Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

1,5 year

Description

Nabór będzie prowadzony od semestru letniego.

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski specjalistyczny

 

Charakterystyka kierunku:

Fizyka techniczna jest kierunkiem o charakterze aplikacyjnym.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki technicznej. Okresem zaliczeniowym jest semestr. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminariach, wykładach monograficznych i specjalistycznych, laboratoriach specjalistycznych. W tym czasie przygotowują prace magisterskie, które są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki.

Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka Techniczna to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie zastosowań fizyki.

Absolwent kierunku studiów Fizyka Techniczna posiada gruntowną wiedzę  z fizyki, a także zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni to go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle.

Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, również złożonych, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych. Będzie posiadał kompetencje nie tylko do obsługi i nadzoru urządzeń pomiarowych, lecz znając fizyczne postawy ich działania będzie zdolny do modyfikacji metod pomiarowych i ulepszania wykorzystujących je urządzeń. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej obsługi sprzętu komputerowego. Będzie ponadto posiadał wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych. Wiedza fizyczna i umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak nanotechnologia, inżynieria materiałowa czy biofizyka, natomiast opanowane metody komputerowe, w tym techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie. Po studiach drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich.

Admissions criteria

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Fees for education

Payment for semester
for Polish citizens and foreign candidates applying for studies on the same rules as Polish citizens

No tuition fees

Polish citizens and foreigners applying for studies on the rules applicable to Polish citizens do not settle the tuition fee for full-time studies on the University of Silesia.


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€1,400.00

Contact

Faculty's contact details

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 359 14 34

fizyka@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Students Admissions Office

Bankowa 12, room 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl