kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

The master's degree study (4 semesters) in the area of Geographic Information Systems (GIS) is intended for students who wish to develop their geographical knowledge based on working in the GIS environment. The curriculum includes general and introductory courses offering both theoretical knowledge and practical skills. Specialized courses include: cartography and geodesy, geoinformation, satellite navigation, web and mobile GIS, satellite and aerial remote sensing, services in the area of unmanned aerial vehicles, terrestrial laser scanning, database management systems, GIS programming and modelling as well as courses covering quantitative and qualitative analyses and applications of GIS in environmental studies and spatial planning. Every student is required to submit a master's degree thesis.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Studies in the area of GIS prepare the graduate for employment in local and central  administration, spatial planning and landscape architecture, environmental protection units, crisis management centres,  business environment companies, geodesy and cartographic enterprises and research institutions.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.
W przypadku kandydatów z innych kierunków (dyscyplin pokrewnych) niż geografia, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy uzyskanych efektów uczenia się i programu ukończonych studiów.
Od kandydatów oczekuje się wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie „nauk o Ziemi” nabytych w procesie uczenia się na ukończonych studiach.
Na etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci są zobowiązani do przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; następnie będą kwalifikowani na studia na podstawie średniej ocen ze studiów, a w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.
Kandydaci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu znajomości języka angielskiego zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stopień znajomości języka angielskiego. Pozytywny wynik z rozmowy (ocenianej wg skali ocen od 2 (niedostateczny, stopień negatywny) do 5 (bardzo dobry), kwalifikuje kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
Uwaga: Kandydaci są zobowiązani do załączenia na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów skanów dokumentów zawierających informacje odnośnie:

  • programu studiów (suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów),
  • średniej ocen ze studiów oraz oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
  • oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Limit przyjęć wynosi 10 miejsc.
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 056,00 zł
  • 1 056,00 zł
  • 1 088,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78

https://us.edu.pl/wydzial/wnp

wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl