kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: praktyczny

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język francuski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia adresowane są do osób o szerokich zainteresowaniach w zakresie kreacji oraz przetwarzania muzyki i dźwięku. Przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu
i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Proponowany program kształcenia zawiera możliwość wyboru przez studenta własnej ścieżki edukacyjnej, z której jedna dotyczy tworzenia dźwięku w grach komputerowych, druga - komponowania muzyki w sztukach audiowizualnych. 

Niezbędnym uzupełnieniem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku ogólnie rozumianego przemysłu muzycznego, a także relacji związków muzyki z innymi mediami, oraz moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczno-społeczną i języki obce.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Muzyka w multimediach jest przygotowany do samodzielnej działalności artystycznej w obszarze kompozycji i aranżacji, aktywności w zakresie stosowania metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu
i oprogramowania MIDI, a także działalności w obszarze postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Studia przygotowują również do pracy
w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych
i krótkich form filmowych.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe mające na celu:

 • trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych;
 • praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie zajęć;
 • zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej. 

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Dla kandydatów, którzy planują wybór ścieżki kształcenia związanej z komponowaniem muzyki do sztuk audiowizualnych:

 • Kształcenie słuchu:
 • Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem, rozpoznawanie interwałów i akordów.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Gra na instrumencie:
 • Zagranie dowolnego utworu na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

 • polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 • zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 • opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącej autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 • reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);
 • ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 • warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Ocena: 1 – 10 pkt

Literatura wspomagająca:

 • Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
 • D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
 • J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;

Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl; www.imdb.com

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

Dla kandydatów, którzy planują wybór ścieżki kształcenia związanej z tworzeniem dźwięku w grach komputerowych:

 • Sprawdzian predyspozycji muzycznych
 • rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz ewentualnie z akompaniatorem).

W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, .AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna – przykładowe zagadnienia:
 • różne kategorie gier komputerowych w kontekście ich udźwiękowienia;
 • porównanie możliwości w zakresie ekspresji dźwiękowej akustycznych instrumentów muzycznych i syntezatorów;
 • rola udźwiękowienia w budowaniu akcji w grach komputerowych;
 • muzyka w filmie, a muzyka w grach; współczesny rynek mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.

Ocena: 1 – 10 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów, decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Medialna laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl