kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Nabór jest prowadzony na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Oferowane specjalności:

 1. Geochemia i mineralogia środowiska (GIMŚ)
 2. Geologia poszukiwawcza (GP)
 3. Gospodarowanie zasobami surowców mineralnych (GZSM)
 4. Hydrogeologia i geologia inżynierska (HIGI)
 5. Geofizyka (GF)

Kiedy następuje wybór specjalności: w momencie deklaracji podjęcia edukacji na studiach II stopnia

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studiując na kierunku geologia stosowana II stopnia zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznych zastosowań geologii. Studia te trwają trzy semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera. Możesz wybrać  jedną z pięciu specjalności. Uruchomienie specjalności w danym roku akademickim jest uzależnione od zrekrutowania co najmniej pięciu studentów na daną specjalność. Po ukończeniu studiów możesz kontynuować naukę na czteroletnich studiach doktoranckich w jednej z dwóch Szkół Doktorskich: Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych. Studia te pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu stosowanych nauk o Ziemi.

Co nas wyróżnia:

 • ciekawe studia, dające możliwość wyboru specjalności i wielu przedmiotów fakultatywnych,
 • małe grupy ćwiczeniowe, ułatwiony dostęp do zaawansowanej aparatury laboratoryjnej i pomiarowej, indywidualna opieka nauczyciela akademickiego sprzyjająca nawiązywaniu relacji „mistrz – uczeń”,
 • włączanie studentów do prac w ramach programów badawczych, możliwość prowadzenia własnych badań naukowych i tworzenia na tej podstawie publikacji naukowych,
 • możliwość pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszej i jedynej w Polsce aparatury do badań zanieczyszczeń atmosfery zamontowanej w  balonie na ogrzane powietrze,
 • realizacji badań z użyciem specjalistycznej aparatury geofizycznej, geodezyjnej, kamer termowizyjnych, dronów a także mobilnego i stacjonarnego laboratorium badania wód i gruntów,
 • wykonywania badań składu chemicznego większości substancji stałych, cieczy i powietrza z użyciem szerokiego zestawu spektrometrów, mikroskopów, analizatorów i innej aparatury,
 • Śląskie Centrum Wody, które wodą zajmuje się kompleksowo od strony hydrobiologicznej, hydrologicznej, hydrogeologicznej i innych,
 • Międzynarodowe Centrum Badań Polarnych umożliwiające badania obszarów podbiegunowych,
 • możliwość uczestniczenia w programach wymiany studentów: Erasmus, Most, CEEPUS,
 • uznana marka „absolwent geologii UŚ”.

Czego się dowiesz:

 • jakie podstawy z zakresu ogólnej geologii są niezbędne inżynierowi geologii,
 • jakie są zaawansowane zastosowania techniki komputerowej w naukach o Ziemi,
 • jakie są podstawy przedsiębiorczości i jak się poruszać na rynku pracy dla geologów,
 • jak sporządzać  raporty oceny oddziaływania na środowisko,
 • co to są geomateriały, jak je badamy i jak je wykorzystujemy,
 • jakie są zaawansowane techniki badania zanieczyszczeń powietrza i czym naprawdę oddychamy,
 • jakie są zastosowania geofizyki w geologii i nie tylko,
 • co to są zagrożenia naturalne, jak je badać i jak im zapobiegać,
 • jakie są metody geologii poszukiwawczej i jak pracuje współczesny poszukiwacz skarbów Ziemi,
 • jak tworzyć zaawansowane komputerowe modele geologiczne i jakie one dają możliwości tworzenia prognoz i podejmowania decyzji,
 • jak gospodarować zasobami surowców mineralnych, wykorzystywać i utylizować odpady,
 • jak chronić i wykorzystywać zasoby wodne,
 • jakie są zastosowania geologii w budownictwie, hydrotechnice i geotechnice,
 • innych ciekawych rzeczy na wybranych przedmiotach fakultatywnych.

Co będziesz umiał/a:

 • rozwiązywać teoretyczne problemy i praktyczne zadania geologiczne z zakresu wybranej specjalności,
 • wykorzystywać w praktyce poznane metody badań stosowane w geologii, geofizyce,
 • analizować zanieczyszczenia środowiska, wykorzystywać metody monitoringu do projektowania działań naprawczych i remediacji środowiska, a także przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko,
 • podejmować decyzje w kwestii gospodarowania zasobami wody, kopalin, energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • pracować z wykorzystaniem najnowszej aparatury, programów interpretacyjnych, baz danych stosowanych w geologii, wizualizować zgromadzoną wiedzę w formie map (tworzonych w środowisku GIS-owym), modeli komputerowych,
 • dzięki znajomości języka obcego oraz posiadaniu kompetencji społecznych – pracować w międzynarodowych zespołach badawczych

A co dalej...?

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • przemyśle górniczym (kopalnie głębinowe, odkrywkowe surowców energetycznych, rud metali, surowców skalnych i chemicznych); energetycznym, chemicznym, hutniczym, budownictwie zwłaszcza drogowym i wodnym, koncernach poszukiwawczych w Polsce i na świecie,
 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką (WFOŚiGW, PGW – Wody Polskie, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, Urzędy Górnicze),
 • służbach geologicznych w Polsce i na świecie (Wielka Brytania, Australia, Dania, Belgia),
 • gospodarce komunalnej (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowywanie odpadów, oczyszczanie ścieków), laboratoriach,
 • firmach związanych z ochroną środowiska (sporządzanie raportów OOŚ, projektowanie rozwiązań i urządzeń wspomagających ochronę środowiska, kancelarie prawne),
 • uczelniach i instytutach badawczych w Polsce i na świecie, firmach doradczo – eksperckich,

i chętnie dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami/koleżankami, bo wspólnota studiowania na „Żylecie” – łączy (nie tylko zawodowo).

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera w zakresie geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geologii, górnictwa i geologii, gospodarki wodnej lub dyscyplin pokrewnych i którzy  legitymują się osiągniętymi efektami uczenia przyjętymi dla kierunku geologia stosowana – studia I stopnia.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 056,00 zł
 • 1 056,00 zł
 • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 92 61
32 368 96 79
32 368 96 76
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl