kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: praktyczny

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
 • Dźwięk w grach

Kiedy następuje wybór specjalności: W pierwszym semestru

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kreacji oraz przetwarzania muzyki i dźwięku. Przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka w multimediach zawiera dwie specjalności: Dźwięk w grach oraz Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych. Celem jest wykształcenie absolwenta profesjonalnie wykonującego rzemiosło i szeroko pojęte działania kompozycyjne w obrębie sztuk audiowizualnych, przygotowanego do samodzielnej, autorskiej działalności twórczej. Program kształcenia na kierunku zawiera szereg zajęć praktycznych dotyczących tworzenia muzyki dla multimediów. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji, instrumentacji, technik realizacji nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną oraz humanistyczno-społeczną.

Celem programu kształcenia w zakresie specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest specjalistyczne przygotowanie do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych. Cel ten realizowany będzie poprzez kształtowanie wrażliwości audiowizualnej, gruntowne przygotowanie teoretyczne i przygotowanie w zakresie podstaw warsztatowych.

Specjalność Dźwięk w grach przygotowuje specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Niezbędnym komponentem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku muzycznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest przygotowany do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych  i krótkich form filmowych, świadomego operowania tworzywem muzycznym w środowisku dzieła audiowizualnego. Posiada umiejętności związane z analizą dzieła audiowizualnego tak w aspekcie twórczym, jak i realizacyjnym, umiejętność realizacji samodzielnego, twórczego procesu kompozycji muzycznej o charakterze nieautonomicznym.

Absolwent specjalności Dźwięk w grach jest specjalistą w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych, przygotowanym do pracy w charakterze twórcy warstwy dźwiękowej rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe mające na celu:

 • trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych;
 • praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie zajęć;
 • zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Ustny sprawdzian predyspozycji muzycznych
 • rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego.

Ocena : 1 - 10 pkt

 • Kandydat prezentuje portfolio 5 zrealizowanych samodzielnie prac dźwiękowych, w formie plików dźwiękowych lub filmowych, albo kompozycji, w postaci partytur, ew. z towarzyszącymi im nagraniami. Komisja wybiera jedną z prac, która zostanie w całości zaprezentowana i omówiona przez kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem elementów procesu koncepcyjnego i realizacyjnego powstania danej pracy.

Ocena : 1 - 20 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl