kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Rekrutacja będzie prowadzona od semestru letniego.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: mechanikę techniczną, układy elektroniczne, napędy maszyn, automatyzację i robotyzację procesów technologicznych, podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn, programowanie robotów, nowoczesne technologie w mikromechatronice, funkcjonalne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki, zasady ekonomicznego projektowania a także wytwarzanie nowoczesnych urządzeń i wyrobów inżynierskich.

Studia na kierunku mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowo wspomaganego projektowania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach szkoleniowych i badawczo-rozwojowych. Ma również możliwość studiowania na studiach III stopnia.

Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie:

- w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym – jako konstruktor, projektant, inżynier;

- w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki - jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant;

- jako operator i programista CNC;

- w telewizji, radiu, firmach reklamowych (dzięki znajomości technik multimedialnych, analizy obrazu);

- w placówkach służby zdrowia - przy obsłudze wysokiej klasy urządzeń diagnostycznych;

- w placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy      i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.

Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Mechatronika — zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2017/2018

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 400,00 €