kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: 

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie (Care-Educational Pedagogy and Family Life Education)
  • Pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza (Corrective Pedagogy and Care-Educational Pedagogy)
  • Pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowa (Social Rehabilitation and Intercultural Education)

Kiedy następuje wybór specjalności: od I semestru I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski,

Charakterystyka kierunku:

Dwuletnie studia (studia 2 stopnia) na kierunku pedagogika kończą się magisterium. Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie pogłębionych umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje poszerzone przygotowanie teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Student poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i w relacjach ze środowiskiem społecznym rozszerzone i pogłębione treści w zakresie modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych.

W ramach studiów – stacjonarnych i niestacjonarnych – drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie realizowane jest kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Studia te stanowią drugi etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, prowadzonego (kontynuowanego) na tym samym kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania w szkole ponadpodstawowej. Pozwalają uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu (metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie oraz praktyki zawodowe) umożliwiają studentom nabycie wiedzy niezbędnej do realizacji treści programowych oraz umiejętności wychowawczych i profilaktycznych, dzięki którym będą mogli dostosowywać swoje działania do potrzeb i możliwości uczniów oraz wspierać ich rozwój w budowaniu tożsamości. Program studiów uwzględnia poznawanie norm i standardów społecznych, kształtowanie postaw prorodzinnych, omawianie problemów moralnych, problemów w życiu małżeńskim i rodzinnym, przewidywanie skutków własnych zachowań, uczenie miłości, odpowiedzialności i szacunku dla ludzkiego życia, a także  zachęcanie do samowychowania i samorozwoju. Ponadto studia na tej specjalności przygotowują do organizacji i podejmowania opieki, wychowania, pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących w rożnych formach pieczy zastępczej  - rodzinnych: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne oraz  instytucjonalnych – placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także doskonalą umiejętności w zakresie diagnozowania, monitorowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i w ramach pracy z rodziną (poradnictwa, wsparcia, współpracy, aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych).

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej oraz pedagoga o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Mają na celu wykształcenie pedagogów wyposażonych w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, profilaktyki społecznej, prawnych podstaw działalności opiekuńczej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki korekcyjnej i wspierania rodziny. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji wsparcia społecznego (w tym dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami), aktywizowania społeczności lokalnej, pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Student podczas praktyk i warsztatów nabędzie umiejętności w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, pracy korekcyjnej oraz umiejętności interpersonalne i wychowawcze niezbędne w pracy pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego o specjalności pedagogika korekcyjna w poradnictwie i terapii dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz starszych.

Pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza to oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się w ramach:

-  diagnozowania dziecka, tworzenia programów terapeutycznych i przygotowania do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz różnych form terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym;

- terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach;

- prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach;

-opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych;

- diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy); 

- wspierania i aktywizacji społeczno-kulturalnej osób dorosłych, w tym z niepełnosprawnością.

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowa przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pedagoga resocjalizacyjnego, wychowawcy. Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w kompetencje społeczne, interdyscyplinarną wiedzę, a także umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi niedostosowanymi społecznie,  podejmującymi zachowania ryzykowne, wchodzącymi w konflikt z prawem w zróżnicowanych środowiskach. Specjalność wyróżnia się wprowadzeniem w program studiów edukacji międzykulturowej, która pozwala poszerzyć kompetencje w pracy w środowisku zróżnicowanym ze względu na narodowość, kulturę, religię czy inne istotne cechy tożsamościowe we współczesnym świecie w odniesieniu do kultury i przestrzeni. Absolwent nabywa zatem szczegółową i rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscu i znaczeniu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej w Polsce i na świecie, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk.  Absolwent tej specjalności, po osiągnięciu założonych efektów uczenia się,  ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji pracy, struktur, form pracy w instytucjach oświatowych (zna i rozumie ideę edukacji włączającej i integracyjnej), resocjalizacji, instytucjach diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych i pomocowych, wspierających jednostki potrzebujące pomocy w różnym wieku. W trakcie studiów pogłębia wiedzę i umiejętności z problematyki systemów probacji i systemów penitencjarnych w Polsce i na świecie. Absolwent wyposażony jest w umiejętności diagnozy i profilaktyki społecznej, pogłębionej diagnostyki wybranych problemów funkcjonowania człowieka w kontekście emocjonalnym i społecznym. Zna podstawy bezpieczeństwa w teorii i praktyce i potrafi odnieść je do poszczególnych wymiarów (globalnego, państwowego, regionalnego, instytucjonalnego). W ramach studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki resocjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczej resocjalizacji. Ma kompetencje do pracy z rodziną w kryzysie. Absolwent potrafi integrować wiedzę i korzystać z nabytych umiejętności i kompetencji kierując się zasadami etyki zawodowej, projektować oddziaływania i zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, antydyskryminacyjne, integracyjne w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych.  Potrafi prowadzić badania naukowe w oparciu o wiedzę z zakresu metodologii badań pedagogicznych, wykorzystując poznany na zajęciach warsztat badawczy, odznacza się przy tym umiejętnością analizy źródeł i oceną ich wartości merytorycznej i naukowej.

Absolwent cechuje się twórczą, poszukująca postawą, jest gotów do rozwiązywania problemów wychowawczych i społecznych w środowisku  zróżnicowanym kulturowo, a także do współpracy z instytucjami.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie nabywa przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450). Ma pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, gdy ma dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania. Ponadto absolwent tej specjalności potrafi włączać się w istniejące projekty lub tworzyć własne projekty i programy wychowawcze, profilaktyczne, zagospodarowania czasu wolnego dzieciom, młodzieży i osobom starszym oraz jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, opiekuna dziecięcego, wychowawcy w świetlicach (szkolnych, środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych), wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach (żłobek, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ognisko wychowawcze ), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej.

Absolwent specjalności pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza potrafi włączać się w istniejące projekty lub tworzyć własne programy terapeutyczne zarówno w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w środowisku otwartym oraz jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga, pedagoga specjalnego i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach i jednostkach administracyjnych. Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w placówkach oświatowych, specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką korekcyjną, studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty, takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowej nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i kompetencje do pracy w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego, wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucjach, w tym zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej, w Służbie Więziennej, poradniach, punktach terapeutycznych, punktach interwencji kryzysowej. Dodatkowo absolwent nabywa kompetencje do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (również z uchodźcami, imigrantami, reemigrantami).

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :  Kształcenie na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019r., poz. 1450).

Studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej. Są drugim etapem pozwalającym uzyskać pełne kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z załącznikiem nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowa przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Są drugim etapem pozwalającym uzyskać pełne kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z załącznikiem nr 3 (Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

WAŻNE: Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika są drugim etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności.

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności.

Brak uruchomienia zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

*O przyjęcie na kierunek pedagogika mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie:

1) WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE, które są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, przy uwzględnieniu wymagań podstawy programowej przedmiotu nauczania: wychowanie do życia w rodzinie;

2) PEDAGOGIKI KOREKCYJNEJ (TERAPII PEDAGOGICZNEJ) lub PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ, które są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego we wskazanych obszarach.

Uwaga:

W przypadku ukończenia przez kandydata innej specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia lub ukończenia studiów z pedagogiki w innym niż któryś z wymienionych zakresów uzyskanie pełnych uprawień (kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego) na studiach II stopnia na kierunku pedagogika wymaga realizacji odpłatnego bloku różnic programowych odpowiednio dostosowanego do danego zakresu: 1) wychowania do życia w rodzinie lub 2) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub 3) pedagogiki resocjalizacyjnej.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 858,00 zł
  • 858,00 zł
  • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl