kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku :

ISN - Indywidualne Studia Nauczycielskie to innowacyjny kierunek studiów kształcenia nauczycieli oferujący możliwość uzyskania równolegle:

  • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • specjalistycznego przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej,
  • wykształcenia przedmiotowego do nauczania wybranego przedmiotu.

Oprócz przygotowania nauczyciela do pracy zawodowej pod względem merytorycznym i prawnym, kształcenie w ramach ISN nastawione jest na rozwijanie pasji i świadomości uprawiania zawodu nauczyciela. Ważne jest dla nas również wzmacnianie kompetencji związanych z kształtowaniem wizerunku, świadomej komunikacji niewerbalnej oraz znajomości nowoczesnych metod pracy, w tym z użycia nowoczesnych technologii w dydaktyce. Oferta jest innowacyjna również ze względu na kształcenie międzydziedzinowe, wychodzące naprzeciw potrzebom edukacji, łączących wiedzę z różnych obszarów nauki oraz aktywna współpraca nauczycieli różnych przedmiotów.

Uczestnictwo studenta ISN w zajęciach na kierunku pedagogika w zakresie specjalności opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej, to przede wszystkim przygotowanie do wsparcia rozwoju człowieka (zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego), rozumienia procesu wychowawczego oraz rozwijania praktycznych umiejętności diagnozowania i opracowywania rozwiązań różnorodnych problemów, przede wszystkim zaś przezwyciężania barier w uczeniu się.

Realizacja programu studiów w zakresie dydaktyki i pedagogiki jest podstawą do uzyskania pierwszego dyplomu w dyscyplinie pedagogika. Student ISN ma dodatkowo możliwość uzyskania drugiego dyplomu – w ramach wybranego kierunku studiów oferowanego w Uniwersytecie Śląskim, który pozwoli mu zdobyć wiedzę i umiejętności merytoryczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego. W ramach ISN są kształceni nauczyciele wszystkich przedmiotów szkolnych, zarówno nauk humanistyczno-społecznych jak również przyrodniczych i ścisłych.

Oferowany program Indywidualnych Studiów Nauczycielskich to także przygotowanie do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych. W ramach zajęć Proseminarium interdyscyplinarnego studiujący na kierunku ISN, poznaje metody i formy pracy wykorzystywane w - innych niż wybrana przez niego kierunkowa - dyscyplinach nauki. Od trzeciego semestru studiów student ISN przygotowuje się do napisania pracy licencjackiej z zakresu pedagogiki lub pracy łączącej zagadnienia pedagogiki i wybranej dyscypliny studiów kierunkowych, np. biologii, filologii, geografii, itd.

Dodatkowym atutem studiów jest ciągły kontakt z praktyką i specjalistyczną opieka pracowników. W ramach ciągłych praktyk szkolnych student pracuje pod opieką tutora szkolnego, natomiast wiedzę w zakresie dydaktyki przedmiotowej zdobywa pod okiem tutora akademickiego. Indywidualne wsparcie pozwala przede wszystkim rozwinąć własne zainteresowania w obszarze dydaktyki i poszerzać własne horyzonty poznawcze.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

W ramach oferowanych studiów student zwiększa swój potencjał indywidualny, a także przygotowuje się do szeregu wyzwań współczesnej edukacji, wymagających integrowania wiedzy z różnych dziedzin i pracy w różnych kontekstach edukacyjnych. Niestandardowe uprawnienia, uzyskiwane w równoległym trybie i indywidualnym modelu kształcenia, pozwalają nabyć niezbędne kompetencje związane z samodzielnością w organizacji własnego warsztatu pracy czy planowaniem własnej ścieżki rozwoju w oparciu o dostępną ofertę kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, absolwenci ISN posiadają zatem z jednej strony, szeroką wiedzę specjalistyczną - pedagogiczną i przedmiotową - a z drugiej, umiejętności i narzędzia do wykorzystania jej w praktyce. Student ISN ma też możliwość poznania różnych środowisk pracy, sprawdzania własnych intuicji zawodowych i aktywnego szukania własnej tożsamości nauczycielskiej. Szeroki zakres praktyk zawodowych, zarówno pedagogicznych jak i dydaktycznych, przygotowuje absolwenta ISN do szybkiego wdrożenia się w pracę zawodową, a jednocześnie utrwala przyzwyczajenie do uczenia się przez całe życie i ciekawość poznawczą. Całość programu ISN ma również na celu kształcenie przyszłych liderów zmian edukacyjnych, zaangażowanych w poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych i dociekliwie przyglądających się różnorodnym, mniej oczywistym, zagadnieniom pedagogicznym i dydaktycznym. 

Inne, dodatkowe informacje : Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i tytułu pedagoga specjalnego (Dz. U. 2019 poz. 1450, załączniki 1 i 3); dla uzyskania pełnych uprawnień nauczycielskich w zakresie uczenia przedmiotu, wymagana jest kontynuacja kształcenia przedmiotowego na studiach II stopnia.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego.

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI — dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Pod uwagę brane będą wyniki z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej oraz przeliczane na punkty zgodnie z poniższą skalą:

język polski

matematyka

lub

język obcy nowożytny

wybrany trzeci przedmiot

poziom podstawowy lub rozszerzony

(wynik korzystniejszy)

poziom podstawowy lub rozszerzony

(wynik korzystniejszy)

poziom rozszerzony

100% - 91% - 10 pkt.

90% - 81 % - 9 pkt.

80% – 71 % - 8 pkt.

70% - 61 % - 7 pkt.

60% - 51% - 6 pkt.

50% - 41% - 5 pkt.

40% - 30% - 4 pkt.

100% - 91% - 10 pkt.

90% - 81 % - 9 pkt.

80% – 71 % - 8 pkt.

70% - 61 % - 7 pkt.

60% - 51% - 6 pkt.

50% - 41% - 5 pkt.

40% - 30% - 4 pkt.

100% - 91% - 10 pkt.

90% - 81 % - 9 pkt.

80% – 71 % - 8 pkt.

70% - 61 % - 7 pkt.

60% - 51% - 6 pkt.

50% - 41% - 5 pkt.

40% - 30% - 4 pkt.

max. 10 pkt

max. 10 pkt

max. 10 pkt

Maksymalnie: 30 punktów.

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI — dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej albo ustnej (korzystniejszy wynik) z następujących przedmiotów:

  • język polski;
  • matematyka lub język obcy nowożytny;
  • trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Sposób przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli dla Nowej Matury.

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 90 %

4 — 85 %

4 — 75 %

3 — 40 %  

3 — 50 %

2 — 30 %

Maksymalnie 30 punktów.

Etap II – ESEJ na temat „Jaka jest przyszłość edukacji?”

Kandydat na Indywidualne Studia Nauczycielskie (ISN) przygotowuje: esej (odnosząc się do tematu: Jaka jest przyszłość edukacji?) oraz podaje przykładową bibliografię, która odzwierciedla jego zainteresowania naukowe (co najmniej trzy pozycje). Kandydat dostarcza (drogą elektroniczną) esej wraz z bibliografią w terminie ustalonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego (na stronie www Kolegium ISM) za pośrednictwem formularza, do którego link otrzymuje przy rekrutacji. Komisja rekrutacyjna, składająca z nauczycieli akademickich, ekspertów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, zapoznaje się z przesłanym esejem i dokonuje jego oceny.

Esej oceniany jest punktowo: od 0 do 15 punktów. Pozytywny wynik to uzyskanie przez kandydata minimum 5 punktów.

Uzyskanie co najmniej 5 punktów jest warunkiem przystąpienia do etapu III postępowania kwalifikacyjnego, czyli rozmowy kompetencyjnej.

Etap III – ROZMOWA KOMPETENCYJNA

Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienie nawiązujące do tematyki eseju – prezentuje własne zainteresowania i predyspozycje do uprawniania zawodu nauczyciela – pedagoga specjalnego na drodze dyskusji z komisją.

Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 25 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie przez kandydata minimum 10 punktów.

Otrzymanie przez kandydata mniej niż 10 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu rekrutacji tworzy listę rankingową na podstawie liczby punktów. O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej. Kolejność przyjmowania kandydatów określa wspólna dla „starej” i „nowej” matury lista rankingowa, utworzona w oparciu o ww. kryterium kwalifikacji.

 

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/przeliczanie-ocen-z-matur/przeliczanie-zagraniczni/

W przypadku kandydatów, którzy posiadają wydane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, bierze się pod uwagę oceny zawarte na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo, WKR może uwzględnić oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły w krajach, w których takie egzaminy są przeprowadzane, np.: wynik egzaminu CT w przypadku Białorusi, wynik egzaminu EGE w przypadku Rosji, wynik egzaminu ZNO w przypadku Ukrainy. Wyniki tych egzaminów należy potraktować jako równorzędne polskiej maturze na poziomie rozszerzonym.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
32 359 13 05
32 359 20 59

www.ism.us.edu.pl

ism@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl