Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Karta kierunku dostępna na stronie: https://informator.us.edu.pl/kierunki/01-S2BZ16.16/1

Kontakt w sprawie rekrutacji : rekrutacja.wbios.studia-magisterskie@us.edu.pl

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

W ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich), zakończonych obroną pracy magisterskiej, student uczy się pod kierunkiem promotora samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Biologią żywności i żywienia. Założenia programowe oraz sposób realizacji kształcenia motywują studenta do angażowania się we współtworzenie nauki. Praca dyplomowa ma charakter badawczy i jest powiązana z kierunkiem badań wybranej przez studenta jednostki - Katedry. Praca dyplomowa realizowana jest w ramach pracowni dyplomowej (1 rok) oraz magisterskiej (2 rok), prowadzonych w nowoczesnych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriach. Seminarium dyplomowe (1 rok) oraz magisterskie (2 rok) dostarczają wsparcia teoretycznego, niezbędnego dla właściwej realizacji projektu magisterskiego. Ich celem jest nauczenie studenta planowania eksperymentów badawczych, a także przygotowania, dyskutowania i prezentowania wyników badań w kraju i za granicą. Ponadto każdy student studiów II stopnia zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka, jak np.: rozwój i budowa układu pokarmowego zwierząt i człowieka, ekologiczne aspekty żywienia, fizjologia żywienia, biofizyka i bioenergetyka żywności i żywienia, biochemia suplementów diety, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności (spektrometria UV/VIS i fluorescencyjna, chromatografia gazowa i cieczowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, testy cytogenetyczne). Ponadto w toku studiów student zdobywa wiedzę w zakresie żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej. W czasie studiów absolwent uczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych (np.: Statistica, Imaris) i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i odżywiania w gospodarce.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i żywiania zwierząt oraz człowieka, a także podstaw zarządzania oraz prawa żywnościowego i psychologii żywienia.

Program studiów, zgodny ze standardami nauczania, realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a także poszukiwania pracy za granicą.

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci studiów II stopnia posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • opisywania i wyjaśniania procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach zwierząt i człowieka;
 • projektowania i prowadzenia eksperymentu badawczego;
 • opracowywania specjalistycznych dokumentacji i ekspertyz biologicznych;
 • prowadzenia badań i analiz w dziedzinie biologii żywności i żywienia zwierząt i człowieka;
 • prowadzenia kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają absolwentowi Biologii żywności i żywienia na podejmowanie pracy między innymi w:

 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach,
 • instytucjach opieki zdrowotnej,
 • zakładach produkcyjnych,
 • instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np. Ogrody Zoologiczne),
 • urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą.
 • innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej,
 • instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.

Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Jednocześnie studia II stopnia przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach studiów doktoranckich i podyplomowych oraz udziału w certyfikowanych kursach, szkoleniach warsztatach, których ukończenie wymagane jest do objęcia kluczowych funkcji ww. zawodach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
 • definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
 • posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.

Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.

Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.

Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.

Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.

Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 zł