kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • muzyka popularna-produkcja i wykonawstwo
 • zespołowa praktyka wykonawcza

Kiedy następuje wybór specjalności : W pierwszym semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku
i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia zawiera zagadnienia z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, kształcenie umiejętności praktycznych (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry) oraz zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną i języki obce. Specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom:

 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo
 • Zespołowa praktyka wykonawcza

Specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej ma na celu poszerzenie kwalifikacji absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych
w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych, a także osób
w wieku senioralnym. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych
z zastosowaniem muzyki, ruchu, i tańca.

Specjalność Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo poszerza kwalifikacje absolwenta
w obszarze szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej. Absolwent nabywa dodatkowe umiejętności z zakresu śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki rozrywkowej, a także podstaw szeroko rozumianej pracy z dźwiękiem.

Ukończenie specjalności Zespołowa praktyka wykonawcza poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach na różne składy wykonawcze. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w amatorskim ruchu muzycznym i do pracy
z różnego rodzaju zespołami szkolnymi.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • edukacja muzyczna na wszystkich poziomach edukacji szkolnej,
 • animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacja i obsługa festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzenie zespołów muzycznych,
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,
 • praca w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :

Integralną częścią programu kształcenia są moduły, których realizacja pozwala studentowi uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne, pod warunkiem zrealizowania modułów pedagogiczno-psychologicznych wraz z praktykami zawodowymi obowiązujących na tym samym kierunku na studiach pierwszego stopnia.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Gra na instrumencie/śpiew:

• wykonanie dwóch dowolnych utworów na wybranym instrumencie albo (alternatywnie) jednego, dowolnego utworu zagranego na wybranym instrumencie i zaśpiewanie jednego, dowolnego utworu wokalnego (czas trwania każdego z utworów: do 3 minut). W przypadku wykonywania utworu wymagającego akompaniamentu kandydat powinien zapewnić we własnym zakresie udział osoby akompaniującej.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Kształcenie słuchu z elementami harmonii:
 • sprawdzian ustny.

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Dyrygowanie:
 • zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

 • G. Perti - Inter vestibulum,
 • A. Bruckner - Locus iste,
 • - J. Świder - Cuda i dziwy,
 • F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).

Ocena: 1 – 10 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna:
 • rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.

Ocena: 1 – 10 pkt

Ocena: od 1 do 40 punktów; ocena pozytywna: od 21 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 21 punktów.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl