kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Kolegium ISM to wyjątkowe miejsce w Uniwersytecie Śląskim. Kandydat aplikujący o przyjęcie do Kolegium może wybrać niemal każdy kierunek studiów znajdujący się w ofercie dydaktycznej UŚ. Wybór danego kierunku studiów wzbogacony jest jednocześnie o zajęcia, które wykraczają poza jedną dziedzinę nauki. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych na różnych uniwersyteckich wydziałach student Kolegium ma możliwość poszerzenia swej wiedzy i kompetencji zawodowych, ale też uzyskania więcej niż jednego dyplomu. Ponadto ważnym komponentem kształcenia są zajęcia projektowe, które oprócz rozwiązania interdyscyplinarnych problemów uczą studentów również pracy zespołowej. 

Studia mają charakter spersonalizowany, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student pozostaje też pod opieką tutorów (wybranych pracowników naukowych), których zadaniem jest pomoc w zindywidualizowaniu procesu kształcenia, aby było ono najbardziej efektywne i rozwijające.   

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

Etap I — KONKURS OCEN NA DYPLOMIE

Sposób przeliczania ocen na punkty:

Ocena na dyplomie

Punkty

celujący

30 pkt

bardzo dobry

25 pkt

dobry plus

20 pkt

dobry

15 pkt

dostateczny plus

10 pkt

dostateczny

5 pkt

 

Maksymalnie:  30 punktów.

Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w terminie wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin).

Do każdego z tematów kandydat dołącza literaturę przedmiotu (minimum po 4 pozycje). Komisja kwalifikacyjna na początku rozmowy wybiera do prezentacji jeden z tematów.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.

Kolejność przyjmowania kandydatów określa lista rankingowa, utworzona w oparciu o ww. kryterium kwalifikacji.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy) podlegają tej samej procedurze egzaminacyjnej, co polscy kandydaci (posiadający dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny) i przechodzą dwustopniowe postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
32 359 13 05
32 359 20 59

ism@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl