kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku:

Kognitywistyka stanowi interdyscyplinarne przedsięwzięcie, w którym twórczo korzysta się z wielu dziedzin wiedzy. Zajmuje się procesami poznawczymi, ich neurobiologicznym podłożem, a także badaniami sztucznej inteligencji. Wykorzystuje zdobycze informatyki, psychologii, językoznawstwa i filozofii umysłu. Absolwent/ka kognitywistyki potrafi wszechstronnie analizować złożone problemy i konflikty. Stosuje narzędzia różnych dyscyplin, takich jak logika, teoria poznania, neurobiologia czy informatyka. Posiada podstawową wiedzę na temat zachowania człowieka, z zakresu psychofizjologii, etologii, socjobiologii, memetyki oraz psychiatrii. Wiedza ta, pogłębiona dodatkowo o znajomość funkcjonowania systemów poznawczych, sprawdza się zwłaszcza przy działaniach związanych z optymalizacją działań wszelkich organizacji. Nieobce są mu/jej również języki programowania oraz analiza tekstów. Potrafi sporządzać i redagować teksty o tematyce naukowej oraz dokonywać ich przekładu z języków obcych.

Studia na kierunku kognitywistyka pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o poznanie biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka. Jednym z ważnych narzędzi kognitywistyki, są środki informatyczne, których poznanie i praktyczne opanowanie stanowi ważną część programu studiów. Absolwent/ka studiów kognitywistycznych dysponować będzie umiejętnościami, które umożliwiają mu/jej elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, w tym przede wszystkim do poszerzającego się ciągle procesu intelektualizacji pracy i znaczenia tzw. kompetencji miękkich dających możliwości elastycznego reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania. Jego/jej zdolności, łączące szerokie wykształcenie humanistyczne z wiedzą technologiczną i znajomością podstaw zachowań społecznych, okażą się szczególnie pożądane przy opracowywaniu i usprawnianiu systemów komunikacji na linii człowiek – komputer oraz projektowaniu intuicyjnych interaktywnych produktów, takich jak aplikacje i strony internetowe. Zdobędzie on/a też niezbędne przygotowanie do pracy jako wykonawca interdyscyplinarnych projektów realizowanych nie tylko w ośrodkach badawczych, lecz również w różnych organizacjach publicznych i biznesowych.  

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent/ka kognitywistyki drugiego stopnia wykazuje wysoką kulturę intelektualną, popartą wiedzą o szerokim zakresie problemowym. Jego/jej kompetencje doskonale sprawdzają się przy zadaniach związanych ze stymulowaniem procesów poznawczych. Jest on/a w stanie dostrzec alternatywne rozwiązania problemów, twórczo reagować na zmiany i proponować oraz sprawdzić własne hipotezy. Nie sprawia mu/jej trudności zastosowanie wiedzy dotyczącej procesów kognitywnych do interpretacji i działań praktycznych związanych z kształceniem i wychowaniem człowieka czy odniesienie jej do ważnych zagadnień życia społecznego i wyzwań współczesnej cywilizacji. Kończąc studia kognitywistyczne, student/ka jest przygotowany do uczestnictwa w komunikacji naukowej. Posiada umiejętności pisania, redagowania, recenzowania i tłumaczenia tekstów naukowych. Potrafi prowadzić dyskusje ze specjalistami w zakresie kognitywistyki oraz referować problemy, w sposób zrozumiały i jasny dla nie-kognitywistów. Oprócz konkretnych umiejętności związanych z realizowaniem toku studiów, absolwent/ka wykazuje gotowość do dalszego uczenia się i poszerzania swoich kompetencji, dzięki czemu cechuje go/ją duża adaptacyjność do zmieniającego się otoczenia i technologii. Zwłaszcza otwartość na nowe idee i trendy badawcze, zdolność krytycznej oceny informacji oraz umiejętność planowania działań własnych i grupy sprawia, że absolwent/ka kognitywistyki doskonale radzi sobie na rynku pracy.

 • członek zespołów projektujących produkty interaktywne: programy, urządzenia czy interfejsy urządzeń (np. strony internetowe) optymalizujące ludzkie działanie czy wspomagające działanie osób o upośledzonych funkcjach poznawczych (np. osób starszych); UX Designer, Social Media Manager, Web Developer,
 • pracownik instytucji sfery badawczo-rozwojowej, które realizują programy RRI;
 • kierownik działu badań i rozwoju w firmach (R&D Manager)
 • pracownik działu HR w korporacjach (optymalizujący działanie danej organizacji);
 • pracownik firm związanych z IT;
 • pracownicy ośrodków przetwarzania danych (np. badania rynku i zachowań konsumenckich);
 • pracownik agencji reklamowych; Copywriter;
 • specjalista ds. public-relations;
 • Pracownik odpowiedzialny za komunikację z klientem;
 • pracownik w środkach masowego przekazu (jako osoby odpowiedzialna za optymalizację przekazu);
 • metodyk nauczania języków obcych;
 • pracownik w instytucjach lokalnych i samorządowych wspierających kreatywność i innowacyjność oraz rozwój kompetencji społeczeństwa informacyjnego.
 • osoby zatrudnione w jednym z nowych zawodów, wymagających specyficznych zdolności i wiedzy na temat działania ludzkiej umysłowości i stymulowania procesów poznawczych (mediator, specjalista do spraw kultury firmy, pracownik policji czy instytucji kulturalnych);
 • własna działalność, kreatywnie wykorzystująca kompetencje zdobyte podczas studiów, zwłaszcza w zakresie architektury informacji, komunikacji internetowej, promocji i reklamy.
 • Pracownik badawczy uniwersytetu lub innego ośrodka badawczego (po ukończeniu szkoły doktorskiej).

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

Kwalifikacja obejmuje konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich — brana jest pod uwagę ocena znajdująca się w dyplomie.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o wynik ukończenia studiów, wg zasad:

 • ukończenie studiów na kierunku kognitywistyka — wynik mnożony x 3;
 • ukończenie studiów na innym kierunku z dziedziny nauk humanistycznych albo biologii, biotechnologii, biofizyki, informatyki, mechatroniki, informatyki stosowanej, matematyki, psychologii — wynik mnożony x 2;
 • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — wynik mnożony x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 12 17

https://us.edu.pl/wydzial/wh

mateusz.gebka@us.edu.pl
magdalena.wolek@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl