kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Specjalność:  współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich 

Informacja o kierunku: https://us.edu.pl/wydzial/wh/kandydat-wh/kierunki-studiow/filologia-slowianska/

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. angielski

Charakterystyka specjalności:

Absolwent filologii słowiańskiej po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich posługuje się w mowie i piśmie wybranym językiem słowiańskim w stopniu średniozaawansowanym (na poziomie biegłości co najmniej B1.2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia). Specjalność zapewnia wszechstronne przygotowanie do podjęcia różnorodnych form pracy w branży kulturalnej, turystycznej lub biznesowej. Osiągnięciu tego celu służą przede wszystkim: doskonalenie kompetencji językowych, komunikacyjnych i socjokulturowych, bloki przedmiotów specjalizacyjnych dotyczących języków, literatur i kultur słowiańskich, realioznawstwa czy mitologii i folkloru. Plan studiów przewiduje także moduły z języka zachodniego nowożytnego – angielskiego. Uzupełnieniem przedmiotów specjalnościowych jest blok modułów przygotowujących studenta do pisania pracy magisterskiej oraz pracy naukowej - przedmioty powiązane z badaniami naukowymi w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa poszerzające wiedzę ogólnohumanistyczną studenta.

Studenci otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) uczestnicząc w licznych projektach i wyjazdach: szkołach letnich, stażach i pobytach oferowanych w ramach programów stypendialnych, wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia praktyczne z języka prowadzą tłumacze przysięgli oraz native speakerzy.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku filologia słowiańska, specjalności współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom językowym i nabytym kompetencjom komunikacyjnym będzie mógł podejmować pracę:

 • w polskich firmach, podmiotach społeczno-gospodarczych, współpracujących z zagranicą lub w krajach południowej i zachodniej Słowiańszczyzny lub rozszerzających swoją działalność na Europę Zachodnią i Południową.,
 • w przedstawicielstwach firm i instytucji krajów południowej i zachodniej Słowiańszczyzny,
 • w firmach zagranicznych prowadzących działalność w Polsce,
 • w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i badawczych,
 • w turystyce i sektorze usług oraz centrach obsługi klientów,
 • w jednostkach dyplomatycznych,
 • w szeroko pojętym sektorze usług,
 • w wydawnictwach,
 • w przemyśle kreatywnym/audiowizualnym,
 • w strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących z krajami południowej i zachodniej Słowiańszczyzny.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.  O możliwości studiowania innych języków z oferty kierunku zapytaj Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Kryteria kwalifikacji

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunek filologia słowiańska na specjalność: współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich nie jest wymagana znajomość języka kierunkowego, tj.: chorwackiego, czeskiego albo słowackiego. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata kierunku z zakresu nauk humanistycznych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności: 

 • umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania, syntetyzowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł oraz z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi;
 • umiejętność samodzielnego opracowywania wybranych zagadnień z określonego obszaru (literatura, język, kultura) z zachowaniem zasad obiektywności i akademickiego stylu wywodu. 

Kryterium kwalifikacji o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Planowane jest  otwarcie grup, w których językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, słowacki. 

Wybór języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych podczas dokonywania wpisu na studia (deklaracja).

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim. 

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 43

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl