contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności:

 • SZTUKI PIĘKNE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

 • SZTUKI UŻYTKOWE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

Kiedy następuje wybór specjalności: Wybór specjalności oraz bloku fakultatywnego następuje w momencie zapisu na studia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy artysty plastyka, zdolnego do samodzielnego podejmowania oryginalnych wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień artystycznych w zakresie sztuki ze świadomością ich kontekstu historycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego oraz samodzielne prowadzenie działalności artystycznej i badawczej w zakresie sztuki. Absolwent wyposażony jest w kwalifikacje pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli lub kompetencje umożliwiające podjęcie pracy menadżera sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych, i zależnie od wybranej ścieżki fakultatywnej, pojęcia pracy nauczyciela lub osoby związanej z biznesem. Posiada świadomość praktycznych uwarunkowań dyscyplin artystycznych i potrafi kreatywnie stosować je w działaniach edukacyjnych oraz upowszechniających sztukę, jest przygotowany do współpracy edukacyjnej zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi lub do działań na styku sztuki i biznesu.

Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki oraz dziedzin pokrewnych, w tym elementów nauk humanistycznych i społecznych. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”.

Część programu opiera się na realizacji indywidualnych lub zbiorowych projektów twórczych. Projekty mają charakter międzyobszarowy (w ramach sztuki i jej interakcji z otoczeniem) i interdyscyplinarny. Taki system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów. Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Kreatywność w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych kształcą i rozwijają samodzielność myślenia artystycznego i twórczego, kształtują postawy innowacyjne, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuki, w tym najnowszych osiągnięć i koncepcji artystycznych i wystawienniczych, a także specyfikę warsztatową i technologiczną specjalności.

Program kształcenia uwzględnia pogłębione studia nad problematyką ogólnoartystyczną oraz specjalistyczną w ramach wybranych specjalności. Duże znaczenie mają moduły związane z edukacją wizualną oraz projektami kreatywnymi, pozwalające studentom wykraczać poza utarte ścieżki sztuki, poszerzać swoją świadomość o elementy nauk społecznych i humanistycznych.

Studenci w ramach programu studiów otrzymują pełne uprawnienia pedagogiczne w ramach rozbudowanego o innowacyjne moduły programu kształcenia nauczycielskiego lub szerokie kompetencje menadżerskie w zakresie sztuki i szeroko rozumianej kultury. Studia przygotowują do obrony dyplomu magisterskiego i umożliwiają podjęcie studiów III stopnia — doktoranckich. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Wybór specjalności oraz bloku fakultatywnego następuje w momencie zapisu na studia. Rok I obejmuje kształcenie kierunkowe, specjalizacyjne oraz ogólnoartystyczne (w ramach modułu „pracownia kreatywna”). Prowadzone są zajęcia teoretyczne kierunkowe i specjalnościowe. Równolegle prowadzone jest kształcenie pedagogiczne lub managerskie. Rok II służy przygotowaniu dyplomowego projektu artystycznego w wybranej specjalności. Studenci w ramach seminarium magisterskiego przygotowują pracę pisemną nawiązującą tematycznie do realizowanego dyplomowego projektu artystycznego.

Niezależnie od wybranej specjalności wszyscy studenci realizują fakultatywny blok kształcenia nauczycielskiego dający uprawnienia pedagogiczne do uczenia w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych lub blok kształcenia menadżerskiego .

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, w ramach którego prowadzone są studia, obejmujący cały cieszyński kampus Uniwersytetu Śląskiego, dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną ze specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii, ceramiki, szkła artystycznego, działań unikatowych i interdyscyplinarnych, struktur wizualnych, projektowania, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, multimediów i fotografii, etc. oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym i naukowym.

Kwalifikacje absolwenta zbieżne są z potrzebami rynku pracy. Gruntowne przygotowanie artystyczne – plastyczne, umiejętności kreatywnego transponowania różnorodnych zagadnień na język sztuki, wysoka świadomość zagadnień artystycznych i użytkowych, wykształcona potrzeba doskonalenia się i dobre przystosowanie do zmieniających się potrzeb zarówno rynku jak i życia społecznego, kulturalnego i wyzwań cywilizacji czynią absolwenta atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców lub zdolnym do podejmowania własnej działalności zawodowej i artystycznej. 

Specjalność SZTUKI PIĘKNE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 42 punktów ECTS w ramach modułów dedykowanych specjalności. Od I roku studiów prowadzone są moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuk pięknych. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystycznej jak i zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: malarstwa, rzeźby, videoartu oraz rysunku. Ponadto studenci specjalności uczestniczą w zajęciach z zakresu działań performatywnych. Studenci rozwijają umiejętności ogólnoplastyczne w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry pierwszy i drugi poświęcone są pogłębianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach sztuk pięknych. Semestry trzeci i czwarty koncentrują się wokół realizacji pracy dyplomowej w jednej z dyscyplin sztuk pięknych. Dodatkowo student od pierwszego semestru uczestniczy w zajęciach w ramach jednego z bloków fakultatywnych Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki. Zajęcia umożliwiają nabycie kompetencji biznesowych powiązanych z szeroko rozumiana sztuką lub nauczycielskie.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

Warunkiem ukończenia specjalności jest uzyskanie 42 punktów ECTS w ramach modułów dedykowanych specjalności. Od drugiego roku studiów prowadzone są dodatkowe moduły służące uzyskaniu specjalności w zakresie sztuki użytkowej. Program nauczania obejmuje zarówno specjalizacyjne pracownie artystycznej jak i zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne skupione są wokół pracowni: fotografii użytkowej, ceramiki, szkła artystycznego oraz działań unikatowych. Ponadto studenci specjalności uczestniczą w zajęciach z zakresu technik zdobniczych. Studenci poznają możliwości artystycznego zastosowania rękodzieła, kreatywnego, nowoczesnego zdobnictwa, fotografii użytkowej, działań unikatowych etc. Pogłębiają wiedzę technologiczną z zakresu sztuk użytkowych (stosowanych) w zakresie umożliwiającym edukowanie innych osób oraz pracę w placówkach dydaktycznych. Semestry pierwszy i drugi poświęcone są pogłębianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach sztuk użytkowych. Semestry trzeci i czwarty koncentrują się wokół realizacji pracy dyplomowej w jednej z dyscyplin sztuk użytkowych. Dodatkowo student od pierwszego semestru uczestniczy w zajęciach w ramach jednego z bloków fakultatywnych Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki. Zajęcia umożliwiają nabycie kompetencji biznesowych powiązanych z szeroko rozumiana sztuką lub nauczycielskie.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność SZTUKI PIĘKNE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki 

 • absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki lub kompetencje menadżera sztuki;
 • absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu artysty w ramach sztuk pięknych; do samodzielnego prowadzenia pracowni artystycznej lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • posiada wszechstronne wykształcenie projektanta oraz artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat) w ramach sztuki.

Specjalność SZTUKI UŻYTKOWE z blokiem fakultatywnym Menadżer sztuki lub Pedagog sztuki

 • absolwent posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki lub kompetencje menadżera sztuki;
 • absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury;
 • jest przygotowany do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu artysty – projektanta w ramach sztuk użytkowych; do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne-witraż, tkanina, sztuka przedmiotu, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • posiada wszechstronne wykształcenie projektanta oraz artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat) w ramach sztuki.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Niezależnie od wybranej specjalności studenci, którzy realizują fakultatywny blok kształcenia nauczycielskiego otrzymują uprawnienia pedagogiczne do uczenia w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Admissions criteria

The candidates with a Bachelor’s degree diploma in degree programmes related to art in the following discipline: fine arts and art conservation may apply for admission.

In the case of candidates in related disciplines, the decision on qualification to admission process is taken by the admission committee based on the analysis of obtained learning outcomes and curriculum of completed studies.

Interview and review of works.

Interview — verifying the individual artistic interests, knowledge in the field of history of art and aspects of art.

Review of works — presentation of a set of original artistic works, the candidate’s previous achievements (it could be a Bachelor’s artistic work; the set may contain up to 20 works); the portfolio can also be attached. The Bachelor’s degree diploma supplement should be made available for inspection.

Grade: from 1 to 20 points; positive grade: from 7 to 20 points.

ATTENTION! The individuals who received very good grade in the Bachelor’s degree diploma exam in the following degree programmes: Fine Arts Education and Graphic Arts, are released from admission process to 2nd cycle studies. Admission is based on the submission of required documents submitted by the candidate (upon prior registration in Online Application System).

ATTENTION! 2nd cycle studies in this degree programme provide qualifications to practise as a teacher.

A study candidate is obliged to submit a relevant medical certificate confirming the lack of medical contraindications to take up studies in this degree programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2022/2023

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 PLN
 • 858,00 PLN
 • 884,00 PLN

Contact

Faculty's contact details

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 16

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

malgorzata.pala@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl