kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa kształcą w zakresie samodzielnej aktywności intelektualnej i głębokiego rozumienia różnego typu tekstów kultury, uczą wykorzystywania do ich analizy narzędzi z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Zaletą studiów jest różnorodność poruszanej problematyki oraz przedstawianie komunikacyjnych działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym. Studia dają szansę na ugruntowanie i poszerzenie wiedzę na temat procesów komunikacji oraz relacji społecznych i prawnych między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej, a także pozwalają lepiej poznać zasady kształtujące współistnienie ludzi w ramach społeczeństwa demokratycznego. Pozwalają studentom zgłębić mechanizmy promowania idei, towarów, budowania marki osobistej, wykorzystania informacji, zarządzania projektem. Służą nabyciu najwyższych kompetencji w zakresie organizowania i praktykowania wieloaspektowej komunikacji.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci komunikacji promocyjnej i kryzysowej posiadają gruntowną wiedzę na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez odpowiednio kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji – dzięki temu mogą pracować w działach promocji i biurach rzeczników prasowych, mają kompetencje do zarządzania procesem komunikacyjnym i negocjacyjnym w obrębie organizacji oraz pomiędzy organizacjami, także w skali międzynarodowej; mogą pełnić funkcje doradcze na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w ramach prac samorządów terytorialnych oraz w skali Unii Europejskiej – zwłaszcza w kontekście podejmowania i prowadzenia polityki komunikacyjnej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych lub sztuki.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 990,00 zł
  • 990,00 zł
  • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 95 12

https://us.edu.pl/wydzial/wh/

komunikacja.promocyjnaikryzysowa.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl