień pozwala im na efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych - małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, diagnostyką, wymianą i regulacją układów mechatronicznych, między innymi w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, samochodowym i sprzętu gospodarstwa domowego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie: w zakładach o zautomatyzowanym
i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym - jako konstruktor, projektant, inżynier; w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki - jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant; jako operator i programista CNC; w przemyśle elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach szkoleniowych i badawczo-rozwojowych. Ma również możliwość studiowania na studiach III stopnia.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym co najmniej inżyniera/licencjata.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra z dziedziny nauk ścisłych
i przyrodniczych lub inżynieryjno - technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj. suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów,
a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 924,00 zł
  • 924,00 zł
  • 952,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 46

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl