kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • sztuki piękne
 • sztuki użytkowe

Kiedy następuje wybór specjalności: na II roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego. Ponadto kształcenie nakierunkowane jest na  kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i designu potrafiących wyrażać uzasadnione opinie krytyczne oraz edukować innych w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych. Posiada świadomość praktycznych uwarunkowań dyscyplin artystycznych i potrafi kreatywnie stosować je w działaniach edukacyjnych oraz upowszechniających sztukę, jest przygotowany do współpracy edukacyjnej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”. Pomimo wyodrębnienia konkretnych specjalności student jest gotowy do podejmowania wyzwań w szeroko rozumianym tzw. edu-arcie. Opracowany system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów. Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Edukacyjność w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

Powyższe założenia przekładają się wprost na specjalizacje Sztuki Użytkowe oraz Sztuki Piękne. Specjalności uzupełniają wykształcenie uniwersalne o aspekt praktyczny. Podejmowanie wyzwań związanych z opracowywaniem projektów utylitarnych wzbogaca koncepcję rozwoju twórczego o aspekt społeczny. Uczy ponadto dyscypliny formalnej i podejmowania wyzwań plastycznych uwzględniających określony kontekst (kulturowy, cywilizacyjny, itp.).

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy innowacyjne, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuki, w tym najnowszych osiągnięć i koncepcji artystycznych i wystawienniczych, a także specyfikę warsztatową i technologiczną specjalności.

Program kształcenia obejmuje przygotowanie ogólnoplastyczne, graficzne i związane z technologiami informatycznymi. Duże znaczenie przykładane jest do modułów teoretycznych, pozwalających studentom wykraczać poza utarte ścieżki sztuki i poszerzać swoją świadomość, co współgra z sylwetką absolwenta gotowego do podjęcia zadań edukacyjnych. Studia przygotowują do obrony dyplomu licencjackiego i podjęcia studiów magisterskich. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Rok pierwszy jest rokiem wstępnym o programie tożsamym dla obu specjalności. Obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne i kierunkowe w ramach podstaw obu specjalizacji. Prowadzone są zajęcia z historii i teorii sztuki. Na roku drugim student dokonuje wyboru specjalności rozpoczynając zajęcia w wybranych blokach modułów specjalnościowych. Kontynuuje ponadto część modułów z semestrów 1 i 2. Rok trzeci służy przygotowaniu dyplomowego projektu artystycznego w wybranej specjalności. Realizowany jest moduł Warsztaty artystyczne, który obowiązkowo odbywa się poza uczelnią w formie tygodniowego pleneru. Studenci przygotowują pracę pisemną nawiązującą tematycznie do realizowanego dyplomowego projektu artystycznego.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w ramach którego prowadzone są studia dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną ze specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami ceramiki, szkła artystycznego, struktur wizualnych, projektowania, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, multimediów i fotografii, rysunku, malarstwa i rzeźby etc. oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym i naukowym.

Kwalifikacje absolwenta zbieżne są z potrzebami rynku pracy. Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, umiejętności kreatywnego transponowania różnorodnych zagadnień na język plastyki, wysoka świadomość zagadnień artystycznych i użytkowych w zakresie sztuki, wykształcona potrzeba doskonalenia się i dobre przystosowanie do zmieniających się potrzeb zarówno rynku jak i życia społecznego, kulturalnego i wyzwań cywilizacji czynią absolwenta atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców lub zdolnym do podejmowania własnej działalności zawodowej i artystycznej. 

Specjalność SZTUKI PIĘKNE:

Od drugiego roku studiów prowadzone są dodatkowe moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuk pięknych. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystyczne jak i zajęcia teoretyczne. Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 54 punktów ECTS w ramach bloku modułów specjalnościowych. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: malarstwa, rzeźby i fotografii artystycznej. Ponadto moduły przewidują wyodrębnione zajęcia z zakresu technologii w ramach wybranej pracowni dyplomowej. Studenci rozwijają umiejętności ogólnoplastyczne w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry trzeci i czwarty poświęcony jest wstępnemu rozeznaniu zainteresowań w ramach sztuk pięknych — możliwości kreacji w ramach rzeźby, malarstwa i fotografii. Semestry piąty i szósty służą do realizacji pracy dyplomowej w jednej z powyższych dyscyplin.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE:

Od drugiego roku studiów prowadzone są dodatkowe moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuki użytkowej. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystyczne jak i zajęcia teoretyczne. Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 54 punktów ECTS w ramach bloku modułów specjalnościowych. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: grafiki użytkowej, ceramiki i szkła unikatowego (witraż). Ponadto moduły przewidują wyodrębnione zajęcia z zakresu technologii w ramach wybranej pracowni dyplomowej. Studenci poznają możliwości artystycznego zastosowania rękodzieła i zdobnictwa oraz projektowania, a także pogłębiają wiedzę technologiczną z zakresu sztuk użytkowych (stosowanych) w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry trzeci i czwarty poświęcony jest wstępnemu rozeznaniu zainteresowań w ramach sztuk użytkowych — możliwości kreacji w ramach grafiki, szkła i ceramiki. Semestry piąty i szósty służą do realizacji pracy dyplomowej w jednej z powyższych dyscyplin.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność SZTUKI PIĘKNE:

 • przygotowanie do działalności plastyka oraz edukatora sztuki;
 • przygotowanie do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk pięknych;
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuki (malarstwo, rzeźba, fotografia) lub pracy w firmach o profilu artystycznym;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE:

 • przygotowanie do działalności plastyka, projektanta oraz edukatora sztuki;
 • przygotowanie do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk użytkowych;
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne—witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta i  artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Studia licencjackie (I stopnia) nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ

Etap I – egzamin praktyczny:

 1. Egzamin z rysunku – studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel, rysunek lawowany lub sepia).
 2. Egzamin z malarstwa – martwa natura — 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x70 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna, przegląd i ocena prac egzaminacyjnych oraz teczek z pracami kandydata:

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata w zakresie sztuki. Omówieniu poddane zostają także prace egzaminacyjne oraz dodatkowe — „teczka” kandydata zawierająca do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata.

Można dołączyć portfolio.

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 8 do 30 punktów.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Artystyczna Sekcja Plastyki laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 16

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

malgorzata.pala@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl