Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

4 lata

Opis

Celem kształcenia na studiach III stopnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest przygotowanie młodych pracowników naukowych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej, podejmowania współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych, przygotowywania publikacji naukowych i projektów badawczych, pozyskiwania funduszy na działalność naukową oraz podejmowania obowiązków nauczyciela akademickiego.

Bogata oferta różnorodnych zajęć fakultatywnych, umożliwia doktorantom dopasowanie ścieżki kształcenia do swoich zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań. Duża liczba zajęć praktycznych pozwala na poznanie i opanowanie nowoczesnych, zaawansowanych metod badawczych z zakresu biotechnologii i bioróżnorodności organizmów. Program studiów obejmuje metody stosowane w cytogenetyce molekularnej, genomice funkcjonalnej roślin, bioinformatyce, biofizyce, biotechnologii mikroorganizmów, analizie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, roślin i zwierząt oraz badaniach środowiska z wykorzystaniem biomarkerów.

Absolwenci studiów doktoranckich naszego Wydziału znajdują zatrudnienie nie tylko w macierzystej uczelni, ale także w innych uczelniach wyższych w kraju i za granicą, w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych i analitycznych oraz placówkach badawczo-rozwojowych.

Kandydaci na studia doktoranckie są przyjmowani do realizacji konkretnych projektów naukowych, które realizują pod opieką samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra biologii, a także magistra lub magistra inżyniera nauk pokrewnych bądź tytuł równoważny.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wbios.us.edu.pl/studia-w-jezyku-angielskim-advanced-methods-in-biotechnology-and-biodiversity.html

Kryteria kwalifikacji

Uchwała Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2018/2019 będzie opublikowana w kwietniu 2018 roku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2017/2018

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 600,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
32 200 93 61

zofia.kuglin@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl