Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Opis

Rekrutacja będzie prowadzona od semestru letniego.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: mechanikę techniczną, układy elektroniczne, napędy maszyn, automatyzację i robotyzację procesów technologicznych, podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn, programowanie robotów, nowoczesne technologie w mikromechatronice, funkcjonalne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki, zasady ekonomicznego projektowania a także wytwarzanie nowoczesnych urządzeń i wyrobów inżynierskich.

Studia na kierunku mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowo wspomaganego projektowania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach szkoleniowych i badawczo-rozwojowych. Ma również możliwość studiowania na studiach III stopnia.

Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie:

- w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym – jako konstruktor, projektant, inżynier;

- w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki - jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant;

- jako operator i programista CNC;

- w telewizji, radiu, firmach reklamowych (dzięki znajomości technik multimedialnych, analizy obrazu);

- w placówkach służby zdrowia - przy obsłudze wysokiej klasy urządzeń diagnostycznych;

- w placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy      i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.

Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Mechatronika — zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2017/2018

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 400,00 €