kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności : 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdopedagogika z arteterapią

Kiedy następuje wybór specjalności:  od I semestru I roku studiów

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: zajęcia weekendowe (piątek, sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski

Charakterystyka kierunku :

Pięcioletnie (liczące dziesięć semestrów) studia magisterskie (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)  przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę naukową oraz umiejętności praktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi, w różnych instytucjach oświatowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki specjalnej w zakresie wybranej specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub Surdopedagogika z arteterapią.

Szerokie kompetencje specjalizacyjne absolwentów budowane są na podstawach wiedzy humanistycznej i społecznej oraz elementów wiedzy medycznej, w tym szczególnie z obszarów pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii.

Studia pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej: rozwoju człowieka, przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy; typów i stopni niepełnosprawności, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów integracji, inkluzji, a także mechanizmów segregacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami, metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; technik terapii.

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe, szczególnie tutoring z praktyką – gdzie każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Program zajęć uwzględnia nowatorskie sposoby ekspresji artystycznej z zastosowaniem środków technicznych. Realizowane w ramach studiów efekty uczenia się, wpisujące się w najnowsze rozporządzenia, pozwalają absolwentowi nabyć kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy. Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji programu studiów na kierunku pedagogika specjalna. W ramach kierunku studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii osób z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie.

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Specjalność jest adresowana do osób, które chcących pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program specjalności pozwala nabyć wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do przeprowadzania diagnozy, ustalania skutecznych metod i technik oddziaływań terapeutycznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych środowiskach. Szeroki wachlarz praktyk w placówkach, w których przebywają osoby z tą niepełnosprawnością umożliwia zdobywanie doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów.

Studenci w trakcie studiów poznają najnowsze tendencje w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent po ukończenia studiów może podjąć pracę w:

 • przedszkolach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • w szkołach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • jako organizator kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych,
 • jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodków, domach pomocy społecznej i in.)
 • instytucjach opieki dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.)
 • organizacjach pozarządowych.

Specjalność: Surdopedagogika z arteterapią

Surdopedagogika z arteterapią to specjalność nauczycielska w  ramach której studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii – zwłaszcza arteterapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchową.

W ramach specjalności studenci nabywają: pogłębioną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności słuchu; rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością sensoryczną;  rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową; specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne – język migowy i inne alternatywne metody komunikacji);

Dużym walorem specjalności jest połączenie jej z arteterapią, która daje możliwość wykorzystania sztuki w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Specjalistyczne kompetencje użytkowania sztuki jako narzędzia terapii i rehabilitacji, osób z niepełnosprawnościami - szczególnie w pracy z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi to dodatkowy atut absolwenta tej specjalności na rynku pracy.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi. Pozwala przygotować pracowników placówek:

 • resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych placówek podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością słuchu),
 • resortu rodziny i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu),
 • organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz korzystania z bazy jaką dysponuje Wydział w Cieszynie zapewniający dostęp do specjalistycznych pracowni zarówno terapeutycznych, jak i artystycznych.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Program kierunku służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu tychże osób (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego).

Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :

Kierunek przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego (danej specjalności) zgodnie  z nowymi standardami wyznaczonymi Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku, zał. 3 (Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Matura uzyskana począwszy od roku 2010:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Matematyka
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom
podstawowy albo rozszerzony*

Jeden dowolny przedmiot**
poziom podstawowy albo rozszerzony*

Waga = 20% (a)

Waga = 20% (b)

Waga = 20% (c)

Waga = 40% (d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

** Przez dowolny przedmiot rozumie się przedmiot zdawany przez kandydata na egzaminie maturalnym jako dodatkowy lub obowiązkowy. Dowolnym przedmiotem może być również język polski, matematyka, język obcy nowożytny pod warunkiem, że przedmioty te były zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a*JP + b*M + c*JO + d*DowolnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
Dowolny P — wynik z dowolnego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi.

Matura uzyskana do roku 2009 włącznie:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy
albo rozszerzony*

Dwa dowolne przedmioty**
poziom podstawowy albo rozszerzony*

Waga = 30% (a)

Waga = 20% (b)

Waga każdego z nich = 25%(c/d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

** Przez dowolny przedmiot rozumie się przedmiot zdawany przez kandydata na egzaminie maturalnym jako dodatkowy lub obowiązkowy. Dowolnym przedmiotem może być również język polski i język obcy nowożytny pod warunkiem, że przedmioty te były zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a*JP + b*JO + c*InnyP1 + d*DowolnyP2
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
DowolnyP1; 2 — wyniki z dowolnych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d — wagi.
 

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brane są pod uwagę wyniki ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych.

Podstawą kwalifikacji jest średnia arytmetyczna liczby punktów, przeliczanych z ocen według poniższego schematu:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

W przypadku kandydatów, którzy posiadają wydane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, bierze się pod uwagę oceny zawarte na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo, WKR może uwzględnić oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły w krajach, w których takie egzaminy są przeprowadzane, np.: wynik egzaminu CT w przypadku Białorusi, wynik egzaminu EGE w przypadku Rosji, wynik egzaminu ZNO w przypadku Ukrainy. Wyniki tych egzaminów należy potraktować jako równorzędne polskiej maturze na poziomie rozszerzonym.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata wnoszona w całości

2 100,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 742,50 zł
 • 742,50 zł
 • 765,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 13

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

pedagogika.cieszyn@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl