contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Humanities

Katowice

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Logopedia jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów o humanistycznym charakterze, kształcącym
w zakresie zaburzeń mowy i komunikacji językowej. Podbudowę teoretyczną i praktyczną programu studiów stanowi wiedza z zakresu lingwistyki, medycyny, psychologii i pedagogiki wzbogacona
o najnowsze osiągnięcia polskiej i światowej logopedii. Studiowanie na tym kierunku przygotowuje do działań w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej osób w różnym wieku, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studenci logopedii poznają prawidłowy rozwój mowy oraz etiologię i symptomatologię wszelkich jej zaburzeń, sposobu ich diagnozowania oraz metodyki postępowania terapeutycznego. Zapoznają się ze specjalistycznymi odmianami tej dziedziny wiedzy, jakimi są: surdologopedia, orofacjologopedia, oligofrenologopedia, nerologopedia, gerontologopedia. Poznają zasady budowania skutecznej relacji terapeutycznej z pacjentem i jego rodzinnym otoczeniem oraz uwarunkowania pracy w zespole (np. w ramach współpracy z innymi specjalistami i nauczycielami). Potrafią wyjaśnić przyczyny obserwowanych nienormatywnych objawów z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej, medycznej i psychologicznej, a także zaplanować i prowadzić terapię logopedyczną.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ma wiedzę z zakresu logopedii dotyczącą diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej osób w różnym wieku. Absolwent umie zidentyfikować potrzebę wszczęcia postępowania logopedycznego poprzez przeprowadzenie diagnozy logopedycznej
w celu ustalenia objawów i przyczyn występującego zaburzenia w komunikacji językowej – rozpoznania jego patomechanizmu; poprawnie klasyfikuje rodzaje zaburzeń mowy. Charakteryzują go także umiejętności programowania i wdrażania terapii logopedycznej w zakresie zróżnicowanych zaburzeń mowy (takich jak: dyslalia, opóźniony rozwój mowy, niepłynność mówienia, neurogenne zaburzenia mowy, mowa osób laryngektomowanych, zaburzenia mowy u osób w wieku senioralnym, wczesna interwencja logopedyczna, psychogenne zaburzenia mowy, problematyka rozwoju mowy w przypadku bilingwizm). Potrafi zaplanować i wprowadzać działania oraz zajęcia dotyczące terapii, jak również zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy logopedycznej w społeczeństwie, wczesną identyfikację ryzyka zaburzeń mowy oraz zapobieganie negatywnym skutkom istniejących już problemów logopedycznych. Absolwent posiada umiejętność nawiązywania współpracy z rodziną
i otoczeniem pacjenta/dziecka/ucznia. Potrafi w praktyce zastosować umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej w celu motywowania pacjenta, wspierania jego rodziny i otoczenia oraz ułatwiania mu przezwyciężania kryzysów związanych z wystąpieniem zaburzenia w komunikacji językowej. Podczas zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych oraz podczas praktyk absolwent nabywa sprawności w zakresie diagnozy zaburzeń mowy, języka i komunikacji. Potrafi zaprogramować postępowanie terapeutyczne, określić prognozy oraz wdrażać terapię przy zastosowaniu właściwie dobranych metod i technik logopedycznych. 

Absolwent kierunku logopedia jest przygotowany do pracy z osobami zmagającymi się z różnego rodzaju zaburzeniami mowy, w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowany jest do wykonywania działań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie w zakresie neurologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, oligofrenologopedii, orofacjologopedii, niepłynności mówienia, prowadzenia profilaktyki zaburzeń mowy w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju mowy, a także do pracy w różnych instytucjach działających w sferze językowej komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji oraz innych jednostkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem (logopedia medialna). Ukończenie studiów magisterskich stwarza także szanse na otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej, jak również daje możliwość pracy w instytucjach opieki zdrowotnej zajmującej się pomocą osobom z zaburzeniami mowy

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów :

Absolwent ma przygotowanie pedagogiczne, a treści realizowane w ramach studiów są zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zapisanymi
w Obwieszczeniu MEiN z 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Załącznik 3 (Dz. U. z 12 maja 2021 r., poz. 890).

Admissions criteria

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata na kierunku logopedia.

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie oceny na dyplomie studiów oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2022/2023

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Tuition paid in full

PLN2,850.00

Tuition paid in 3 installments

  • PLN990.00
  • PLN990.00
  • PLN1,020.00

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Humanities

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 95 12

https://us.edu.pl/wydzial/wh

logopedia.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl