kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka:

Kolegium ISM to wyjątkowe miejsce w Uniwersytecie Śląskim. Kandydat aplikujący o przyjęcie do Kolegium może wybrać niemal każdy kierunek studiów znajdujący się w ofercie dydaktycznej UŚ, a swój wybór wzbogacić zajęciami prowadzonymi na różnych wydziałach. W efekcie student Kolegium ma możliwość znacznego poszerzenia swej wiedzy, jak i zdobycia więcej niż jednego dyplomu. Studia mają charakter spersonalizowany, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student pozostaje też pod opieką tutorów (wybranych pracowników naukowych), których zadaniem jest pomoc w zindywidualizowaniu procesu kształcenia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent ISM uzyskuje dyplom na wybranym przez siebie kierunku (lub kierunkach), a więc posiada analogiczne kompetencje i uprawnienia, co inni absolwenci danego kierunku. Ponadto posiada umiejętności i kompetencje wynikające z szeregu dodatkowych zajęć, w jakich uczestniczył na różnych uniwersyteckich wydziałach. Charakter studiów w ramach ISM sprawia, że absolwent jest dobrze przygotowany zarówno do samodzielnej pracy, jak i do działania w grupie.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej z następujących przedmiotów:

język polski

matematyka

lub

język obcy nowożytny

wybrany trzeci przedmiot

poziom podstawowy lub rozszerzony

(wynik korzystniejszy)

poziom podstawowy lub rozszerzony

(wynik korzystniejszy)

poziom rozszerzony

100% - 91% - 10 pkt.

90% - 81 % - 9 pkt.

80% – 71 % - 8 pkt.

70% - 61 % - 7 pkt.

60% - 51% - 6 pkt.

50% - 41% - 5 pkt.

40% - 30% - 4 pkt.

100% - 91% - 10 pkt.

90% - 81 % - 9 pkt.

80% – 71 % - 8 pkt.

70% - 61 % - 7 pkt.

60% - 51% - 6 pkt.

50% - 41% - 5 pkt.

40% - 30% - 4 pkt.

100% - 91% - 10 pkt.

90% - 81 % - 9 pkt.

80% – 71 % - 8 pkt.

70% - 61 % - 7 pkt.

60% - 51% - 6 pkt.

50% - 41% - 5 pkt.

40% - 30% - 4 pkt.

max. 10 pkt

max. 10 pkt

max. 10 pkt

Maksymalnie: 30 punktów.

Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienia na dwa wybrane przez siebie tematy, odzwierciedlające zainteresowania kandydata. Kandydat dostarcza tematy, dołączając do każdego z nich literaturę przedmiotu (co najmniej 3 pozycje), w terminie wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego (na stronie www Kolegium ISM).

Komisja dokonuje wyboru jednego tematu na początku rozmowy kompetencyjnej.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej albo ustnej (korzystniejszy wynik) z następujących przedmiotów:

  • język polski;
  • matematyka lub język obcy nowożytny;
  • trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Sposób przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli dla Nowej Matury.

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 90 %

4 — 85 %

4 — 75 %

3 — 40 %  

3 — 50 %

2 — 30 %

Maksymalnie 30 punktów.

Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienia na dwa wybrane przez siebie tematy, odzwierciedlające zainteresowania kandydata. Kandydat dostarcza tematy, dołączając do każdego z nich literaturę przedmiotu (co najmniej 3 pozycje), w terminie wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego (na stronie www Kolegium ISM).

Komisja dokonuje wyboru jednego tematu na początku rozmowy kompetencyjnej.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.

Kolejność przyjmowania kandydatów określa wspólna dla „starej” i „nowej” matury lista rankingowa, utworzona w oparciu o ww. kryterium kwalifikacji.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

W przypadku kandydatów, którzy posiadają wydane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, bierze się pod uwagę oceny zawarte na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo, WKR może uwzględnić oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły w krajach, w których takie egzaminy są przeprowadzane, np.: wynik egzaminu CT w przypadku Białorusi, wynik egzaminu EGE w przypadku Rosji, wynik egzaminu ZNO w przypadku Ukrainy. Wyniki tych egzaminów należy potraktować jako równorzędne polskiej maturze na poziomie rozszerzonym.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Konkurs "Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku" laureat 3
Olimpiada Języka Angielskiego laureat
Olimpiada Artystyczna Sekcja Muzyki laureat
Olimpiada Artystyczna Sekcja Plastyki laureat
Olimpiada Astronomiczna laureat
Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna laureat
Olimpiada Biologiczna laureat
Olimpiada Chemiczna laureat
Olimpiada Cyfrowa laureat
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat
Olimpiada Filozoficzna laureat
Olimpiada Fizyczna laureat
Olimpiada Języka Francuskiego laureat
Olimpiada Geograficzna laureat
Olimpiada Historyczna laureat
Olimpiada Informatyczna laureat
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat
Olimpiada Języka Białoruskiego laureat
Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej laureat
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat
Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego laureat
Olimpiada Matematyczna laureat
Olimpiada Medialna laureat
Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki laureat
Olimpiada Języka Niemieckiego laureat
Olimpiada Przedsiębiorczości laureat
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego laureat
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej laureat
Olimpiada Języka Rosyjskiego laureat
Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna laureat
Olimpiada Statystyczna laureat
Olimpiada Teologii Katolickiej laureat
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach laureat
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności laureat
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej laureat
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat
Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” laureat
Olimpiada Wiedzy Historycznej laureat
Olimpiada Wiedzy o Prawie laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym laureat
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie laureat
Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową laureat
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o III RP laureat
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie laureat
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych laureat
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej laureat
Olimpiada Wiedzy i umiejętności Rolniczych laureat
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
32 359 13 05
32 359 20 59

ism@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl