kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • SZTUKI PIĘKNE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

 • SZTUKI UŻYTKOWE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

Kiedy następuje wybór specjalności: Wybór specjalności oraz bloku fakultatywnego następuje w momencie zapisu na studia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy artysty plastyka, zdolnego do samodzielnego podejmowania oryginalnych wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień artystycznych w zakresie sztuki ze świadomością ich kontekstu historycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego oraz samodzielne prowadzenie działalności artystycznej i badawczej w zakresie sztuki. Absolwent wyposażony jest w kwalifikacje pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli lub kompetencje umożliwiające podjęcie pracy menadżera sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych, i zależnie od wybranej ścieżki fakultatywnej, pojęcia pracy nauczyciela lub osoby związanej z biznesem. Posiada świadomość praktycznych uwarunkowań dyscyplin artystycznych i potrafi kreatywnie stosować je w działaniach edukacyjnych oraz upowszechniających sztukę, jest przygotowany do współpracy edukacyjnej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi lub do działań na styku sztuki i biznesu.

Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki oraz dziedzin pokrewnych, w tym elementów nauk humanistycznych i społecznych. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”.

Część programu opiera się na realizacji indywidualnych lub zbiorowych projektów twórczych. Projekty mają charakter międzyobszarowy (w ramach sztuki i jej interakcji z otoczeniem) i interdyscyplinarny. Taki system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów. Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Kreatywność w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kształcą i rozwijają samodzielność myślenia artystycznego i twórczego, kształtują postawy innowacyjne, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuki, w tym najnowszych osiągnięć i koncepcji artystycznych i wystawienniczych, a także specyfikę warsztatową i technologiczną specjalności.

Program kształcenia uwzględnia pogłębione studia nad problematyką ogólnoartystyczną oraz specjalistyczną w ramach wybranych specjalności. Duże znaczenie mają moduły związane z edukacją wizualną oraz projektami kreatywnymi, pozwalające studentom wykraczać poza utarte ścieżki sztuki, poszerzać swoją świadomość o elementy nauk społecznych i humanistycznych.

Studenci w ramach programu studiów otrzymują pełne uprawnienia pedagogiczne w ramach rozbudowanego o innowacyjne moduły programu kształcenia nauczycielskiego lub szerokie kompetencje menadżerskie w zakresie sztuki i szeroko rozumianej kultury. Studia przygotowują do obrony dyplomu magisterskiego i umożliwiają podjęcie studiów III stopnia — doktoranckich. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Wybór specjalności oraz bloku fakultatywnego następuje w momencie zapisu na studia. Rok I obejmuje kształcenie kierunkowe, specjalizacyjne oraz ogólnoartystyczne (w ramach modułu „pracownia kreatywna”). Prowadzone są zajęcia teoretyczne kierunkowe i specjalnościowe. Równolegle prowadzone jest kształcenie pedagogiczne lub managerskie. Rok II służy przygotowaniu dyplomowego projektu artystycznego w wybranej specjalności. Studenci w ramach seminarium magisterskiego przygotowują pracę pisemną nawiązującą tematycznie do realizowanego dyplomowego projektu artystycznego.

Niezależnie od wybranej specjalności wszyscy studenci realizują fakultatywny blok kształcenia nauczycielskiego dający uprawnienia pedagogiczne do uczenia w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych lub blok kształcenia menadżerskiego .

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, w ramach którego prowadzone są studia, obejmujący cały cieszyński kampus Uniwersytetu Śląskiego, dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną ze specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii, ceramiki, szkła artystycznego, działań unikatowych i interdyscyplinarnych, struktur wizualnych, projektowania, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, multimediów i fotografii, etc. oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym i naukowym.

Kwalifikacje absolwenta zbieżne są z potrzebami rynku pracy. Gruntowne przygotowanie artystyczne – plastyczne, umiejętności kreatywnego transponowania różnorodnych zagadnień na język sztuki, wysoka świadomość zagadnień artystycznych i użytkowych, wykształcona potrzeba doskonalenia się i dobre przystosowanie do zmieniających się potrzeb zarówno rynku jak i życia społecznego, kulturalnego i wyzwań cywilizacji czynią absolwenta atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców lub zdolnym do podejmowania własnej działalności zawodowej i artystycznej. 

Specjalność SZTUKI PIĘKNE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 42 punktów ECTS w ramach modułów dedykowanych specjalności. Od I roku studiów prowadzone są moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuk pięknych. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystycznej jak i zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: malarstwa, rzeźby, videoartu oraz rysunku. Ponadto studenci specjalności uczestniczą w zajęciach z zakresu działań performatywnych. Studenci rozwijają umiejętności ogólnoplastyczne w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry pierwszy i drugi poświęcone są pogłębianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach sztuk pięknych. Semestry trzeci i czwarty koncentrują się wokół realizacji pracy dyplomowej w jednej z dyscyplin sztuk pięknych. Dodatkowo student od pierwszego semestru uczestniczy w zajęciach w ramach jednego z bloków fakultatywnych Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki. Zajęcia umożliwiają nabycie kompetencji biznesowych powiązanych z szeroko rozumiana sztuką lub nauczycielskie.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 42 punktów ECTS w ramach modułów dedykowanych specjalności. Od drugiego roku studiów prowadzone są dodatkowe moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuki użytkowej. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystycznej jak i zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: fotografii użytkowej, ceramiki, szkła artystycznego oraz działań unikatowych. Ponadto studenci specjalności uczestniczą w zajęciach z zakresu technik zdobniczych. Studenci poznają możliwości artystycznego zastosowania rękodzieła, kreatywnego, nowoczesnego zdobnictwa, fotografii użytkowej, działań unikatowych etc. Pogłębiają wiedzę technologiczną z zakresu sztuk użytkowych (stosowanych) w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry pierwszy i drugi poświęcone są pogłębianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach sztuk użytkowych. Semestry trzeci i czwarty koncentrują się wokół realizacji pracy dyplomowej w jednej z dyscyplin sztuk użytkowych. Dodatkowo student od pierwszego semestru uczestniczy w zajęciach w ramach jednego z bloków fakultatywnych Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki. Zajęcia umożliwiają nabycie kompetencji biznesowych powiązanych z szeroko rozumiana sztuką lub nauczycielskie.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność SZTUKI PIĘKNE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki 

 • absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki lub kompetencje menadżera sztuki;
 • absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu artysty w ramach sztuk pięknych; do samodzielnego prowadzenia pracowni artystycznej lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • posiada wszechstronne wykształcenie projektanta oraz artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat) w ramach sztuki.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

 • absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki lub kompetencje menadżera sztuki;
 • absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu artysty – projektanta w ramach sztuk użytkowych; do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne-witraż, tkanina, sztuka przedmiotu, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • posiada wszechstronne wykształcenie projektanta oraz artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat) w ramach sztuki.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Niezależnie od wybranej specjalności studenci, którzy realizują fakultatywny blok kształcenia nauczycielskiego otrzymują uprawnienia pedagogiczne do uczenia w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną sztuki, dyscypliną: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W przypadku kandydatów z dyscyplin pokrewnych decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.

Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.

Rozmowa kwalifikacyjna — weryfikująca indywidulane zainteresowania artystyczne, wiedzę z zakresu historii sztuki oraz wiedzę z zakresu zagadnień sztuki.

Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna od 7 do 20 punktów.

UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Kwalifikacja na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

UWAGA! Studia II stopnia na tym kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć, odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 16

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

malgorzata.pala@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl