kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • Rytmika w edukacji dziecka
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Kiedy następuje wybór specjalności: w trzecim semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Kierunek adresowany jest do absolwentów szkół muzycznych, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia obejmuje kilka obszarów. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Realizowany na kierunku program zapewnia studentom pozyskanie zarówno wiedzy ogólnej dotyczącej muzyki, jak i wiedzy szczegółowej dotyczącej różnych praktycznych pól działania w zakresie sztuki muzycznej oraz nabycie umiejętności, które pozwolą im na twórcze uprawianie sztuki muzycznej, a także dalsze przekazywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Kierunek zakłada i wspiera aktywne uczestnictwo studentów w procesie kształcenia problemowego. Studenci w całym przebiegu studiów konfrontowani są z potrzebą twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania własnej kreatywności oraz stosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Program kształcenia oferuje także specjalności, a wyboru jednej z nich dokonuje student i realizuje ją od trzeciego semestru studiów. Proponowane specjalności:

 • rytmika w edukacji dziecka
 • zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Ukończenie specjalności Rytmika w edukacji dziecka poszerza kwalifikacje absolwenta o dodatkowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch.

Ukończenie specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, śpiewu, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Student ma do wyboru klasyczną lub rozrywkową ścieżkę specjalności.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • organizacja i obsługa techniczna festiwali i innych imprez muzycznych;
 • prowadzenie zespołów muzycznych;
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej;
 • praca w placówkach realizujących zajęcia w zakresie rytmiki.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Program kształcenia obowiązujący na kierunku zakłada realizację pierwszej części modułów z tzw. bloku nauczycielskiego, przy czym pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela student może uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Gra na instrumencie:
 • dowolny utwór zagrany na wybranym instrumencie. 

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Kształcenie słuchu:
 • rozpoznawanie interwałów i akordów,
 • solfeż - czytanie nut głosem,
 • realizacja głosem przebiegu rytmicznego wraz z taktowaniem.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Predyspozycje głosowe:
 • prezentacja przygotowanej dowolnie pieśni/piosenki.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna:
 • rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku studiów.

Ocena: 1 – 10 pkt

Ocena: od 1 do 40 punktów; ocena pozytywna: od 21 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 21 punktów.

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów, decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Artystyczna Sekcja Muzyki laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl