contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności:

 • sztuki piękne
 • sztuki użytkowe

Kiedy następuje wybór specjalności: na II roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego. Ponadto kształcenie nakierunkowane jest na  kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i designu potrafiących wyrażać uzasadnione opinie krytyczne oraz edukować innych w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych. Posiada świadomość praktycznych uwarunkowań dyscyplin artystycznych i potrafi kreatywnie stosować je w działaniach edukacyjnych oraz upowszechniających sztukę, jest przygotowany do współpracy edukacyjnej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi.

Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”. Pomimo wyodrębnienia konkretnych specjalności student jest gotowy do podejmowania wyzwań w szeroko rozumianym tzw. edu-arcie. Opracowany system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów. Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Edukacyjność w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

Powyższe założenia przekładają się wprost na specjalizacje Sztuki Użytkowe oraz Sztuki Piękne. Specjalności uzupełniają wykształcenie uniwersalne o aspekt praktyczny. Podejmowanie wyzwań związanych z opracowywaniem projektów utylitarnych wzbogaca koncepcję rozwoju twórczego o aspekt społeczny. Uczy ponadto dyscypliny formalnej i podejmowania wyzwań plastycznych uwzględniających określony kontekst (kulturowy, cywilizacyjny, itp.).

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy innowacyjne, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuki, w tym najnowszych osiągnięć i koncepcji artystycznych i wystawienniczych, a także specyfikę warsztatową i technologiczną specjalności.

Program kształcenia obejmuje przygotowanie ogólnoplastyczne, graficzne i związane z technologiami informatycznymi. Duże znaczenie przykładane jest do modułów teoretycznych, pozwalających studentom wykraczać poza utarte ścieżki sztuki i poszerzać swoją świadomość, co współgra z sylwetką absolwenta gotowego do podjęcia zadań edukacyjnych. Studia przygotowują do obrony dyplomu licencjackiego i podjęcia studiów magisterskich. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Rok pierwszy jest rokiem wstępnym o programie tożsamym dla obu specjalności. Obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne i kierunkowe w ramach podstaw obu specjalizacji. Prowadzone są zajęcia z historii i teorii sztuki. Na roku drugim student dokonuje wyboru specjalności rozpoczynając zajęcia w wybranych blokach modułów specjalnościowych. Kontynuuje ponadto część modułów z semestrów 1 i 2. Rok trzeci służy przygotowaniu dyplomowego projektu artystycznego w wybranej specjalności. Realizowany jest moduł Warsztaty artystyczne, który obowiązkowo odbywa się poza uczelnią w formie tygodniowego pleneru. Studenci przygotowują pracę pisemną nawiązującą tematycznie do realizowanego dyplomowego projektu artystycznego.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w ramach którego prowadzone są studia dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną ze specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami ceramiki, szkła artystycznego, struktur wizualnych, projektowania, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, multimediów i fotografii, rysunku, malarstwa i rzeźby etc. oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym i naukowym.

Kwalifikacje absolwenta zbieżne są z potrzebami rynku pracy. Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, umiejętności kreatywnego transponowania różnorodnych zagadnień na język plastyki, wysoka świadomość zagadnień artystycznych i użytkowych w zakresie sztuki, wykształcona potrzeba doskonalenia się i dobre przystosowanie do zmieniających się potrzeb zarówno rynku jak i życia społecznego, kulturalnego i wyzwań cywilizacji czynią absolwenta atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców lub zdolnym do podejmowania własnej działalności zawodowej i artystycznej. 

Specjalność SZTUKI PIĘKNE:

Od drugiego roku studiów prowadzone są dodatkowe moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuk pięknych. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystyczne jak i zajęcia teoretyczne. Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 54 punktów ECTS w ramach bloku modułów specjalnościowych. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: malarstwa, rzeźby i fotografii artystycznej. Ponadto moduły przewidują wyodrębnione zajęcia z zakresu technologii w ramach wybranej pracowni dyplomowej. Studenci rozwijają umiejętności ogólnoplastyczne w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry trzeci i czwarty poświęcony jest wstępnemu rozeznaniu zainteresowań w ramach sztuk pięknych — możliwości kreacji w ramach rzeźby, malarstwa i fotografii. Semestry piąty i szósty służą do realizacji pracy dyplomowej w jednej z powyższych dyscyplin.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE:

Od drugiego roku studiów prowadzone są dodatkowe moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuki użytkowej. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystyczne jak i zajęcia teoretyczne. Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 54 punktów ECTS w ramach bloku modułów specjalnościowych. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: grafiki użytkowej, ceramiki i szkła unikatowego (witraż). Ponadto moduły przewidują wyodrębnione zajęcia z zakresu technologii w ramach wybranej pracowni dyplomowej. Studenci poznają możliwości artystycznego zastosowania rękodzieła i zdobnictwa oraz projektowania, a także pogłębiają wiedzę technologiczną z zakresu sztuk użytkowych (stosowanych) w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry trzeci i czwarty poświęcony jest wstępnemu rozeznaniu zainteresowań w ramach sztuk użytkowych — możliwości kreacji w ramach grafiki, szkła i ceramiki. Semestry piąty i szósty służą do realizacji pracy dyplomowej w jednej z powyższych dyscyplin.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność SZTUKI PIĘKNE:

 • przygotowanie do działalności plastyka oraz edukatora sztuki;
 • przygotowanie do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk pięknych;
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuki (malarstwo, rzeźba, fotografia) lub pracy w firmach o profilu artystycznym;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE:

 • przygotowanie do działalności plastyka, projektanta oraz edukatora sztuki;
 • przygotowanie do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk użytkowych;
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne—witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta i  artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Studia licencjackie (I stopnia) nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

Admissions criteria

For candidates with NEW MATURA EXAM and with OLD MATURA EXAM

Stage I – practical exam:

 1. Exam in drawing – human figure study - 5 hours. (format: 100x70 cm, techniques to choose from: pencil, charcoal, wash drawing or sepia).
 2. Exam in painting – still nature – 3 hours (format: minimum 30x40 cm, maximum 100x70 cm, any painting technique: oil, acryl, tempera, gouache, any support: canvas, paper, plywood, plank, board).

Stage II — interview, review and evaluation of exam works and files with candidate’s works:

The interview concerns the candidate’s interests in the field of art. The exam works and additional works - candidate’s file including up to 20 artistic works on different themes, the candidate’s previous achievements.

The portfolio can also be attached.

Grade: from 1 to 30 points; positive grade: from 8 to 30 points.

A study candidate is obliged to submit a relevant medical certificate confirming the lack of medical contraindications to take up studies in this degree programme.

Candidates are required to have passed the Matura exam.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Artystyczna Sekcja Plastyki laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2022/2023

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 PLN
 • 858,00 PLN
 • 884,00 PLN

Contact

Faculty's contact details

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 16

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

malgorzata.pala@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl