contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Natural Sciences

Sosnowiec

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Charakterystyka kierunku:

Woda to ważny element środowiska w znaczący sposób wpływający na funkcjonowanie ekosystemów i społeczeństw. Coraz większe problemy z dostępnością do zasobów wody dobrej jakości, wymagają racjonalnej gospodarki wodnej, opartej na wiedzy, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne wydaje się to wobec nasilających się problemów z dostępnością zasobów wodnych. Umiejętna dbałość o wodę i środowiska wodne pozwoli na łagodzenie przewidywanych skutków zmian klimatu.

Woda jest podstawowym elementem ekosystemów, surowcem do bezpośredniej konsumpcji i użytkowania przemysłowego. Ważne wyzwania czekające społeczeństwo w dobie zmian klimatu to: wprowadzenie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami wód; racjonalne gospodarowanie środowiskami z wodami związanymi; ochrona siedlisk wodnych; tworzenie przyjaznych społeczeństwu wodnych ekosystemów śródmiejskich, czyli błękitno-zielonej infrastruktury.

Działania takie wymagają wysoko kwalifikowanej kadry pracowników, którzy potrafią się zmierzyć z tymi problemami. Zarządzanie zasobami wodnymi i ekosystemami związanymi z wodami wymaga wszechstronnej wiedzy z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Kwalifikacje takie powinny obejmować: podstawy matematyki, fizyki, chemii, a także podstaw meteorologii i klimatologii, hydrologii, hydrobiologii oraz hydrogeologii, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie tej wiedzy do zarządzania środowiskami wodnymi.

Obserwowany obecnie niedobór specjalistów gotowych do podjęcia wyzwań związanych z gospodarowaniem wodami potwierdzają konieczność przygotowania kompetentnych pracowników pełniących rolę wykonawców/menadżerów zarządzających wodami i środowiskami z wodami związanymi. Instytucje takie jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, przedsiębiorstwa wodociągowe, zarządcy zbiorników wodnych, jednostki administracji samorządowej i organizacje pozarządowe wskazują na poważny problem z pozyskiwaniem nowych kompetentnych pracowników. Odpowiedzią na sygnalizowane problemy jest stworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów pod nazwą „Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi” (Aquamatyka).

Celem studiów jest wykształcenie kompetentnych menadżerów gospodarki wodnej, pełniących w miejscach swojej pracy rolę członka/lidera grupy zadaniowej, charakteryzujących się samodzielnym myśleniem i działaniem, uznającym prymat wiedzy nad emocjami.

Edukacja na kierunku będzie oparta na zasadach wypracowanych przez Wilhelma von Humboldta:

  1. wieloaspektowości – poszczególne gałęzie nauki uzupełniają się i składają na wiedzę ogólną, a więc są jednakowo ważne,
  2. nauki przez doświadczenie – kształceniu studentów poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania praktyczne i badania naukowe,
  3. jedności profesorów i studentów – tworzenie wspólnych zespołów badawczych studenci-kadra naukowa, gdzie „profesor” nie ma, monopolu na prawdę, a student, w procesie jej odkrywania, jest pełnoprawnym partnerem.

Absolwent kierunku nie tylko będzie rozumiał problemy zagrożenia wynikającymi ze zmian klimatu i związanymi z tym zmianami hydrologicznymi i hydrobiologicznymi, ale będzie przygotowany do poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych i racjonalną ocenę/predykcję skutków ekologicznych/ekotoksykologicznych tych zmian. Będzie potrafił zaproponować skuteczne rozwiązania, usuwające/ograniczające skutki takich działań poprzez: inwentaryzację wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowisk z wodami związanymi; wprowadzenie skutecznych metod monitoringu tych obszarów, zaproponowanie i weryfikację skuteczności proponowanych działań naprawczych poprzez wykorzystanie metod statystycznych i metod modelowania matematycznego, projektowanie działań związanych z ochroną i rekultywacją środowisk wodnych, wprowadzenie nowoczesnych, zweryfikowanych rozwiązań związanych z ochroną zasobów wód poprzez projektowanie obszarów małej/dużej retencji, tworzeniem miejskich obszarów zielono-niebieskiej infrastruktury i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wód, szczególnie w dobie zmian klimatu.

W trakcie realizacji kierunku duży nacisk będzie kładziony na umiejętność wykorzystywania podstawowych narzędzi informatycznych pozwalających na swobodnie poruszanie się w środowisku GIS i CAD, wykorzystywanie baz danych, tworzenie map i grafik ilustrujących zagadnienia wodne. Student nabędzie także umiejętność analizy dokumentów, związanych z gospodarowaniem wodą, takich jak: projekty hydrotechniczne, dokumentacje budowlane, operaty, ekspertyzy, decyzje i sprawozdania. Będzie prawidłowo oceniał rolę ekosystemów wodnych, potrafił rozpoznawać najważniejsze gatunki roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi oraz rozumiał łączące je relacje. Jako przyszły pracownik instytucji związanych z wodami, będzie potrafił obsługiwać sprzęt pływający oraz wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne do pozyskiwania danych niezbędnych do gospodarowania wodą.

Ważnym elementem edukacji będą zajęcia projektowe, których celem jest nauczenie studentów skutecznej realizacji powierzonych zadań. Podczas takich zajęć student, samodzielnie lub w zespole, przeprowadzi badania terenowe, mając do dyspozycji sprzęt pomiarowy. Po ukończeniu prac terenowych student będzie potrafił zebrać i przetworzyć uzyskane wyniki badań, wyszukać w dostępnych repozytoriach danych inne informacje dotyczące analizowanego problemu, pozyskać je i przetworzyć, zebrać literaturę naukową. Na podstawie tak zgromadzonych informacji przygotować rzetelne opracowanie, którego podstawą będą wyniki badań naukowych i wiedza teoretyczna i empiryczna, pozyskana z literatury fachowej. Student/grupa studentów będą potrafili prezentować i bronić publicznie tez, zaproponowanych w opracowaniach. Zajęcia projektowe umożliwią studentom zapoznanie się z zasadami przygotowania i realizacji projektów. Wprowadzenie do programu zajęć aspektów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa pracy, a także zasad komunikowania się z różnymi grupami społecznymi da studentom kompetencje do pracy w zespołach, kierowania  zadaniami/projektami, zarządzania zespołami ludzkimi.

Admissions criteria

The candidates with a Bachelor’s, Master’s or Engineer’s degree diploma in the field of environmental protection, water management, geography, biology, applied geology, engineering geology, mining and geology or related disciplines may apply for admission.

Admission to studies: based on the submission of required documents submitted by the candidate (upon prior registration in Online Application System).

In the case when the number of candidates exceeds the limit of places, admission is decided by means of the ranking list, created on the basis of the average study grade.

A study candidate is obliged to submit a relevant medical certificate confirming the lack of medical contraindications to take up studies in this degree programme.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2022/2023

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Tuition paid in full

PLN3,050.00

Tuition paid in 3 installments

  • PLN1,056.00
  • PLN1,056.00
  • PLN1,088.00

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Natural Sciences

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 94 71
32 368 94 81

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

piotr.siwek@us.edu.pl
iwona.biegun@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl